Yr wythnos hon, cyhoeddodd cwmni Atebol, mewn partneriaeth â Menter Iaith Fflint a Wrecsam, ddeg llyfr darllen newydd Magi Ann.

Cawson nhw eu lansio ar stondin Llywodraeth Cymru ac yng nghwmni Jeremy Miles, Ysgrifennydd Addysg a’r Gymraeg yn Llywodraeth Cymru.

Mae’r llyfrau’n olrhain anturiaethau mwyaf poblogaidd Magi Ann – cymeriad adnabyddus i ddysgwyr ail iaith rhwng pedair a saith oed ers y 1980au yn ardal Clwyd a thu hwnt – ac sydd bellach yn rhan o gynllun y Llywodraeth i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Magi Ann yw un o hoff gymeriadau plant bach Cymru ac mae wedi helpu cenedlaethau o blant ardal Clwyd a thu hwnt i ddysgu darllen.

Wedi llwyddiant ysgubol y 40 llyfr du a gwyn gwreiddiol yn y 1980au, cafodd apiau unigryw eu datblygu gyda chefnogaeth Menter Iaith Fflint a Wrecsam.

Enillodd yr adnoddau arloesol yma wobr y Loteri Genedlaethol yn y Categori Addysgol yn 2017, ac erbyn hyn maen nhw wedi eu lawrlwytho dros 400,000 o weithiau.

Ers hynny, mae Atebol a Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi derbyn ceisiadau niferus gan athrawon ac ysgolion ledled Cymru i ailddylunio’r straeon er mwyn hwyluso medrau darllen cynnar dysgwyr iaith gyntaf ac ail iaith.

‘Mor ffres ac apelgar ag erioed’

“Rydym yn gweithio tuag at filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, ac mae creu llyfrau a deunyddiau deniadol yn helpu tuag at wireddu ein nod,” meddai Jeremy Miles.

“Mae’n braf gweld cymeriad Magi Ann eto, mor ffres ac apelgar ag erioed.

“Gall Magi, dwi’n siŵr, gyda’i llyfrau newydd, ddenu nifer fawr o ddarllenwyr ifanc dros y blynyddoedd nesaf.”

Mae yna elfennau newydd yn y llyfrau, gan gynnwys y sbardun trafod – sydd â’r gallu i ddatblygu medrau llafar, darllen a deall dysgwyr – a’r daflen eirfa Saesneg ar gyfer ymarferwyr a rhieni di-Gymraeg.

Mae partneriaeth cwmni Atebol a Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi galluogi’r fenter newydd.

Pwrpas gwreiddiol straeon Magi Ann a’r apiau arloesol oedd helpu plant di-Gymraeg (a’u rhieni ac athrawon) i ddysgu’r iaith, ond maen nhw hefyd yn adnoddau gwych i blant bach sydd yn siarad Cymraeg i ddysgu darllen. 

Un o brif fanteision y llyfrau darllen newydd yw’r cystrawennau syml a’r brawddegau ailadroddus sy’n datblygu hyder a mwynhad dysgwyr.

Mantais arall amlwg yw’r ffaith na fydd angen i athrawon lungopïo’r llyfrau du a gwyn gwreiddiol o hyn ymlaen!

‘Rydym wedi cyffroi’n lân’

“Rydym wedi cyffroi’n lân, gan y bydd athrawon ac ysgolion yn medru prynu’r llyfrau o hyn ymlaen yn hytrach na llungopïo’r hen lyfrau du a gwyn fel oedd yr arfer!” meddai Gill Stephen, Prif Swyddog Menter Iaith Fflint a Wrecsam.

“Rhaid cofio bod miloedd lawer wedi lawrlwytho’r apiau hefyd, ac felly mae Magi Ann wedi bod yn arf arbennig yn ein brwydr i gadw’r iaith yn fyw ers hydoedd.

“Rydym yn gwybod am deuluoedd ar draws y byd sydd wedi lawrlwytho apiau Magi Ann i gyflwyno’r Gymraeg i’w plant!

“Felly, fel Menter, rydym yn falch iawn o weld y Llywodraeth yn gweld potensial Magi Ann.”

Yn ogystal â datblygu elfennau dysgu newydd sy’n addas ar gyfer darllenwyr ail iaith a dysgwyr Cymraeg iaith gyntaf, mae’r bartneriaeth cyhoeddi wedi sicrhau bod y llyfrau’n gyfoes ac yn addas i gynulleidfa 2022.

Er enghraifft, yn y llyfrau newydd, mae Magi Ann – yn ei gwisg newydd – yn ein cyflwyno i gymeriad newydd o’r enw Ali.

“Cafwyd ymateb eithriadol o bositif i’r newidiadau yn y peilot ar draws pum ysgol ledled Cymru,” meddai Owain Saunders Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Atebol.

“Roedd dysgwyr ar draws y Cyfnod Sylfaen wedi mwynhau darllen y deg llyfr yn fawr iawn ac o’r farn bod angen mwy o lyfrau tebyg.

“Rydym oll yn Atebol yn falch iawn o’r llyfrau a’r cyfle i weithio gyda’r awdur Mena Evans a Menter Iaith Fflint a Wrecsam.

“Mawr obeithiwn y bydd y miloedd o ddarllenwyr sydd wedi cwympo mewn cariad â Magi Ann yn ei chefnogi wrth iddi fynd ati i ddysgu’r Gymraeg i’r cenedlaethau nesaf.”