Mae un o weinidogion Llywodraeth Cymru wedi enwi chwe safle newydd yr wythnos hon i blannu coed.

Mae gan y Goedwig Genedlaethol fwy na 100 o safleoedd ledled Cymru erbyn hyn, ac mae Huw Irranca-Davies, Ysgrifennydd Newid Hinsawdd a Materion Gwledig Cymru, wedi enwi chwe safle arall.

Bu’n ymweld yr wythnos hon â safle Coed y Bont ger Tregaron, a chyfarfod â gwirfoddolwyr yno.

Bydd cynllun statws Coedwig Genedlaethol Cymru yn creu rhwydwaith o goetiroedd ar hyd a lled Cymru, gydag ecosystemau’n cysylltu â’i gilydd.

Gall coetiroedd bach mewn trefi, coetiroedd cymunedol, coetiroedd ar dir preifat a ffermydd a darnau eang o dir sy’n eiddo i awdurdodau lleol, elusennau neu fusnesau cynhyrchu coed ddod yn rhan o’r Goedwig Genedlaethol.

Y chwe safle newydd gafodd eu cyhoeddi gan Ysgrifennydd y Cabinet oedd:

  • Castle Copse yn y Fenni
  • Coed Cwm George a Casehill yn Ninas Powys
  • Castell y Waun, Wrecsam
  • Coed Cwningar (Warren Wood) ym Mhowys
  • Coed Rhyal ym Mae Caerfyrddin
  • Coed Cwm Penllergaer ger Abertawe

“Roedd yn wych cael ymweld am y tro cyntaf ag un o safleoedd y Goedwig Genedlaethol a chwrdd â’r gwirfoddolwyr a dysgu am y gwaith pwysig y maen nhw’n ei wneud yn yr ardal,” meddai Huw Irranca-Davies.

“Roedd yn bleser mawr hefyd cael cadarnhau’r chwe safle newydd fydd yn ymuno â’r rhwydwaith, gan ddod â’r cyfanswm i dros 100.

“Ein huchelgais yw cael mwy ohonyn nhw ledled Cymru, y gall pawb eu mwynhau.

“Byddwn yn annog safleoedd eraill i ymuno â’n Coedwig Genedlaethol er mwyn i ni allu ehangu ein rhwydwaith o goetiroedd cydnerth o ansawdd uchel sydd wedi’u dylunio a’u rheoli’n dda.

“Bydd yn gyfle i agor mwy o fannau awyr agored, sy’n dda i’n lles ac yn creu swyddi gwyrdd newydd.”

‘Hyfryd gweld y Goedwig Genedlaethol yn tyfu’

“Mae’n hyfryd gweld y Goedwig Genedlaethol yn tyfu a chael croesawu’r grŵp nesaf hwn o goetiroedd i’r rhwydwaith,” meddai Clare Pillman, Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru.

“Yr argyfyngau hinsawdd a natur yw dau o’r heriau mwyaf sy’n ein hwynebu.

“Mae creu a gwella coetiroedd yn gamau allweddol y gallwn eu cymryd i helpu natur, a gall fod yn sbardun allweddol i liniaru’r hinsawdd.

“Mae pob coetir sy’n rhan o rwydwaith y Goedwig Genedlaethol yn cynnig rhywbeth unigryw – o ardaloedd gwarchodedig sy’n gynefin pwysig i’n bywyd gwyllt, i’r rhai sy’n cynnig mannau gwyrdd gwerthfawr i bobol eu mwynhau.

“Mae’r Goedwig Genedlaethol yn perthyn i ni i gyd, ac rydym yn annog perchnogion coetiroedd i siarad â’n tîm o swyddogion cyswllt i gael cyngor a help.”