Mae sefydliadau amaethyddol yng Nghymru wedi dod ynghyd i amlinellu eu pryderon ynghylch cyfeiriad polisi amaethyddol Cymru.

Mae’r ‘Papur Gwyn ar Amaethyddiaeth yng Nghymru’ yn nodi cyfres o gynigion i greu sector amaethyddol cynaliadwy ôl-Brexit dros y 15 i 20 mlynedd nesaf.

Wrth lansio’r Papur Gwyn, eglura Lesley Griffiths, Ysgrifennydd yr Amgylchedd, fod gadael yr Undeb Ewropeaidd wedi rhoi cyfle i Lywodraeth Cymru ddatblygu system o gymorth i ffermwyr fydd yn arbennig i Gymru.

Er yr ymgynghori diweddar, ychydig iawn sydd wedi newid yn ôl Mudiad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru ac undebau amaethyddol NFU Cymru ac Undeb Ffermwyr Cymru (UAC).

Maen nhw’n galw ar Lesley Griffiths i oedi ac ailystyried.

‘Croesffordd sylweddol’

“Mae ffermio yng Nghymru ar groesffordd sylweddol,” yn ôl NFU Cymru ac Undeb Amaethwyr Cymru.

“Bydd y penderfyniadau a wneir gan lunwyr polisi yn ystod y misoedd nesaf yn siapio ac yn effeithio ar y sector am genedlaethau i ddod.

“Mae gadael yr Undeb Ewropeaidd wedi rhoi cyfle inni yng Nghymru lunio polisi uchelgeisiol sy’n galluogi Cymru i arwain y ffordd, gan sicrhau cyflenwad bwyd fforddiadwy diogel o ansawdd uchel i bawb yn y gymdeithas, darparu swyddi a chymunedau gwledig llewyrchus, i gyd wrth wella’r amgylchedd er budd pawb.

“Yn syml, ein huchelgais yw i Gymru gael ei chydnabod fel gwlad ragoriaeth sy’n arwain y byd ar gyfer ffermio sy’n gyfeillgar i’r hinsawdd a chynhyrchu bwyd.

“Mae gennym gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i gael hyn yn iawn a galluogi Cymru wledig, ei phobl, cymunedau, iaith, tirwedd a’r amgylchedd i ffynnu ac felly o’r herwydd hyn rydym yn eich annog i ailystyried cyfeiriad a gweithio gyda ni i ddatblygu polisi uchelgeisiol sy’n ein galluogi i gyrraedd ein potensial.”

Ychwanega Katie Davies, Cadeirydd CFfI Cymru, fod rhaid i’r genhedlaeth nesaf fod yn ganolbwynt i’r polisi.

“Mae miloedd o bobl ifanc o bob rhan o Gymru yn ysu am greu gyrfa o fewn amaethyddiaeth yng Nghymru, gan gefnogi bwyd a ffermio,” meddai.

“Mae’n hanfodol ein bod ni’n gweithio gyda’n gilydd i ddod o hyd i ffordd ymlaen sy’n uchelgeisiol ac yn creu cyfleoedd i’r genhedlaeth nesaf.”

Cefn Gwlad

“Pryderon difrifol” undebau amaethwyr am gynllun newydd Llywodraeth Cymru

“Mae’n teimlo fel petaem yn cymryd cysyniad Seisnig hirsefydlog ac yn rhoi sbin Cymreig arno, yn hytrach na chreu system Gymreig.”