Mae data diweddaraf Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn dangos fod 14,621 o drigolion Ceredigion wedi derbyn eu dos cyntaf o frechlyn Covid 19, sy’n cyfateb i 20.1% o’r boblogaeth.

Fodd bynnag, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi atgoffa’r cyhoedd i barhau i ddilyn y rheolau, hyd yn oed os ydyn nhw wedi cael eu brechu.

“Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno’r rhaglen brechlyn yn gyflym,” meddai datganiad.

“Fodd bynnag, ni allant ddechrau llacio mesurau a chanllawiau sy’n amddiffyn pobl.

“Maent ar waith i amddiffyn eich teulu, eich ffrindiau, y gymuned a phobl Ceredigion a thu hwnt.”

Cadw’n ddiogel wrth deithio i dderbyn eich brechlyn

Mae’r canolfannau brechu torfol a meddygfeydd teulu yn darparu amgylchedd diogel a lle i gynnal pellter cymdeithasol er mwyn caniatáu i fwy o bobl gael eu brechu mor effeithlon â chyn gynted â phosibl.

Mae hefyd yn bwysig iawn eich bod yn sicrhau eich diogelwch wrth deithio yn ôl ac ymlaen i’ch apwyntiad.

Mae modd i chi dderbyn lifft gan rywun yn eich cartref neu swigen gefnogol, ond nid gan unrhyw un arall.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gweithio’n agos gyda sefydliadau cymunedol a grwpiau trafnidiaeth i sicrhau bod cefnogaeth yn cael ei rhoi i’r rheini sy’n wirioneddol yn ei chael hi’n anodd teithio i ganolfan frechu dorfol.

Cadw eich hun ac eraill yn ddiogel ar ôl eich brechlyn

Dylai’r rhai sydd wedi derbyn y brechlyn Covid-19 cyntaf barhau i weithredu i atal lledaeniad y feirws yn y gymuned.

Mae’r dystiolaeth ddiweddaraf yn awgrymu bod y dos cyntaf yn darparu lefelau uchel o ddiogelwch tymor byr, er hyn, nid ydym yn gwybod eto a yw’r brechlynnau yn ein hatal rhag dal a throsglwyddo’r firws i eraill.

Felly mae’n rhaid parhau i ddilyn yr holl ganllawiau nid yn unig i amddiffyn eich hun ond hefyd y bobl o’ch cwmpas.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid parhau i aros gartref, lleihau pob cyswllt ag eraill oni bai ei fod yn hanfodol a chadw 2 fetr ar wahân, hunan ynysu pan fo angen, golchi’ch dwylo’n rheolaidd a gwisgo gorchudd wyneb yn ôl yr angen.

Ail ddos ​​y brechlyn COVID-19

Mae’n bwysig cael yr ail ddos ​​ar gyfer amddiffyniad tymor hir, o fewn 12 wythnos i’r cyntaf.

Y rhai sy’n glinigol fregus

Mae nifer o unigolion yn glinigol agored iawn i Covid-19, ac fe’u cynghorwyd i gysgodi oherwydd bod eu system imiwnedd yn cael ei hatal gan afiechyd neu driniaeth y maent yn ei derbyn.

Mae hyn yn golygu na allant ymladd haint yn dda. Mae hefyd yn golygu nad ydyn nhw’n ymateb yn dda i frechlynnau.

Mae’n bwysig eu bod nhw a phawb arall yn parhau i ddilyn canllawiau Covid-19, fel pellhau cymdeithasol, hylendid dwylo a gorchudd wyneb hyd yn oed os ydyn nhw wedi cael eu brechu.

Hyd yn oed os ydych chi wedi cael y ddau ddos ​​o frechlyn Covid-19 dylech barhau i ddilyn y cyngor cysgodi, nes bydd rhybudd pellach wrth i ni barhau i asesu effaith brechu ymhlith yr holl grwpiau.

Dylai’r bobl rydych chi’n byw gyda nhw barhau i ddilyn y rheolau a’r canllawiau iechyd cyhoeddus cyhyd â’u bod yn eu lle, gan gynnwys a ydych chi wedi derbyn y brechlyn a hefyd os ydyn nhw wedi derbyn y brechlyn.