Ydach chi’n cofio’r tro cynta’ i chi weld afocado neu flasu hufen iâ? Ydy arogl rhai bwydydd yn mynd a chi nôl i’ch plentyndod neu wyliau hudolus yn yr haul? Mae’r gyfres newydd yma’n bwrw golwg ar atgofion rhai o wynebau cyfarwydd Cymru am fwyd a sut mae hynny wedi dylanwadu eu harferion bwyta heddiw. Y gantores a’r bardd, Gwyneth Glyn, sy’n byw yng Nghricieth yn Eifionydd, sydd Ar Blât yr wythnos hon


Fy atgof cyntaf o fwyd, neu o flas, ydi rhywbeth fyddwn i’n ei alw’n “Diod tsioc-tsioc” sef siocled poeth Cadbury’s mewn cwpan Tommee Tippee las. Pan o’n i’n fach byddai fy nhad yn paratoi hwn i mi’n ofalus bob bore. Un diwrnod, a Dad i ffwrdd yn gweithio (roedd o’n actor felly byddai’n teithio am gyfnodau’n bur aml) a finnau’n ysu am ddiod tsioc-tsioc, a Mam yn rhy brysur, dyma fi’n dringo stôl uchel er mwyn cyrraedd y potyn piws eiconig yn y cwpwrdd. Yna, dyma fi’n agor y caead, plannu llwy i ganol y coco, ei chodi at fy ngheg a’i lowcio… ac yna poeri’r powdwr sych allan yn syth gan duchan! Siom enbyd… Pam nad oedd hwn yn blasu fel y ddiod a lanwai fy nghwpan las bob bore!?

Mae bwyd wedi bod yn bwysig iawn i ni fel teulu erioed. Roedd fy nain ar ochr fy mam yn confectioner yng Nghaffi Idris, Cricieth, ac yn chwip o gogyddes. Roedd ei gŵr, fy nhaid, yn cadw siop ffrwythau, llysiau a physgod (er ei bod yn gas ganddo bysgod a chiwcymbar â chas perffaith!) Mi etifeddodd Mam ddawn Nain yn y gegin, ac a hithau’n athrawes gynradd ac athrawes Ysgol Sul brysur, roeddan ni’n lwcus ei bod hi a ‘Nhad wastad yn morol fod yna swper maethlon i mi a’m chwiorydd, a byddai’r sgwrs o amgylch y bwrdd yr un mor flasus.

Cinio Dolig hwyliog yng nghwmni ei chwiorydd a Nain Griciath

Ar achlysuron arbennig byddai Mam yn codi efo’r wawr ac wrthi fel corwynt yn paratoi gwledd heb ei hail. Un o’i chreadigaethau hyfrytaf fyddai Squidgy Log – sef cacen siocled ddi-flawd, nefolaidd-o-ysgafn a phechadurus-o-hufennog Delia Smith. Fyddai bwffe Gŵyl San Steffan Anti Myfanwy byth yn gyflawn heb Sgwiji Log Mam, a byddai’n amlwg i bawb os oedd unrhyw un o ferched niferus y teulu yn feichiog, achos byddai honno’n gorfod gwrthod tafell o’r anfarwol Sgwiji Log gan fod yna wyau amrwd ynddi!

I mi, mae yna gysur mewn pethau syml a chyfarwydd: cawl cennin blasus, caserol cyw iâr efo garlleg a hufen, rôls ffres o Gaffi Idris yn drwch o fenyn hallt… ac, wrth gwrs, unrhyw beth siocledaidd a thywyll.

Siocled Forever Cacao

Mae yna wneuthurwr siocled gwych o Gymru o’r enw Pablo Spaull sy’n cynhyrchu siocled organig Forever Cacao efo ffa coco Asháninka masnach deg o goedwig law Periw. Un Dolig mi rois i un o’i fariau 100% coco yn anrheg i’r actores Valmai Jones. Roedd hithau draw yn nhŷ fy chwaer, Lusa, yn cael cinio Dolig, a dyma Val yn rhannu tamaid bach o’r siocled efo pawb oedd gylch y bwrdd. A wir i chi, roedd pawb yn taeru fod popeth i’w weld yn gliriach, a lliwiau i’w gweld yn gryfach am sbel wedyn!

Fy mhryd bwyd delfrydol fyddai swper efo’r teulu i gyd ym mwyty Platanos, Assos – pentref glan môr bach hyfryd ar ynys Ceffalonia [yng Ngwlad Groeg]. Mae’r perchennog yn dipyn o gymeriad, ac yn dod â dŵr i’ch dannedd wrth ddisgrifio seigiau lleol y dydd yn afieithus – calamari ffres o’r môr, stifado gafr neu gwningen, tatws lemon a theim, caws saganaki euraid wedi ei bobi… Mae’r bwyd yn wefreiddiol a’r awyrgylch yn deuluol-gysurus a hamddenol.

Barbeciw yn yr ardd yn Llanarmon – ei chwaer Ems, Huw (ei chariad ar y pryd ond bellach yn ŵr iddi a thad i’w phedwar o blant!) eu tad, a Gwyneth Glyn

 

Fel hogan o Eifionydd, mae hufen iâ Cadwaladers yn fy ngwaed. Fy hoff ddull o fwyta’r enwog ‘99’ ydi gwthio’r fflêc i waelod y côn a chymryd fy amser… Weithiau, erbyn imi gyrraedd y gwaelod, mi fydda i wedi anghofio am y fflêc – a dyna ichi wefr o’i ganfod yno, fel trysor cudd wedi’i gladdu.

Ar ôl chwarae gig a chyrraedd adref yn hwyr ac ar fy nghythlwng, does dim byd gwell na phlatiad o gaws ar dost, efo llwyth o bupur du a sôs coch (tydi hwnnw ddim at ddant pawb, ond dw i wrth fy modd efo’r stwff).


Fuo gen i erioed fynadd chwipio menyn a siwgwr am hanner awr wrth ddechrau gwneud cacen. Mae hon yn gacen ddi-chwipio, ddi-lol a di-flawd. Mae yna fersiwn hyfryd efo clementin yn unig, ond dw i’n gwirioni ar y cyfuniad o siocled ac oren, felly dyma ni, gyda diolch i’n cyfeilles ni oll, Nigella Lawson!

Cacen siocled oren (o lyfr Nigella Lawson ‘Feast’)

Cynhwysion:

2 oren bach neu un mawr, tua 375g

6 wy

1 lwy de lwythog o bowdr pobi (baking powder)

Hanner llwy de o bicarbonate of soda

200g o almwns mân

250g o siwgwr mân (llai os dymunir)

50g o goco

Croen oren i addurno os dymunir

Dull:

  • Cynheswch y popty i 180 gradd C, marc nwy 4. Irwch a leiniwch dun crwn tua 20cm go ddyfn.
  • Rhowch yr orennau’n gyfa’ mewn dŵr a’u berwi am 2 awr tan yn feddal (gallwch wneud hyn y noson cynt os ydach chi’n drefnus! Gallwch hefyd wneud dwbwl a’i rewi ar gyfer y tro nesa, i arbed ynni prin.)
  • Sychwch yr orennau, a phan maen nhw wedi oeri, tynnwch unrhyw hadau mawr allan.
  • Rhowch yr orennau mewn prosesydd bwyd a’u mathru’n fân (neu wneud hynny â llaw – gwelwch isod).
  • Ychwanegwch bopeth arall at yr orennau yn y prosesydd (yr wyau, powdr pobi, bicarb, almwns, siwgwr a’r coco) a’i gymysgu’n drwyadl, ond nid cymaint nes bod y darnau bach o oren mân yn diflannu. Os ydach chi’n gweithio â llaw, mathrwch yr orennau’n fân â’ch dwylo, a churwch yr wyau fesul un i mewn i’r siwgwr, bob yn ail â llwyaid o’r almwns mân a’r coco, yna ychwanegwch yr orennau, er mae’n rhaid imi gyfaddef nad ydw i na Nigella ond wedi gwneud hon y ffordd ddiog!
  • Ewch ati i dywallt a chrafu’r cymysgedd i’r tun. Pobwch am awr, pan ddylai sgiwar ddod allan yn eithaf glân. Cymrwch gip ar y gacen ar ôl 45 munud rhag ofn bod angen ei gorchuddio â ffoil, rhag iddi losgi cyn iddi goginio drwyddi. Efallai na fydd angen awr ar ei hyd, mae’n dibynnu ar eich popty.
  • Gadewch iddi oeri yn y tun, ar rac oeri. Pan fydd hi’n oer, tynnwch hi allan o’r tun.
  • Addurnwch y gacen â stribedi hir o groen oren neu gratiwch y croen os dymunwch. Ond mae hi’n dywyll a gogoneddus yn union fel mae hi, yn blaen a diaddurn.

Dyma linc i rysáit Nigella Lawson.