Mae arbenigwyr wedi argymell brechu rhai plant dan ddeunaw oed er mwyn eu hamddiffyn rhag Covid-19 cyn y gaeaf, yn ôl Gweinidog Brechlynnau’r Deyrnas Unedig.

Wrth siarad â BBC Breakfast, dywedodd Nadhim Zahawi AS fod argymhelliad y Cyd-bwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) yn cynnwys brechu plant sydd bron yn ddeunaw, plant sy’n agored i niwed gan Covid-19, a phlant sy’n byw gyda phobol sy’n glinigol agored i niwed.

Yn ddiweddarach, yn unol â’r cyngor, cyhoeddodd Ysgrifennydd Iechyd Lloegr, Sajid Javid AS, y bydd plant sydd mewn mwy o berygl o Covid-19 yn cael cynnig y brechlyn Pfizer/BioNTech “cyn gynted â phosibl” yn Lloegr, fel y mae’r rhai sy’n byw gyda phobl sydd â systemau imiwnedd gwan.

Brechlyn Pfizer/BioNTech yw’r unig frechlyn sydd wedi’i awdurdodi ar gyfer plant 12 oed neu’n hŷn yn y Deyrnas Unedig.

Canfu treial clinigol yn yr Unol Daleithiau gyda thua 1,000 o blant rhwng 12 a 15 oed, pe bai pobl ifanc yn dioddef unrhyw sgil-effeithiau o’r pigiad, mai dim ond byrhoedlog ac ysgafn oeddent.

Dywedodd Sajid Javid ei fod wedi derbyn cyngor y JCVI – a bod y Cydbwyllgor wedi diystyru brechu plant iach ar raddfa fawr am y tro.

Hefyd, bu’n rhaid i Nadhim Zahawi ymddiheuro i Lefarydd Tŷ’r Cyffredin am gyfeirio at y cyhoeddiad ar y teledu cyn dweud wrth ASau.

“Dylai Llywodraeth Cymru ddilyn cyngor y JCVI”

Wrth ymateb i’r newyddion, mae llefarydd Plaid Cymru ar blant a phobl ifanc, Siân Gwenllian AoS, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddilyn cyngor y JCVI hefyd.

“Dylai Llywodraeth Cymru ddilyn cyngor y JCVI,” meddai Siân Gwenllïan AoS.

“Mae’n iawn bod camau’n cael eu cymryd i leihau’r tebygolrwydd y bydd y feirws yn cylchdroi’n gyflym ymhlith ein pobl ifanc: maent eisoes wedi dioddef niwed dwfn o effeithiau unigedd ac amharu ar ddysgu.

“Ni allwn ganiatáu i’r feirws ledaenu’n rhydd, yn enwedig gyda thystiolaeth sy’n dod i’r amlwg am effaith Covid Hir ar y grŵp oedran hwn.

“Fodd bynnag, mae’n rhaid i’r Gweinidog Iechyd roi sicrwydd bod y penderfyniadau ynghylch brechu plant yn cael eu hadolygu’n gyson, yn enwedig wrth i fwy o ddata rhyngwladol ddod ar gael.

“Yn y cyfamser, mae mesurau amddiffynnol eraill y gellir ac y dylid eu cymryd, megis sicrhau awyru digonol ym mhob lleoliad addysgol.”

Plaid Cymru’n galw am Gronfa Cefnogi Awyru er mwyn atal Covid rhag lledaenu mewn ysgolion

Siân Gwenllian yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddefnyddio pob dull sydd ar gael er mwyn cadw plant yn ddiogel mewn ysgolion

Galw am ymestyn y rhaglen frechu i gynnwys plant dan 16 oed sydd ar y rhestr warchod rhag Covid-19

“Rydyn ni jyst eisiau iddo fe gael cario ymlaen â’i arddegau,” meddai tad Josiah Payne o Ffynnon Taf wrth drafod eu rhwystredigaeth