Bydd cynhadledd yn cael ei chynnal yn Llandudno fis nesaf fydd yn anelu i helpu’r cynadleddwyr i gefnogi pobol awtistig yn well.

Bydd y gynhadledd Let’s Talk Autism gan MediaCPD yn cael ei chynnal yn Venue Cymru ddydd Mercher, Gorffennaf 5 rhwng 10yb-4yp, a’r gost yw £199.

Bydd yn ddiwrnod o ddysgu, diweddaru gwybodaeth, dysgu arferion gorau, dysgu am strategaethau ymarferol ac awgrymiadau fel y gall pobol wneud gwahaniaeth i’r plant ac oedolion maen nhw’n eu cefnogi.

Dysgu gan bobol awtistig

Y brif siaradwraig fydd Dr Brenda Smith Myles, sy’n arbenigwr awtistiaeth.

“Os nad yw pobol awtistig yn cyrraedd eu potensial, nid eu bai nhw yw hynny. Bai’r rhai o’u cwmpas ydyw,” meddai.

Yn ôl Dr Brenda Smith Myles, mae gan bobol awtistig ddoniau a photensial fel pawb arall, ac os dydyn nhw ddim yn cyrraedd eu potensial fod bai ar y gymdeithas am hynny.

Er bod modd i bobol sydd heb awtistiaeth wneud addasiadau ar gyfer pobol sydd yn byw â’r cyflwr, y bobol awtistig yw’r rhai sy’n gorfod addasu i’r byd o’u cwmpas.

“Rwy’ wedi dysgu bron popeth sy’n bwysig am awtistiaeth gan bobol awtistig,” meddai wrth golwg360.

“Er enghraifft, mae gan bobol awtistig botensial di-ben-draw, gallai’r plentyn pedair oed di-eiriau raddio o’r coleg; gallai’r plentyn oed cyn-ysgol oedd eisiau nyddu gwrthrychau yn unig greu peiriant golchi gwell; gallai’r myfyriwr elfennol nad oedd am ryngweithio ag eraill fod yn gynlluniwr digwyddiadau’n oedolyn.

“Os nad yw pobol awtistig yn cyrraedd eu potensial, nid eu bai nhw yw hynny. Bai’r rhai o’u cwmpas ydyw.

“Os ydy’r sgiliau cywir yn cael eu dysgu, gall pobol awtistig ffynnu.

“Rydym ni, fel niwronodweddion (NT), dreulio llawer o amser yn siarad am sut rydym yn gwneud addasiadau ar gyfer pobol awtistig.

“Rydym yn aml yn “patio ein hunain ar y cefn” am fod yn bobol dda yn hyn o beth.

“Yr hyn rydym yn methu â sylweddoli yw fod pobol awtistig yn gwneud cymaint mwy o addasiadau nag yr ydym ni.

“Maen nhw’n darparu ar gyfer (a) sŵn, (b) yr angen i gyfathrebu ac, yn aml, gor-gyfathrebu, (c) y ffordd afresymol rydym yn siarad (h.y. idiomau, trosiadau, bratiaith – megis pan fyddwn yn dweud “buckle up” ac nad oes bwcl yn y golwg), (ch) y ffordd y mae rhai niwronodweddiadol yn mynd trwy fywyd heb strwythur ac yn gwneud newidiadau sydyn, anrhagweladwy, a mwy.

“Nid yw’n gwneud synnwyr bod y rhai y mae angen addasiadau ar eu niwroleg er mwyn bod yn llwyddiannus ac sy’n byw mewn byd na chafodd ei “adeiladu” ar eu cyfer yn gwneud mwy o addasiadau na phobol niwronodweddiadol sy’n byw mewn byd adeiladwyd ar eu cyfer.”

Strategaethau ymarferol ar gyfer helpu unigolion awtistig

Mae anghenion pobol awtistig yn wahanol i bobol sydd ddim yn awtistig.

Mae pobol awtistig yn cael problemau rhagfynegi, ac mae hyn yn cael effaith ar eu gweithredoedd, felly mae angen egluro rhagfynegiant, yn ôl Dr Brenda Smith Myles.

Yn ogystal, mae’n gallu bod yn anodd i bobol awtistig sgwrsio, felly mae angen eu dysgu.

“Credaf y dylem ddechrau gyda’r hyn a alwaf yn Rheol Aur + (a mwy),” meddai wedyn.

“Fel y gwyddoch, y Rheol Aur yw “gwnewch i eraill fel y byddech yn eu gwneud i chi.

“Rwy’n meddwl bod angen i ni newid hyn i’r Rheol Aur + — “gwnewch i eraill yr hyn sydd ei angen arnynt i lwyddo.

“Mae gan bawb anghenion gwahanol.

“Ni ddylem gymryd yn ganiataol mai’r hyn sydd ei angen arnom yw’r hyn sydd ei angen ar eraill.

“Mae’r niwroleg awtistig yn cael anhawster i ragfynegi.

“Dychmygwch na allwch ragweld beth sy’n mynd i ddigwydd nesaf; beth fyddech chi’n ei wneud?

“Yn fwyaf tebygol, byddech chi’n glynu wrth y gweithgareddau a’r digwyddiadau sy’n gyfarwydd, ddim yn fodlon rhoi cynnig ar fentrau newydd, yn profi pryder a/neu heriau ymddygiad pan fyddwch ond yn cael eich cyflwyno i’r posibilrwydd o gymryd rhan mewn digwyddiadau neu weithgareddau newydd, yn protestio, gwrthod, neu chwalu pan gaiff ei orfodi i gymryd rhan mewn gweithgaredd neu ddigwyddiad newydd, ac yn teimlo wedi’ch llethu gan y posibilrwydd o newid gwirioneddol.

“Oherwydd eu hanawsterau wrth ragweld, mae unigolion awtistig angen ac yn haeddu cael eu “preswylio”.

“Ymyriad yw preimio sy’n cyflwyno gwybodaeth neu weithgareddau cyn iddynt gael eu defnyddio neu cyn iddynt ddigwydd.

“Dibenion preimio yw (a) ymgyfarwyddo unigolion â’r gweithgareddau cyn iddyn nhw ddigwydd, a’r deunyddiau cyn iddynt gael eu defnyddio; (b) cyflwyno’r wybodaeth neu’r gweithgaredd y gellir ei ragweld, a thrwy hynny leihau straen a phryder; ac (c) cynyddu llwyddiant y myfyriwr.

“Wrth i ni wneud hyn, mae angen inni hefyd ddysgu sgiliau rhagfynegi, mae angen i ni ddysgu sgiliau sgwrsio.

“Mae ymchwil yn dangos nad yw’r rhan fwyaf o unigolion awtistig yn gwybod sut i gynnal sgwrs (gall pobl ddi-eiriau gynnal sgyrsiau hefyd).

“Mae sgiliau sgwrsio yn bwysig oherwydd dyma’r rhagfynegydd mwyaf o ran (a) cyflogaeth, (b) byw’n annibynnol, ac (c) peidio â byw mewn ynysigrwydd cymdeithasol.

“Mae’n rhyfeddol nad yw’r rhan fwyaf o raglenni addysg unigol (IEPS) ar gyfer pobol awtistig yn cynnwys addysgu sgiliau sgwrsio yn uniongyrchol.

“Mae angen i ni ddefnyddio diddordebau arbennig myfyrwyr i ddysgu sgiliau newydd.

“Mae llawer o fanteision o ymgorffori diddordebau arbennig, gan gynnwys academaidd, cymdeithasol, emosiynol a synhwyraidd.”

Ansawdd bywyd unigolion awtistig yn gwella

Er bod bywyd pobol awtistig yn gwella yn araf, mae llawer o bethau sy’n fwy anodd i bobol awtistig eu cyflawni.

“Mae ansawdd bywyd yn gwella ar gyfer awtistiaeth, ond nid yn ddigon cyflym,” meddai wedyn.

“Rydym yn gweld rhai pobol awtistig yn dal swyddi sy’n cyfateb i’w sgiliau a’u diddordebau, yn byw’n annibynnol, ac yn cael perthnasoedd ystyrlon.

“Yn anffodus, nid yw’n wir am y mwyafrif o bobol awtistig.

“Mae gennym ni gymaint o waith i’w wneud.”