Mae miloedd o gleifion canser yng Nghymru yn wynebu baich ariannol o £734 y mis, yn ôl ymchwil newydd.

Dangosa ymchwil pellach gan elusen Macmillan bod miloedd o bobol â chanser yng Nghymru yn ei chael hi’n anodd talu costau byw sylfaenol oherwydd y pandemig.

Mae’r elusen yn annog pobol i fanteisio ar gymorth arbenigol wedi iddi ddod i’r amlwg bod 87% o bobol â chanser yn profi rhyw fath o effaith ariannol o’u diagnosis.

I’r rhai sy’n cael eu heffeithio, mae’r swm yn £734 y mis, ar gyfartaledd, ar ben eu gwariant arferol.

Yn ôl yr ymchwil, mae mwy nag un ymhob tri pherson sydd â chanser yn cael eu heffeithio’n ariannol yn ddifrifol am eu diagnosis.

Mae dadansoddiad Macmillan yn awgrymu y gallai cost ariannol canser fod wedi cynyddu’n uwch na chost chwyddiant ers i’r elusen ddechrau datgelu effeithiau ariannol canser am y tro cyntaf yn 2012.

Gwaith yn “bryder”

Dywedodd Debbie o Fachen ger Caerffili, a gafodd ddiagnosis o ganser y fron ym mis Mawrth 2019, fod gwaith wedi dod yn “bryder” iddi ar ôl iddi ddechrau teimlo “effaith ofnadwy’r” driniaeth ar ei chorff.

Cafodd Debbie gymorth gan dîm Budd-daliadau Lles Macmillan yng Nghanolfan Ganser Felindre.

“Roedd y tîm budd-daliadau lles yn angylion llwyr – roedd yn rhyddhad pwysau ar unwaith, ac ni allwn gredu pa mor gyflym a hawdd y gwnaethant fy helpu,” meddai Debbie.

“Roeddwn i’n profi colli gwallt, blinder eithafol, cyfog diddiwedd, clotiau gwaed, ceg ddolurus gyson a’r cyfan tra’n gofyn i mi fy hun yn ddyddiol “Ydy o’n gweithio? Ydw i’n mynd i fod yn iawn? Ydw i’n mynd i fod yno o hyd ar gyfer fy nheulu?”

“Fyddwn i ddim wedi gallu llenwi fy enw fy hun bryd hynny, heb sôn am lenwi ffurflenni budd-daliadau lles cymhleth na cheisio gweithio system allan nad oeddwn erioed wedi’i defnyddio o’r blaen.

“Dyna’r gwahaniaeth y gwnaeth y tîm budd-daliadau lles. Fe es o boeni am sut i dalu biliau a phryd y byddai fy nghyflog salwch yn rhedeg allan, i gael y lle a’r amser yr oedd ei angen arnaf i wella yn hytrach na rhuthro’n ôl i’r gwaith.

“Byddwn yn argymell y dylai unrhyw un sydd â chanser ofyn am gyngor ariannol cyn gynted ag y gallant ar ôl cael diagnosis – bydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.”

Effaith y pandemig

Mae’r ystadegau diweddaraf yn dangos bod 51% o bobol â chanser yng Nghymru yn gweld cynnydd mewn costau byw o ddydd i ddydd.

Mae 24% wedi profi costau teithio ychwanegol wrth deithio’n ôl ac ymlaen i’w hapwyntiadau, a 23% wedi gweld cynnydd yn eu biliau tanwydd.

Ynghyd â hynny, mae mwy na 78% yn profi colli incwm.

Dangosa’r ymchwil gan Macmillan bod Covid-19 wedi gwaethygu’r anawsterau ariannol i lawr, gyda 10% o bobol â chanser yng Nghymru’n dweud bod Covid-19 wedi effeithio ar gyllid eu cartrefi.

Mae’r elusen yn rhybuddio am oblygiadau ehangach y pwysau hwn, gyda  56% y rhai sydd â chanser ledled y Deyrnas Unedig sydd wedi cael eu heffeithio’n ariannol gan Covid yn teimlo’n bryderus neu dan straen.

Dywedodd 29% eu bod nhw wedi profi iechyd gwaeth yn gyffredinol, a dywedodd 10% eu bod nhw wedi colli apwyntiadau ysbyty.

“Byw, nid goroesi’n unig”

Mewn ymateb i’r dystiolaeth, mae Macmillan yn annog unrhyw un sy’n profi effaith ariannol canser i fanteisio ar gymorth sydd ar gael drwy’r elusen.

Dywedodd Richard Pugh, Pennaeth Partneriaethau ar gyfer Cymorth Canser Macmillan yng Nghymru, eu bod nhw’n derbyn mwy a mwy o alwadau i’w llinell gymorth gan bobol sy’n byw â chanser ac yn poeni am effaith ariannol eu diagnosis cyn y pandemig, hyd yn oed.

“Mae’r pandemig wedi achosi i’r pryderon hyn waethygu,” meddai Richard Pugh.

“Bob dydd bellach mae ein llinell gymorth, a thimau gwasanaeth budd-daliadau lles ledled Cymru, yn clywed gan bobl sydd wedi teimlo effaith ariannol y toriad Credyd Cynhwysol, biliau ynni cynyddol neu ddiwedd ffyrlo, gan eu gwneud yn fwy pryderus am eu harian na’u hiechyd.

“Mae angen i bobol sydd â chanser fyw, nid goroesi’n unig, ac mae timau Macmillan sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig ar ein llinell gymorth – ac yn ein gwasanaethau ledled Cymru – wrth law, bob dydd, yn gwthio i sicrhau bod pobl yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt ac yn ei haeddu.”

Cyn bo hir, Cymru fydd yr unig wlad yn y Deyrnas Unedig sydd heb strategaeth ganser, ac mae elusennau ac Aelod o’r Senedd wedi bod yn galw am un eto’r wythnos ddiwethaf.

Elusennau ac Aelodau o’r Senedd yn galw am strategaeth ganser i Gymru

Cyn bo hir, Cymru fydd yr unig wlad yn y Deyrnas Unedig sydd heb strategaeth ganser