Mae Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru (CIC) yn rhybuddio y gallai methu â gwrando ar gleifion mewn byd cynyddol ddigidol arwain at rwystrau at ofal.

Yn dilyn canfyddiadau arolwg cenedlaethol o gleifion, mae’r Bwrdd yn annog gwasanaethau iechyd a gofal i fod yn wyliadwrus er mwyn osgoi creu rhwystrau drwy ddefnyddio technoleg.

Mae’r pandemig wedi newid y ffordd y mae pobol yn cael mynediad at ofal iechyd, gyda galwadau ffôn ac ymgynghoriadau fideo yn cael eu defnyddio yn hytrach nag apwyntiadau wyneb yn wyneb.

Mae rhai yn disgwyl y bydd llawer o’r arferion hyn yn aros gyda ni am gyfnod, os nad am byth.

Rhaid i Lywodraeth Cymru a’r gwasanaethau iechyd ymgysylltu â phobol a chymunedau wrth feddwl am ffyrdd newydd i bobol gael mynediad at ofal iechyd drwy ddefnyddio technoleg, meddai CIC.

Bu Dr Phyl White, Cadeirydd Pwyllgor Meddygon Teulu Cymru a Meddyg Teulu yn y Felinheli, yn dweud wrth golwg360 fis diwethaf fod nifer y bobol sy’n cael gweld meddyg ar sgrin cyfrifiadur “wedi mynd drwy’r to”.

Er bod yna fanteision i’r system, mae yna beryglon i’r math yma o system hefyd, meddai.

Mae arolwg arall heddiw (dydd Iau, Gorffennaf 8) wedi canfod fod 50% o drigolion ardaloedd gwledig yng Nghymru yn teimlo nad yw’r rhyngrwyd mae ganddyn nhw fynediad iddo yn gyflym nac yn ddibynadwy.

Adroddiad

Mewn adroddiad yn manylu ar yr adborth a gafodd ei gasglu gan gleifion ar draws y wlad, mae’r Bwrdd yn nodi bod profiadau pobol o gael gofal gan ddefnyddio technoleg ddigidol yn ystod y pandemig yn amrywio.

Dywed yr adroddiad fod angen i ffyrdd newydd o ddarparu gofal iechyd gynnwys pawb, yn hytrach na gadael pobol ar ôl.

Er bod defnyddio technoleg, er enghraifft ar gyfer ymgynghoriadau meddygol teulu dros y ffôn, apwyntiadau dros fideo a bwcio apwyntiadau ar-lein wedi bod yn gymorth iddyn nhw, mae rhai pobol, sy’n cael eu hystyried yn aml fel y rhai mwyaf agored i niwed, wedi datgelu bod arferion o’r fath yn rhwystr arall.

Mae’r Bwrdd yn cefnogi’r defnydd o dechnoleg i ddarparu ffyrdd newydd a mwy o gyfleusterau i gleifion gael mynediad at ofal, ond yn mynnu bod rhaid i’r defnydd fod yn briodol ac yn cwrdd ag anghenion y rhai sy’n dymuno parhau i ddefnyddio ffyrdd mwy traddodiadol.

Yn ogystal, maen nhw’n nodi na ddylai unrhyw glaf fethu â chael mynediad at ofal iechyd oherwydd diffyg cysylltiad band eang, neu gefnogaeth i fagu hyder wrth ddefnyddio technoleg.

“Gadael ar ôl”

“Mae’r pandemig wedi newid pob un ohonom ac wedi newid y byd rydyn ni’n byw ynddo. Dros amser, gall rhai pethau fynd yn ôl i’r ffyrdd roeddem wedi arfer â nhw ac yn gyffyrddus â nhw, ond ni fydd popeth,” meddai John Pearce, Cadeirydd Bwrdd y Cynghorau Iechyd yng Nghymru.

“Rydym yn gwybod nad oedd y Gwasanaeth Iechyd yn gyson yn defnyddio ystod eang o wahanol systemau cyfathrebu cyn y pandemig. Mae rhoi’r rhain yn eu lle, yn gyflym iawn, yn ystod pandemig, wedi bod yn her a bu rhai materion sylweddol i’w goresgyn.

“Er gwaethaf hyn, mae ffyrdd newydd o weithio wedi cael derbyniad da mewn sawl achos.

“Er bod angen gwneud gwaith pellach i wneud hyn yn effeithiol i fwy o bobol, mae angen adeiladu’r parhad ac unrhyw ehangu pellach yn y systemau hyn ar yr hyn sydd gan bobl i’w ddweud am eu profiadau hyd yn hyn.

“Mae ein harolwg yn dangos bod rhai pobol eisoes yn poeni y gallent gael eu gadael ar ôl, yn methu â chael y gofal sydd ei angen arnynt os mai technoleg yw’r unig ffordd o wneud pethau,” ychwanegodd.

“Rhaid i Lywodraeth Cymru a darparwyr gofal dderbyn y bydd rhai eisiau parhau i gael apwyntiadau y maen nhw’n eu hystyried sy’n diwallu eu hanghenion orau yn y ffyrdd maen nhw wedi arfer â nhw ac nad ydyn nhw eisiau teimlo eu bod nhw’n cael eu gorfodi i newid.

“Mae’n hanfodol bod pobol yn dawel eu meddwl y byddan nhw’n dal i allu eistedd i lawr gyda pherson go iawn mewn ystafell yn hytrach na defnyddio ffôn, sgrin neu gamera pan fydd angen iddyn nhw wneud hynny.”

“Ddim yn addas i bawb”

“Ers dechrau’r pandemig rydym wedi bod yn buddsoddi mewn gofal iechyd digidol ac yn cyflymu’r broses o’i gyflwyno,” meddai llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru.

“Mae llawer o fanteision i gynnal apwyntiadau rhithwir drwy fideo neu dros y ffôn, a hynny mewn dull diogel.

“Mae’r manteision yn cynnwys mwy o ddewis yn y ffordd y gall pobl gael gofal iechyd, lleihau’r straen o orfod teithio i apwyntiadau a lleihau’r risg o ddal y coronafeirws.

“Ond dydyn nhw ddim yn addas i bawb. Mae’n bwysig bod pobl yn parhau i gael dewis rhwng apwyntiad wyneb yn wyneb neu apwyntiad rhithwir wrth gysylltu â’r Gwasanaeth Iechyd.”

“Cynnydd aruthrol” yn nifer y galwadau am wasanaeth Meddygon Teulu

Nifer y bobol sy’n defnyddio ymgynghoriadau electronig “wedi mynd drwy’r to” meddai Dr Phil White