Mae cynlluniau i adeiladu caffi a bar newydd ar safle blaengwrt petrol yn Abersoch ym Mhen Llyn wedi cael eu gwrthod gan gynllunwyr Cyngor Gwynedd.

Roedd gwerthwr cychod pŵer Abersoch Land and Sea (ALS) wedi cyflwyno cynlluniau ar gyfer man bwyta ac yfed ar ei flaengwrt presennol, gan nodi cynlluniau i symud i ffwrdd o ddefnydd gorsafoedd llenwi petrol.

Roedd datblygwyr wedi addo dwy swydd barhaol a dwy swydd dros dro newydd, gyda delweddau cysylltiedig yn awgrymu y byddai’r safle’n cael ei enwi’n ‘Apres Soleil’.

Byddai’r cynigion, wnaeth ddim cyrraedd cyfnod pwyllgor cynllunio, wedi gweld y caffi newydd yn cymryd lle’r pympiau petrol presennol.

Ond yn ôl adroddiad y swyddogion cynllunio, roedd gwrthwynebiadau wedi eu codi gan Gyngor Cymuned Llanengan oherwydd pryderon am addasrwydd y fynedfa rhwng Lôn Garmon a Lon Pont Forgan.

Roedden nhw hefyd yn cwestiynu gwerthu alcohol ar safle sy’n hyrwyddo gweithgarwch morol, ac roedd ofnau am fwy o sŵn a sbwriel.

Dywedodd cynghorwyr cymuned eu bod yn siomedig na chafodd unrhyw enw Cymraeg ei gyflwyno ar gyfer y busnes.

Denodd ymgynghoriad cyhoeddus arall wrthwynebiadau tebyg hefyd, gydag eraill yn cwestiynu’r angen am fusnes arall o’r math hwn yn y pentref.

Roedd y datganiad ategol a gyflwynwyd gan Willcock Consulting wedi nodi: “Mae’r defnydd o orsafoedd llenwi petrol.. wedi gostwng yn raddol ac mae bellach yn cael ei ddefnyddio’n bennaf ar gyfer llenwi cychod, jet skis, ac ati.

“Ni fydd yn parhau yn y lleoliad hwn am lawer iawn hirach.

“Yn yr un modd, mae newidiadau busnes dros y 12 mis diwethaf bellach yn codi’r cwestiwn a fyddai ardal gwerthu cychod parhaus yn ddefnydd mwy buddiol o’r blaengwrt, o ran y busnes a hefyd i gyd-fynd â thwristiaeth yn Abersoch.

“O ganlyniad, mae’r Gwasanaeth Iechyd a Lles o’r farn mai defnydd mwy defnyddiol a bywiog ar gyfer y blaengwrt fyddai i gaffi a bar bach gymryd lle’r arddangosfeydd agored presennol a’r pympiau tanwydd a fyddai’n gweithio’n dda ar y cyd â’r busnes presennol ond hefyd yn diwallu anghenion pobol sy’n mynd ar eu gwyliau, yn enwedig y rhai sydd eisoes yn defnyddio gwasanaethau morol ALS.”

“Anghyfleustra”

Fodd bynnag, cafodd ei wrthod gan gynllunwyr Cyngor Gwynedd.

“Mae’r datblygiad yn debygol o gynyddu’r defnydd o’r safle gan gerddwyr a byddai’n arwain at fwy o wrthdaro rhwng cerddwyr a cherbydau mewn ardaloedd lle nad oes digon o ddarpariaeth ar gyfer diogelu cerddwyr,” meddai’r Cyngor yn eu hadroddiad.

“Yn ogystal, mae’r trefniant parcio arfaethedig yn annigonol ar gyfer y safle ac mae’n debygol o arwain at adleoli parcio oddi ar y safle gan gynyddu’r tebygolrwydd o anghyfleustra a pherygl ar y briffordd.

“Mae’r holl faterion cynllunio perthnasol wedi cael eu hystyried wrth benderfynu ar y cais hwn ond nid ydynt wedi newid yr argymhelliad i wrthod y cais.”