Mae rheolwr cymunedol o Gonwy wedi cael ei thynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol yn sgil camymddygiad difrifol.

Roedd Judith Maloney wedi’i chofrestru fel gweithiwr gofal cartref cyn i wrandawiad Gofal Cymdeithasol Cymru ganfod bod ei haddasrwydd i ymarfer wedi’i amharu ar hyn o bryd.

Clywodd y gwrandawiad fod Judith Maloney wedi rhoi’r feddyginiaeth anghywir i rywun yn ei gofal y llynedd, ac nad oedd hi wedi rhoi gwybod am y camgymeriad ac wedi cofnodi’n ffug ei bod hi wedi darparu’r feddyginiaeth gywir.

Clywodd y gwrandawiad ei bod hi wedi cymryd y feddyginiaeth gywir i ffwrdd i’w dinistrio, gan ofyn i gydweithiwr beidio â sôn wrth neb am y digwyddiad.

Dywedodd wrth y gwrandawiad ei bod hi’n difaru’r hyn roedd hi wedi’i wneud a’i bod hi’n ymddiheuro.

Penderfyniad y panel

Ar ôl clywed ac ystyried y dystiolaeth yn ei herbyn, penderfynodd y panel nad yw Judith Maloney yn addas i ymarfer ar hyn o bryd oherwydd ei chamymddygiad difrifol.

Dywedodd y panel ei bod hi wedi “rhoi defnyddiwr gofal a gwasanaethau cymorth agored i niwed mewn perygl drwy ei hymddygiad”.

“Fe wnaeth ei methiant i… roi’r feddyginiaeth gywir i [rywun yn ei gofal] a’i methiant i roi gwybod am ei chamgymeriad, roi’r [unigolyn] mewn perygl posibl o salwch difrifol,” meddai’r panel.

“Cafodd hyn ei ddwysáu gan y camau a gymerwyd gan Ms Maloney i guddio ei methiant yn hyn o beth.”

Er ei bod hi wedi cydnabod ei chamymddygiad, dywedodd y panel eu bod nhw’n “pryderu am ddyfnder y ddirnadaeth a ddangoswyd gan Ms Maloney”.

Doedd hi ddim yn y gwrandawiad, a dywedodd y panel nad oedden nhw’n gwybod, felly, “a yw hi wedi myfyrio ar, a chymryd unrhyw gamau, i unioni ei hymddygiad” a bod hynny’n eu harwain i ystyried a fyddai hi’n gwneud yr un fath eto yn y dyfodol ac a fyddai hi’n “peri risg i unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth”.

Dywedodd y panel fod y gosb o’i thynnu hi oddi ar y Gofrestr “yn gymesur ac yn angenrheidiol i ddiogelu’r cyhoedd a budd ehangach y cyhoedd”.

“Rydym o’r farn mai dyma’r unig opsiwn priodol o ystyried anonestrwydd Ms Maloney a’r ffaith ei bod wedi cuddio ei chamweddau,” meddai wedyn.