Mae cleifion canser yr ysgyfaint sy’n cymryd cyffur i’w drin, bum gwaith yn fwy tebygol o fyw’n hirach na’r rhai ar gemotherapi, mae canlyniadau ymchwil yn ei awgrymu.

Mae’r cyffur imiwnotherapi nivolumab (Opdivo), a ddefnyddir ar gyfer sawl math o ganser, yn gweithio trwy rwystro protein sy’n atal y system imiwnedd rhag ymosod ar gelloedd canser.

Mae’r cyffur yn helpu system imiwnedd y claf ei hun i ddod o hyd i gelloedd canser a’u dinistrio wrth iddynt ymledu.

Nawr, mae ymchwil newydd a gyflwynwyd yng Nghynhadledd y Byd ar Ganser yr Ysgyfaint yn Barcelona yn dangos y gall y cyffur gael effaith bwerus wrth ymestyn goroesiad i bobl â chanser datblygedig yr ysgyfaint nad oes ganddynt lawer o opsiynau triniaeth.

Dangosodd ymchwil ar 854 o gleifion, a gyflwynwyd gan Dr Scott Gettinger o Ganolfan Ganser Cynhwysfawr Iâl yn yr Unol Daleithiau, fod y rhai ar y cyffur bum gwaith yn fwy tebygol o fod yn fyw o hyd ar ôl pum mlynedd na’r rhai ar gemotherapi confensiynol (docetaxel).

Y cyfraddau goroesi pum mlynedd oedd 13.4% i’r bobl ar y cyffur o’i gymharu â 2.6% i’r rhai ar gemotherapi.

Gwelwyd y budd goroesi cyffredinol gyda nivolumab o’i gymharu â docetaxel ar draws is-grwpiau o gleifion, gan gynnwys y rhai y credwyd yn flaenorol eu bod yn cael budd llai o’r cyffur.

Dyma’r tro cyntaf i ddata clinigol gael ei gyflwyno sy’n dangos sut mae cleifion yn ffynnu ar ôl pum mlynedd ar y feddyginiaeth.

Mae tua 47,200 o achosion canser yr ysgyfaint newydd yng ngwledydd Prydain bob blwyddyn, a hwn yw trydydd canser mwyaf cyffredin.