Llysgenhades a Dirprwyon Sir Gar 2011

Tyrrodd aelodau a ffrindiau’r Mudiad i Faes Sioe Caerfyrddin ar Ddydd Sadwrn 7fed Fai 2011 i gystadlu a gwylio pob math o gystadleuthau.

Rydym yn ddiolchgar i Bwyllgor y Sioe a hefyd staff y Sioe am eu cydweithrediad parod a chyson iawn tuag at y Mudiad.

Diolch yn fawr iawn i G.Ff.I Llanfynydd bu wrthi’n stiwardio’n brysur yn ystod y dydd a hefyd i G.Ff.I Llanymddyfri bu’n stiwardio gyda’r nos.

Mae’r Mudiad yn ddibynnol iawn ar haelioni noddwyr ac rydym am ddiolch o waelod calon i Gwmni Bwydydd Castell Howell am fod yn brif noddwr Rali’r Mudiad unwaith eto eleni. Diolch hefyd i G.T & E Feeds, Llanymddyfri am ei nawdd hwy,-  heb y cymorth ariannol yma ni fyddai wedi bod yn bosib i gynnal diwrnod o’r fath. Diolch yn fawr iawn i bawb.

Daeth y diwrnod i uchafbwynt gyda seremoni anrhydeddu’r Llysgenhades a Dirprwyon am 2011- 2012.

Catrin Parry Williams, Coedfryn, Penybont, aelod o G.Ff.I Penybont yw Llysgenhades newydd y Mudiad am eleni a’i dirprwyon yw Gwawr Lewis, C.Ff.I Penybont, Ffion Jones, C.Ff.I Capel Iwan, Sioned Russell, C.Ff.I Cwmann a Heledd Edwards, C.Ff.I Dyffryn Tywi.

Hefyd fe anrhydeddwyd Sara Non Thomas, C.Ff.I Llanfynydd Aelod Iau y flwyddyn, Arwel Jones, C.Ff.I Llandeilo- Aelod Hŷn y flwyddyn, Meinir Jones, C.Ff.I Llanfynydd – Stocmon Hŷn Diwrnod gwaith maes, Anwen Jones, C.FF.I Llanllwni Stocmon Iau Diwrnod gwaith maes. Hefyd yn ystod y Seremoni cyhoeddwyd enillydd  Tlws Coffa Aled Howells am Prif Stocmon y Flwyddyn sef Angharad Francis o Glwb Llanfynydd.

Daeth C.Ff.I Llangadog a C.Ff.I  Dyffryn Cothi yn gydradd 1af yn yr adran hŷn gyda Penybont yn 3ydd. C.Ff.I Llangadog cipiodd y wobr cyntaf yn yr adran Iau gyda C.Ff.I Dyffryn Cothi yn 2ail a C.Ff.I San Pedr yn 3ydd.

Wedi  diwrnod brwd o gystadlu a mwynhau coronwyd y dydd gyda dawns arbennig lan yng Nghilycwm. Diolch yn fawr iawn i Mr & Mrs Davies, Fferm Glangwenlais Cilycwm am eu cymorth cyson.

Dai Astington Dyffryn Cothi Dylan Davies Llangadog Y ddau Glwb yn rhannu’r Safle cyntaf yn yr adran hyn

Gwobrau’r Dydd:

Barnu Gwartheg godro                            Iau

1af     Buddug James            & Teleri James            Penybont

2ail     Anwen Jones & Siôn Evans                Llanllwni

3ydd  Ffion Rees & Elgan Thomas               Llanfynydd

Barnu Gwartheg godro                            Hŷn

1af     Ffion Jones & Meinir Jones                Llanfynydd

2ail     Wyn Thomas & Iwan Jones                Dyffryn Tywi

3ydd  Llinos Jones & Esther Jones               Llanarthne

Barnu Defaid Suffolk  Iau

1af     Iolo Roberts & Carys Jones                Llangadog

2ail     Elgan Thomas & Sara Non Thomas    Llanfynydd

3yd    Rhys Morgan & Ffion Rees                Llanfynydd

Barnu Defaid Suffolk  Hŷn

1af     Aled Jones & Dafydd Lewis              Dyffryn Cothi

2ail     Ffion Jones & Meinir Jones                Llanfynydd

3ydd  Dylan Davies & Meinir Davies           Llangadog

Arwydd i Hyrwyddo’r Rali

1af     Llangadog

2ail     St Ishmael

3ydd  Llanllwni

Gwneud Pice ar y maen

1af     Steffan Evans & Dafydd Davies        Cynwyl Elfed

2ail     Caryl Davies & Ffion Davies              St Peters

3ydd  Buddug James            & Carys Bowen          Penybont

Adeiladu BBQ

1af     Carwyn Lewis & Sam Joynson                       Llanllwni

2ail     Llyr Thomas & Rhodri Powell                        Llangadog

3ydd  Robert Goodman & Rhys Evans                    Cynwyl Elfed

Gosod Blodau (21 neu iau)

1af               Catherine Griffiths               St Clears

2ail/nd           Ffion Lloyd Thomas                        St Peters

3ydd/rd       Caryl Jones                           Llanddarog

Gosod Blodau (16 neu iau)

1af     Mared Lewis                  Llandovery

2ail     Menna Thomas              St Clears

3ydd  Menna Williams             Llandeilo

Barnu Gwartheg Henffordd Iau

1af      Anwen Jones & Ifor Jones                              Llanllwni

2ail     Angharad Francis & Sara Non Thomas          Llanfynydd

3ydd  Carys Davies & Owain Davies                       Dyffryn Tywi

Barnu Gwartheg Henffordd Hŷn

1af     Aled Jones & Dafydd Lewis             Dyffryn Cothi

2ail     Ffion Jones & Meinir Jones                Llanfynydd

3ydd  Anwen Jones & Arwel Jones              Llandeilo

Crefft  (16 neu iau)

1af     Lauren Rowlands                    Abernant

2ail     Caryl Walters                          Cynwyl Elfed

3ydd  Elen Williams                          Capel Iwan

Cneifio Iau

1af     Rhydian Thomas & Aled Thomas      Cwmann

2ail     Dylan Lewis & Eirwyn Richards        Dyffryn Cothi

3ydd  Eirian Jones & Elgan Thomas             Llanfynydd

Cneifio Hŷn

1af               Dafydd Lewis & Dai Astington         Dyffryn Cothi

2ail     Geraint Rees & Carwyn Roberts        Llanelli

Coginio Iau

1af     Tomos Evans & Stephanie Evans       Cynwyl Elfed

2ail =  Callum Hughes & Eleri Jenkins          Capel Dewi

2ail =  Sion Evans & Rhian Davies               Llanllwni

Sioe Deithiol Atal Tân

1af     Abernant

2ail     Penybont

3ydd  Llandovery

Barnu Merlod  adran B                  Iau

1af     Elizabeth Harries &             Lisa Davies               Dyffryn Tywi

2ail     Menna Williams & Sara Non Thomas       Llanfynydd

3ydd  Emily Jones & Joshua Jones                      Llanelli

Barnu Merlod adran B          Hŷn

1af     Anwen Jones & Arwel Jones                     Llandeilo

2ail     Owain Harries & Rhys Jones                      Llannon

3ydd  Angharad Davies & Cerys Jones               Llanelli

Gwisgo Arweinydd

1af     Suzanne Lander & Lucy Wright         Dyffryn Cothi

2ail     Gethin Jones & Callum Brown           St Ishmael

3ydd  Rhiannon John & Cari Norman          Llandybie

Gwaith Coed       Iau

1af     Iestyn Owen & Simon McCall           Capel Dewi

2ail     Meryl Davies & Aled Jones                Llanllwni

3ydd  Aled Davies & Gethin Davies                        Llangadog

Paratoi Oen                            Iau

1af     Ioan Jones                             Llanddarog

2ail     Eirwyn Richards                   Dyffryn Cothi

3ydd  Katy Davies                            Llanfynydd

Paratoi Oen                            Hŷn

1af     Dafydd Lewis             Dyffryn Cothi

2ail     Dylan Davies              Llangadog

3ydd  Rhian Lewis                Dyffryn Cothi

Adnabod cynhwysion bwydydd anifeiliaid

1af     Llyr Lloyd                   St Clears

2ail     Arwel Davies              Dyffryn Cothi

3ydd  Aled Walters               Cynwyl Elfed

3ydd  Arwel Thomas             St Clears

Gêm Hwyl  Iau

1af               Elinor Thomas & Heledd Thomas      Llangadog

2ail     Mirain Tomos & Manon Johnston      Dyffryn Cothi

3ydd  Rhian George & Siôn Jenkins             Dyffryn Cothi

Gêm Hwyl  Hŷn

1af     Elin Lloyd & Nerys Douch                 Dyffryn Cothi

2ail     Aled Bowen & Sioned Russell           Cwmann

3ydd  Elin Phillips & Carys Evans                Abernant

3ydd  Heledd James & Mathew James         Cynwyl Elfed

Ar y newyddion

1af     Llangadog

2ail     Penybont

3ydd Llandovery

Her Addasu

1af     Heledd Edwards, Lisa Davies, Sara Davies               Dyffryn Tywi

2ail     Siân Evans, Rhian Roberts, Mared Davies                 Llanddarog

3ydd  Anghharad Jones, Nia Harries, Menna Williams        Llandeilo

Addurno Gateaux

1af     Anne Marie James               St Peters

2ail     Aled Jones                              Dyffryn Cothi

3ydd  Caryl Williams                        Penybont

Gosod Blodau   Hŷn

‘Dŵr’

1af     Meinir Davies                Llangadog

2ail     Catrin Parry Williams    Penybont

3ydd  Cari Norman                  Llandybie

Floral Art (NFYFC)        Hŷn

1af     Catrin Davies                        Llangadog

2ail     Elin Harries               Llandeilo

3ydd  Rhian Lewis              Dyffryn Cothi

Band yr Ardd

1af     Llanarthne

2ail     Dyffryn Cothi

3ydd  Abernant

Bwrdd Ffasiwn

1af     Luned Henry                         Llangadog

2ail     Ffion Jones                            St Peters

3ydd  Angharad Williams              Cwmann

Meimio Golygfa O Sioe Gerdd Neu Opera

1af     Penybont

2ail     Llanddarog

3ydd  Llandovery

Ffactor C.Ff.I

1af     Penybont

2ail     Llangadog

3ydd  Abernant

Arwerthiant C.Ff.I

1af     Owain Harries & Aled Evans             Llannon

2ail     Dyfan Evans & Eirwyn Richards       Dyffryn Cothi

3ydd  Robert Evans & Aled Jones                St Peters

Gwaith Coed       Hŷn

1af     Rhodri Thomas & Geraint Jones    St Peters

2ail     Arwel Sharp & Eleri Jones              Cynwyl Elfed

3ydd  Geraint Griffiths & Eirian Jones    Dyffryn Cothi

Coginio      Hŷn

1af     Dylan Bowen, Elgan Thomas, Daniel Irving              Capel Iwan

2ail     Carys Davies, Aimee Fearn, Owain Davies                Dyffryn Tywi

3ydd  Mair Jones, Helen Davies, Charlotte Martin               Llanarthne

Dawnsio

1af     Capel Iwan

2ail     Penybont

3ydd  Llandovery

Arddangosfa’r Prif Gylch

1af     St Peters

2ail     Cwmann

2ail     Dyffryn Cothi

Arddangosfa Ffederasiwn

1af     Dyffryn Tywi

2ail     Llanddarog

3ydd  Capel Dewi