Mae’r Aelod Seneddol Ceidwadol dros etholaeth Ynys Môn wedi galw eto yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog yn San Steffan am gefnogaeth Boris Johnson i ddod ag adweithyddion niwclear i’r ynys.

Yn dilyn ei chwestiwn i Boris Johnson heddiw (dydd Mercher, Chwefror 2), dywedodd Virginia Crosbie wrth golwg360 ei bod hi “am ymladd gyda’i chalon ac ysbryd” i sicrhau y bydd ynni niwclear yn cael ei sefydlu ar Ynys Môn.

Fe ofynodd Boris Johnson yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog a allai Llywodraeth Cymru ariannu cynllun Wylfa yn ystod y Senedd hon.

Mae’r Llywodraeth ym Mae Caerdydd yn awyddus i edrych ar ddulliau amgen o gynhyrchu trydan yn enwedig, er mwyn cyrraedd y targed o sero-net erbyn 2050.

Mae gan Lywodraeth Cymru fwriad i symud y targed i 2035, yn dilyn y cytundeb cydweithredu â Phlaid Cymru.

‘Atomic Kitten’

Mae Aelod Seneddol Ynys Môn yn cael ei hadnabod wrth y ffugenw “Attomic Kitten” yng nghoridorau San Steffan, gan ei bod yn llafar ei chefnogaeth dros ynni niwclear.

“I mi, mae’n rywbeth rwy’n llwyr benderfynol o sicrhau y bydd adweithyddion niwclear yn cael eu gosod ar yr ynys, a byddaf yn ymladd â fy nghalon ac ysbryd er mwyn sicrhau hynny,” meddai Virginia Crosbie wrth golwg360.

“Mae pobol yn gwybod hyn oll a hyd yn oed bore ma, mae pobol yn gweld fy mod yn gofyn cwestiwn ac yn gofyn i mi a fyddwn yn codi Wylfa.”

Fe ofynodd Virginia Crosbie i’r Prif Weinidog sicrhau y bydd adweithyddion niwclear yn cael eu datblygu ar yr Ynys “yn ystod y Senedd hon”

Wrth ymateb, dywedodd y prif weinidog fod ganddi weledigaeth wych a’i bod yn “parhau i fod yn opsiwn gwych i gynhyrchu ynni niwclear.”

Adweithyddion

Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi clustnodi £200m i gwmni Rolls Royce, sydd â’r bwriad o geisio gwireddu’r cynlluniau i greu 16 o adweithyddion bychain ar yr ynys.

Mae gan y cwmni darged o gynhyrchu pum adweithydd erbyn 2031, gan gefnogi swyddog am hyd at 70 mlynedd a phweru miliwn o dai.

‘Swyddi da i fyw bywyd Cymraeg’

“Rwyf am weld dau adweithydd mawr a rhai bychain yn cael eu datblygu er mwyn creu ynys sydd â diwydiant, swyddi ac egni, ac fel ein bod yn cyfleu posibiliadau ynni niwclear i weddill y byd,” meddai Virginia Crosbie wedyn.

“Fe wnaethom ni arwain ar hyn yn y 1950au a’r 1960au, wel, pam ddim heddiw?

“Dychmygwch faint o ddur sy’n cael ei ddefnyddio i adeiladu’r adweithyddion hyn, a faint o ddaioni fyddai hynny’n ei wneud i’r diwydiant dur yng Nghymru a’r economi yn gyffredinol.

“Mae cymaint o bobol ifanc am barhau i fyw ar yr ynys i fyw bywyd Cymreig drwy’r Gymraeg ac mae hynny’n dechrau gyda swyddi da.

“Ac fel yr ‘Ynys Ynni’ sydd â phŵer dŵr, gwynt, solar, Hydrogen a gobeithio’n wir y gallwn ychwanegu niwclear at hynny.”

Fel un o’r Ceidwadwyr newydd a etholwyd i San Steffan yn etholiad 2019, mae Virginia Crosbie wedi bod yn pwyso ar Boris Johnson i ddod ar ymweliad i Ynys Môn i weld y potensial sydd gyda’r lle.

Boris Johnson gydag AS Ynys Môn tra ar ymweliad i Ogledd Cymru, Ionawr 2022

Gwrthwynebiad

Fe fu ymgyrchwyr yn galw ar aelodau seneddol i wrthod y Bil Ariannu Niwclear yn San Steffan.

Byddai’r model ariannu newydd yn golygu bod biliau ynni yn cynnwys arian fyddai’n mynd tuag at adeiladu pwerdai newydd.

Mae ymgyrchwyr yn honni y byddai cymeradwyo’r Bil hwn yn ychwanegu’n sylweddol at ein biliau trydan ar ffurf treth niwclear ac yn ychwanegu baich ariannol enfawr ar bobl sy’n gorfod dewis rhwng bwyta a chadw’n gynnes yn barod.

Maen nhw hefyd yn poeni am ddiogelwch adweithyddion.

Mae Virginia Crosbie yn croesawu cefnogaeth arweinydd Cyngor Ynys Môn, Llinos Medi, ar raglen Y Byd yn Ei Le.

Dywedodd Llinos Medi ei bod yn “aelod ffyddlon o Blaid Cymru”, ond ei bod yn cefnogi niwclear.

Wrth fynd yn groes i bolisi ei phlaid, galwodd am “drafodaeth aeddfed” o fewn Plaid Cymru ar bŵer niwclear.

“Rhaid imi gyfaddef y buodd yn wych gweld Llinos Medi yn datgan ei chefnogaeth mor gyhoeddus dros ynni niwclear, ac rwy’n gobeithio dod â Gregg Hands, Gweinidog Ynni Llywodraeth y Deyrnas Unedig i’r ynys yn fuan i gwrdd â phobol yn y gymuned a’r Cyngor,” meddai Virginia Crosbie wrth ymateb i’r sylwadau.

Ynys Môn yn cefnogi Boris Johnson

Yn y cyfamser, mae Virginia Crosbie wedi datgan ei chefnogaeth i Boris Johnson, prif weinidog y Deyrnas Unedig sy’n wynebu galwadau cynyddol i ymddiswyddo.

Heddiw (dydd Mercher, Chwefror 2), ymunodd Tobias Ellwood, y cyn-weinidog a chadeirydd presennol y Pwyllgor Amddiffyn, yn y ffrae gan roi llythyr o ddiffyg hyder yn y Prif Weinidog.

“Wrth gwrs bod pobol yn grac, a deallaf fod nifer wedi colli anwyliaid drwy’r cyfnod anodd yma,” meddai.

“Ond pan ddaeth y Prif Weinidog i’r ynys, roedd yna gymaint o bobol yn dal yn ei gefnogi.

“Mae pobol ar lawr gwlad yn poeni am bethau fel costau byw a’r sefyllfa yn Wcráin.”

 

‘Thelma a Louise’: galw pellach yn ystod Cwestiynau’r Prif Weinidog ar i Boris Johnson ymddiswyddo

Jacob Morris

Gwnaeth Keir Starmer gymharu Boris Johnson a Rishi Sunak â ‘Thelma a Louise’, “wrth iddyn nhw yrru’r wlad oddi ar y dibyn” yn dilyn codi trethi