Mae meithrinfa Gymraeg wedi cael ei chymeradwyo ar safle Canolfan Fusnes y Wern yn Nhŷ-du.

Cafodd y cynlluniau ar gyfer Meithrinfa Wibli Wobli eu hailgyflwyno ar Chwefror 8, ar ôl i’r cais gael ei wrthod yn wreiddiol ar sail pryderon am diogelwch.

Nododd adran gynllunio Cyngor Dinas Casnewydd na fyddai gan y safle “drefniadau mynediad addas a diogel” ar gyfer plant, o ganlyniad i’r ffaith fod yr ardal yn cael ei defnyddio gan lorïau trwm (HGV).

O ganlyniad, fe wnaeth yr ymgeisydd “wahanu’n llwyr” y parcio oddi wrth y feithrinfa.

Meddai’r datganiad dylunio a mynediad, “Bydd yr holl symudiadau newydd drwy ffordd fynediad benodol, gyda pharcio penodedig a dim croesi drosodd rhwng masnach a phlant.

“Bydd y parcio’n ymwneud â’r feithrinfa yn symud yn ei flaen ac yn gadael yn ei flaen, a bydd parcio a throi i’r priffyrdd ar gyfer safonau Cymru.

“Mae’r man gollwng/casglu/arhosiad byr yn hunangynhaliol.

“Mae maes parcio’r staff ar wahân, a bydd yn aros yn Nhŷ Wern.”

Mae amod ar gyfer caniatâd yn nodi bod y maes parcio, mynediad, pileri a ffensys i’w cwblhau cyn i’r feithrinfa agor.

Bydd capasiti o 50 o blant ar un adeg yn adeilad y swyddfeydd, ac mae’r datganiadau dylunio a mynediad yn nodi nad oes “dim hanes o broblemau”.

Mae disgwyl i’r feithrinfa agor rhwng 7.30yb a 6 o’r gloch y nos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, gan gyflogi deg aelod o staff.

 

Safle'r feithrinfa arfaethedig

Gwrthod cynlluniau ar gyfer meithrinfa Gymraeg yng Nghasnewydd am resymau diogelwch

Rhiannon James, Gohebydd Democratiaeth Leol

Roedd disgwyl y byddai lle i 50 o blant ar safle Canolfan Fusnes y Wern yn Nhŷ-du