Mae Prif Weithredwr y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) wedi ymddiheuro am dorri rheolau cyfyngiadau symud Cymru drwy ymweld â’i hail gartref dros y Nadolig.

Cafodd Rebecca Hilsenrath ei gorchymyn gan yr heddlu i adael ei heiddo ym mhentref Llanegryn, Gwynedd, ar Ddydd Nadolig yn dilyn cwynion gan bobl leol ei bod wedi teithio yno o’i chartref teuluol yn Swydd Hertford.

Teithiodd Rebecca Hilsenrath i Ogledd Cymru gyda’i gŵr ddydd Gwener (Rhagfyr 18) un diwrnod cyn i Swydd Hertford symud i gyfyngiadau Haen 3 Lloegr, a fyddai wedyn wedi ei hatal rhag dod i mewn i Gymru heb esgus rhesymol o dan reolau Cymru.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyfyngiadau symud cenedlaethol ar Ragfyr 20, gyda phobl nad oeddent fel arfer yn byw yn y wlad yn cael cyfarwyddyd i ddychwelyd adref.

Ond ni adawodd Rebecca Hilsenrath, cyfreithiwr a benodwyd yn Brif Swyddog Gweithredol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ym mis Hydref 2015, ei heiddo nes i’r heddlu guro wrth ei drws ar Ragfyr 25.

Dywedodd mewn datganiad: “Hoffwn ymddiheuro i’r gymuned leol os ydw i wedi achosi pryder neu bryder i unrhyw un ar yr adeg anodd hon.

“Teithiais i’n cartref yng Nghymru cyn y cyfyngiadau symud gan gredu fod hynny wedi’i ganiatáu o dan y rheolau bryd hynny.

“Wrth i’r sefyllfa newid ac i’r cyfyngiadau gael eu cyflwyno, ni ymunodd ein teulu â ni.

“Nid oeddem yn sylweddoli bod y cyfyngiadau yn golygu bod angen i ni adael, nac hyd yn oed ganiatâd i wneud hynny, ac ar ôl sgwrs fer a defnyddiol gyda’r heddlu lleol, cytunom ar unwaith i adael ar Ddydd Nadolig.”

Dywedodd y Farwnes Kishwer Falkner, cadeirydd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: “Rwyf wedi cael gwybod bod Rebecca wedi teithio o’i chartref yn Swydd Hertford i’w hail gartref yng Nghymru.

“Mae hi wedi ymddiheuro am y camgymeriad hwn. Byddaf yn sefydlu’r holl ffeithiau cyn penderfynu a oes angen cymryd unrhyw gamau pellach.”