All pleidiau gwleidyddol yn San Steffan ddim cael eu gadael i esgeuluso menywod WASPI, yn ôl Ben Lake.

Daw sylwadau Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Geredigion wrth iddo fe alw ar y Ceidwadwyr a Llafur i gefnogi rhoi iawndal i’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan newidiadau i’r oedran y gall menywod dderbyn eu pensiwn gwladol.

Mae’n galw ar Lywodraeth Geidwadol y Deyrnas Unedig i gymryd cyfrifoldeb ac i dderbyn argymhellion yr Ombwdsmon Seneddol a’r Gwasanaeth Iechyd.

Hyd yn hyn, dydy’r Adran Gwaith a Phensiynau ddim wedi bod yn barod i gydymffurfio â’r argymhellion.

Roedd yr adroddiad sy’n amlinellu’r argymhellion yn nodi y dylai menywod sydd wedi cael eu heffeithio dderbyn rhwng £1,000 a £2,950 am “anghyfiawnder sylweddol a/neu barhsus sydd, i ryw raddau, wedi effeithio ar allu rhywun i fyw bywyd cymharol normal”.

Mae Ben Lake yn galw am fwy o iawndal na’r hyn sydd wedi’i argymell eisoes, o ystyried maint dioddefaint menywod WASPI.

Mae e hefyd yn galw ar y Blaid Lafur am ymrwymiad tebyg pe baen nhw’n dod i rym yn San Steffan ar ôl yr etholiad cyffredinol nesaf.

Daw hyn ar ôl i Jeremy Hunt, y Canghellor Ceidwadol, ac Anneliese Dodds, cadeirydd y Blaid Lafur, wrthod ymrwymo i roi iawndal i’r menywod sydd wedi colli arian yn dilyn methiant yr Adran Gwaith a Phensiynau i gyfathrebu’r newidiadau’n ddigonol.

‘Blynyddoedd o anghyfiawnder’

“All pleidiau gwleidyddol yn San Steffan ddim cael esgeuluso menywod WASPI eto,” meddai Ben Lake.

“Mae’r menywod hyn wedi dioddef blynyddoedd o anghyfiawnder, ac eto mae Llywodraeth bresennol y Deyrnas Unedig yn parhau i wrthod atebolrwydd a gwadu iawndal priodol.

“Yn fy etholaeth fy hun yng Ngheredigion, mae dros 5,000 o fenywod wedi cael eu heffeithio gan y camweinyddu hwn.

“Maen nhw’n haeddu cyfiawnder, sy’n gorfod cynnwys iawndal cyflym a theg.

“Mae Plaid Cymru wedi cydsefyll â WASPI bob cam o’r ffordd.

“Byddwn ni’n parhau i gefnogi WASPI gan addo helpu mewn unrhyw ffordd allwn ni.”