Mwy na hanner canrif ar ôl i’r hen orsaf gau mae trenau wedi dechrau defnyddio Cyfnewidfa Drafnidiaeth Gyhoeddus newydd yn Bow Street, Ceredigion.

Stopiodd trên yno am y tro cyntaf ers 1965 ddoe, (dydd Sul, Chwefror 14), ond oherwydd y pandemig penderfynodd Trafnidiaeth Cymru i gadw’r agoriad yn dawel.

Disgwylir y bydd yr orsaf newydd gwerth £8 miliwn yn creu dros 30,000 o deithiau newydd bob blwyddyn, yn lleihau tagfeydd a phroblemau parcio yn Aberystwyth, ac yn creu cyfleoedd swyddi newydd.

Dyma’r orsaf gyntaf i gael ei hagor yng Nghymru ers Pye Corner yn 2014 a dyma’r orsaf gyntaf i Trafnidiaeth Cymru ei hagor ers dod yn gyfrifol am fasnachfraint rhwydwaith Cymru a’r Gororau yn 2018.

‘Cam mawr ymlaen’

Mae’r Cynghorydd Dafydd Edwards, Aelod Cabinet Cyngor Ceredigion ar gyfer Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol, Tai a Chyswllt Cwsmeriaid wedi croesawu’r datblygiad.

“Ni fyddai dim o hyn wedi digwydd heb weledigaeth, gwaith caled ac ymroddiad nifer o unigolion a sefydliadau yn gweithio gyda’i gilydd dros y 10 mlynedd diwethaf ar y prosiect hwn,” meddai.

“Yn ddiau mae hwn yn gam mawr ymlaen i Geredigion a Chanolbarth Cymru – bydd y Gyfnewidfa yn rhoi hwb mawr ei angen i’r economi leol ac yn helpu i wella’r cyfleoedd teithio cynaliadwy sydd ar gael fel rhan o’n hymdrechion i ddatgarboneiddio’r sector trafnidiaeth.”

Dywedodd James Price, prif weithredwr Trafnidiaeth i Gymru: “Mae hon yn garreg filltir bwysig i ni a byddem wedi hoffi ei dathlu’n fwy, ond nid yw hynny’n briodol ac yn ddiogel ar hyn o bryd.

“Mae’n brawf o sgiliau a gwaith caled ein timau eu bod wedi gallu cyflawni’r orsaf newydd hon er gwaethaf yr heriau a achoswyd gan bandemig COVID-19 dros y flwyddyn ddiwethaf.”

Yn ogystal â gorsaf rheilffordd mae’r safle hefyd yn gartref i orsaf fysiau newydd, 70 o feysydd parcio, mynediad at lwybrau beicio lleol a lloches dan do i feiciau.

Bydd yr orsaf yn cael ei gwasanaethu Reilffordd y Cambrian rhwng Aberystwyth ac Amwythig, ac o 2022 ymlaen bydd yn elwa drenau newydd sbon a gwasanaeth bob awr o ddydd Llun i ddydd Gwener.

 

Bro

Ymateb cymysg i orsaf newydd Bow Street

Croeso a gwrthwynebiad i’r cynllun gwerth £8 miliwn