Gallai bloc swyddfa fawr ar Ffordd y Brenin (y Kingsway) yn Abertawe gael ei ddymchwel wrth i esblygiad y stryd fasnachol barhau.

Mae’r cwmni lleol Estateways Plc wedi cynnig tynnu adeilad Tŷ Gwalia i lawr gan ofyn i’r Cyngor a oes angen ei gymeradwyo ymlaen llaw.

Dywed y cais nad yw Tŷ Gwalia bellach yn addas, gan ychwanegu y “bydd y gwaith dymchwel yn galluogi perchennog y tir i wireddu ei uchelgeisiau i ailddatblygu’r safle gyda datblygiad defnydd cymysg cyffrous yn cael ei ddatblygu ar gyfer y safle pwysig hwn ar Ffordd y Brenin”.

Gwrthododd y cwmni ddweud mwy am y datblygiad newydd pan wnaeth y Gwasanaeth Adrodd ar Ddemocratiaeth Leol gysylltu â nhw.

Mae sawl adeilad ar hyd Ffordd y Brenin yn cael ei uwchraddio neu ei fwrw i lawr.

Mae bloc llety myfyrwyr newydd ger Tŷ Gwalia, sy’n cynnwys tŵr 14 llawr, yn gartref i fwy na 300 o fyfyrwyr.

Datblygiadau eraill

Ar draws y ffordd, mae disgwyl i’r gwaith ddechrau’n fuan ar swyddfa uwch-dechnoleg ar hen safle clwb nos Oceana.

Mae’r darparwr tai cymdeithasol Coastal Housing wedi bod yn trawsnewid y lloriau uwchben tafarn The Potters Wheel, ar gornel Ffordd y Brenin a Ffordd y Gorllewin, yn 31 o fflatiau, gyda theras ar y to.

Ym mhen arall Ffordd y Brenin, mae Orchard House wedi cael ei ailwampio a’i ymestyn ac mae bellach yn cynnwys 52 o fflatiau, unedau masnachol a gofod swyddfa.

Mae siopau a fflatiau newydd hefyd ar y gweill ar draws y ffordd o Orchard House, ar gornel Ffordd y Brenin a Stryd y Coleg.

Ac mae lleoliad cerddoriaeth fyw yn cael ei adfer yn nhafarn The Hanbury ar ôl i Jay a Kelly Jones gymryd yr awenau yn lleoliad Ffordd y Brenin.

Mae swyddogion cynllunio’r cyngor hefyd yn asesu cais newydd i greu rhywfaint o lety gwesty ar y llawr cyntaf a’r ail lawr yn Ffordd y Brenin.

Mae cynllun y ffordd a rhai strydoedd ochr wedi’i ailwampio – gan droi’n ddwy ffordd ar ôl cyfnod o un ffordd i ddarparu ar gyfer bysiau plygu – ac mae llwyni, coed a gwyrddni eraill wedi’u hychwanegu.

Croesawu

Dywed y Cynghorydd David Phillips, sy’n cynrychioli’r ward sy’n cynnwys Ffordd y Brenin, ei fod yn croesawu unrhyw newidiadau sy’n dod â swyddi a buddsoddiad.

Dywedodd cyn-arweinydd y Cyngor ei fod yn pryderu, ond yn nifer y cadwyni lletygarwch cenedlaethol am nad oedd elw’n aros yn Abertawe a gallai swyddi, meddai, fod yn isafswm cyflog a chontractau sero awr.

“Y broblem fawr yw sut rydyn ni’n ceisio adfer ar ôl Covid,” meddai.

“Mae’n broblem sy’n anodd iawn i’w datrys.

“Ond dwi’n meddwl bod Abertawe yn ddigon bach i ymateb yn gynt na dinasoedd mwy fel Caerdydd.

“Rwy’n credu y dylid rhoi llai o bwyslais ar fanwerthwyr sy’n enwau mawr a mwy ar ddarpariaeth arbenigol.”