Mae Aelod Seneddol y Blaid Werdd wedi disgrifio’r penderfyniad i roi’r hawl i bwll glo Aberpergwm gloddio 40 miliwn tunnell arall o lo.

Yn ôl Caroline Lucas, Aelod Seneddol Brighton Pavilion, dylai tanwyddau ffosil gael eu cadw yn y tir.

Dywed Llywodraeth y Deyrnas Unedig, sy’n goruchwylio’r Awdurdod Glo ac sy’n gyfrifol am drwyddedu pyllau glo, eu bod wedi lleihau dibyniaeth y wlad ar lo yn sylweddol.

Fe wnaeth unig Aelod Seneddol y Blaid Werdd droi at y cyfryngau cymdeithasol i fynegi ei siom.

“Mae hyn yn gymaint o gam yn ôl. Nid oes dyfodol i lo – mae’n gamgymeriad enfawr i ganiatáu ehangu’r pwll glo yn ystod #ArgyfwngnHinsawdd,” meddai Caroline Lucas ar ei chyfrif Twitter.

“Mae’r anghydfod chwerthinllyd y mae gan weinidog y pŵer i’w ganslo yn ei wneud yn waeth.

“Er mwyn cadw 1.5C yn fyw, rhaid i ni #GadwGloDanDdaear #AdennilleinDyfodol.”

Roedd gweinidogion Cymru am i Lywodraeth y Deyrnas Unedig ganslo’r drwydded ar gyfer pwll glo Aberpergwm ger Glyn-nedd yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Ond nos Fercher, fe ddywedon nhw eu bod nhw wedi ymrwymo i weithio gyda’r cwmni ar fodelau busnes sydd yn gynaliadwy.

Dyma’r lofa sy’n parhau i gynhyrchu glo caled (anthracite) – glo o ansawdd uchel yng ngorllewin Ewrop – sy’n cyflenwi gwaith Tata Steel ym Mhort Talbot.

Dywed Energybuild nad yw’r rhan fwyaf o’i lo wedi’i losgi ar gyfer ynni, ond ei fod yn cael ei ddefnyddio mewn prosesau gan gynnwys puro dŵr.

Maen nhw’n dweud bod y pwll yn darparu 160 o swyddi â chyflogau da yn ardal Cwm Nedd, ynghyd ag 16 o brentisiaethau.

‘Anghredadwy a chwbl gywilyddus’

“Mae’n anghredadwy ac yn gwbl gywilyddus, yn enwedig pan fydd y Deyrnas Unedig yn dal i fod dan arlywyddiaeth COP, corff newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig,” meddai Caroline Lucas.

“Mae wedi’i waethygu gan yr anghydfod chwerthinllyd rhwng llywodraethau’r Deyrnas Unedig a Chymru ynghylch pwy sydd â’r pŵer i ganslo’r drwydded.”

Ym mis Tachwedd, fe wnaeth Lee Waters, Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru ar y newid yn yr hinsawdd, annog Llywodraeth y Deyrnas Unedig i atal “40 miliwn tunnell o lo” rhag cael ei echdynnu dros y 18 mlynedd nesaf.

Ysgogodd ei sylwadau ffrae rhwng San Steffan a Chaerdydd ynghylch pwy sydd yn gyfrifol yn y pen draw.

Yn wreiddiol fe gafodd pwll Aberpergwm drwydded i gloddio cyn trosglwyddo pwerau cloddio i Lywodraeth Cymru.

Roedd gweithredwyr y pyllau glo wedi gwneud cais i’r Awdurdod Glo am gydnabyddiaeth ffurfiol fod yr amodau sydd ynghlwm wrth eu trwydded wreiddiol wedi’u cyflawni.

Mae Llywodraeth Cymru’n mynnu nad ydyn nhw’n cefnogi cloddio tanwyddau ffosil a’u bod nhw’n canolbwyntio ar yr argyfwng hinsawdd.

 

Tywyllwch ac un golau dan ddaear

Llywodraeth Cymru am ganslo trwydded lo er lles newid hinsawdd

Jacob Morris

Yn ôl Lee Waters mae Llywodraeth Cymru wedi galw am ganslo’r drwydded lo ar gyfer glofa Aberpergwm, ger Glyn-nedd.