Mae’r Canghellor Rishi Sunak wedi cyhoeddi bydd yna £2.5 biliwn yn ychwanegol i gyllideb flynyddol Llywodraeth Cymru.

Dyma’r bloc grant mwyaf i’r llywodraethau datganoledig ers y setliad datganoli yn 1999.

Fe fydd Llywodraeth yr Alban yn derbyn cynnydd o £4.5bn a Gogledd Iwerddon yn derbyn £1.6bn.

Fe wnaeth hefyd amlinellu’r gwariant o’r Gronfa Lefelu i Fyny a fydd yn cynnwys £110m yng Nghymru, £150m yn yr Alban, a £50m yng Ngogledd Iwerddon.

Cryfach

Yn ei ail gyllideb ers y pandmeig fe ddywedodd Rishi Sunak ei fod yn addo “economi gryfach y dyfodol” mewn “oes o optimistiaeth” i adfer y sefyllfa yn sgil y pandemig Covid 19.

Mynnodd nad oedd y llywodraeth “yn tynnu llinell o dan Covid” a rhybuddiodd bod “heriau o’n blaenau”.

Mae chwyddiant wedi cyrraedd 3.1% ac yn debygol o godi ymhellach i 4% erbyn y flwyddyn nesaf.

Cymru

Yn ogystal â chynyddu cyllideb Llywodraeth Cymru, bydd Cymru yn derbyn £120m ar gyfer prosiectau cysoni gwariant gydag ardal fel De Clwyd yn un o’r 100 o ardaloedd ar hyd y DU fydd yn elwa.

Fe gyhoeddodd hefyd y bydd Camlas Sir Drefaldwyn yn cael bron i £16m er mwyn ail agor rhannau o’r gamlas hanesyddol.

Bydd yna hefyd cynllun dan yr enw ‘Multiply’ yn mynd i’r afael i ddatblygu sgiliau rhifedd “ar draws y DU”.

Lefelu i fyny

Fe gyfeiriodd fod angen mynd i’r afael â “daearyddiaeth economaidd anwastad” sydd ym Mhrydain a bod hynny’n flaenoriaeth wrth ddod allan o’r “sioc economaidd waethaf a welsom erioed”.

  • Bydd yna doriad 5% i dreth ar gwrw a seidr drafft wedi’i weini o gynwysyddion dros 40 litr.
  • Canslo’r “cynnydd arfaethedig” mewn treth tanwydd.
  • Cyfraddau is o Dreth Teithwyr Awyr ar gyfer teithiau hedfan domestig yn unig i roi hwb i feysydd awyr lleol “a dod â phobl at ei gilydd ledled y DU”.

Cynydd yn y Cyflog Byw Cenedlaethol o £8.91 yr awr i £9.50 ar gyfer pobl dros 23 oed.

Fe allai gweithwyr ennill £1,000 yn ychwanegol y flwyddyn o fis Ebrill y flwyddyn nesaf.

Y Gyllideb: Y Canghellor yn rhoi addewid i greu “economi newydd” ar ôl Covid-19

Disgwyl i Rishi Sunak gadarnhau biliynau o bunnoedd ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd a chodiad cyflog i filiynau o weithwyr yn y sector cyhoeddus