Dyma gyfres newydd sy’n cael cip ar gartrefi rhai o wynebau adnabyddus Cymru. Y gyflwynwraig teledu a radio Nia Parry sy’n agor y drws i’w chartref yn Rhostryfan ger Caernarfon yr wythnos hon.


Er mai merch o Ynys Môn ydw i’n wreiddiol, o bentre’ Dwyran, cefais fy magu yn Llandrillo-yn-rhos, Sir Conwy.  Ar ôl cyfnod yn byw yn Abertawe yn y Brifysgol, ac yna’n byw dramor yn Istanbul, symudais i Gaerdydd lle fues i’n byw am 13 o flynyddoedd.  Yna daeth yr ysfa i symud yn ôl i’r gogledd i fagu plant a chael bod yn agosach at fy nheulu. Dw i bellach yn byw yn Rhostryfan tu allan i Gaernarfon efo fy ngŵr, Aled, a’n meibion Hedd, 13, a Tirion, 11.

Yr olygfa o’r machlud dros Ynys Llanddwyn o gartref Nia

Roedden ni’n awyddus i fyw yn y fro Gymraeg ac fe wnaethon ni syrthio mewn cariad efo’r tŷ a’r olygfa yma yn Rhostryfan. Rydan ni’n byw yma ers 14 o flynyddoedd rŵan a dw i wrth fy modd yma.

Y gegin ar ei newydd wedd

Hen fwthyn bach oedd y tŷ gwreiddiol ond cafodd sawl estyniad ei adeiladu ar y tŷ cyn i ni symud yma.  Yna mi wnaethon ni benderfynu adeiladu estyniad arall er mwyn i’r stafelloedd gwely a stafell chwarae i’r plant  fod yn un pen y tŷ ac mi wnaethon ni droi’r stafelloedd gwely yn yr hen ran yn swyddfa a stafell sbâr.  Rydan ni hefyd wedi trawsnewid yr ardd yn llwyr i wneud o’n haws i ofalu amdano ac er mwyn creu lle i’r hogia chwarae pêl-droed!

Hoff gornel Nia yn y gegin i eistedd efo paned yn edrych ar yr olygfa

Un o fy hoff bethau am y tŷ ydy’r olygfa. Allan o bob un ffenest rydan ni’n gweld draw at y Fenai ac yn gweld Ynys Llanddwyn ar Ynys Môn. Ar ddiwrnodau braf a chlir rydan ni hyd yn oed yn medru gweld mynyddoedd Wiclo yn Iwerddon.

Rydan ni newydd adnewyddu’r gegin a thynnu wal i’r stafell drws nesa er mwyn creu cegin fawr efo ardal fwyta ac eistedd a dw i’n hoff iawn o’r stafell honno gan mod i rŵan yn cael cwmni tra dw i’n paratoi swper!  Dw i wedi dewis papur wal sy’n fy ngwneud i wenu ac mae ’na le bach handi i ddawnsio yna hefyd!

Yr ystafell wely wen – yn serennu Miri y selsgi!

Dw i hefyd yn caru ein stafell wely.  Yn wahanol i weddill y tŷ, mae’r stafell yn wyn i gyd – carped gwyn, waliau gwyn, gwaith celf gwyn, bleinds gwyn, dillad gwely gwyn.  Y lle perffaith i fynd i wagio’r meddwl ac ymlacio ar ddiwedd dydd!

Llun gan Carys Bryn oedd yn anrheg priodas gan ffrind arbennig

Yn fy swyddfa binc mae gen i bob math o drugareddau bach personol sy’n fy atgoffa i o bobl dw i’n eu caru, llefydd sy’n arbennig i fi ac adegau hapus yn fy mywyd.  I rai pobl – geriach blêr ydyn nhw ond, i fi, maen nhw’n drysorau bach sy’n gwneud i mi deimlo’n hapus a llon. Maen nhw’n rhan fach o fy hanes i, yn adrodd stori. Hen ornaments Nain Sally a Taid Bob, het Nain Madge, cardiau gan ffrindiau, lluniau, cofroddion llawn atgofion.

Hoff lun Nia gan Osi Osmond. Fe brynodd y llun ar ol bod yn ffilmio yn ei gartref yn Llansteffan

O fod wedi gweithio fel cyflwynydd ar y gyfres Adre [ar S4C] am flynyddoedd, mi dw i wedi cael y profiad hyfryd a’r fraint o ymweld â degau o gartrefi enwogion Cymru.  Heb os, y tai mwya’ diddorol a chroesawgar ydy’r rheiny lle mae stamp cymeriad y perchennog yn amlwg arnyn nhw.  Dw i’n credu’n gryf bod cartre’ go iawn yn estyniad o’ch personoliaeth. I fi, y stamp personol yma sy’n gwneud tŷ yn gartref.

Mae Nia wrth ei bodd yn eistedd yma yn y gegin yn cael swper efo ffrindiau a theulu a sgwrsio

Hefyd, mae’n beth rhyfedd i ddweud ella’ – ond mae cariad yn creu cartref.  Dw i’n sicr bod cariad yn y waliau mewn cartre’ clyd a chynnes. Cariad a phobl. Y bobl sy’n byw neu’n cyd-fyw mewn gofod sy’n creu cartre’ go iawn yn fy marn i a does dim ots os ydach chi’n byw mewn fflat un stafell neu blasty crand – os ydy’r darn bach yna o dir yn eich gwneud chi’n hapus, dyna ydy cartre’.

Lluniau o’r teulu sy’n addurno’r waliau yn y cyntedd

Mae Nia Parry wedi dod yn llais cyfarwydd ar Radio Cymru gan gyflwyno ambell raglen yn lle Aled Hughes ar ei raglen foreol a Ffion Emyr ar nosweithiau Sadwrn. Mae Nia newydd orffen cynhyrchu Priodas Pum Mil a Prosiect Pum Mil fydd i’w gweld ar S4C yn fuan.