Mae cynrychiolwyr fu’n cyfarfod yn Nhrelái yn dilyn gwrthdrawiad ac anhrefn yno’n ddiweddar wedi ymrwymo i sefydlu menter ar y cyd ar lawr gwlad i greu cynllun cymunedol yno.

Daw hyn ar ôl i Heddlu’r De gadarnhau bod naw o bobol yn y ddalfa ar ôl cael eu harestio ar amheuaeth o godi terfysg.

Mae’r heddlu’n parhau i ymchwilio i noson o helynt nos Lun (Mai 22), yn dilyn marwolaethau Kyrees Sullivan a Harvey Evans mewn gwrthdrawiad yn y cyffiniau y noson honno, ac maen nhw’n dweud eu bod nhw’n disgwyl arestio rhagor o bobol.

Cafodd pump o’r naw eu harestio fore ddoe (dydd Iau, Mai 25).

Cafodd pedwar dyn – sy’n 16, 17, 18 a 29 oed – eu harestio yn yr ardal, a chafodd dyn 21 oed ei arestio yn Nhremorfa.

Cafodd pedwar arall – dau lanc 15 oed ac un llanc 16 oed o ardaloedd Trelái a Llanrhymni, a merch 15 oed o’r Rhath – eu harestio ar y noson.

Maen nhw i gyd ar fechnïaeth wrth i’r ymchwiliad barhau.

Mae’r heddlu’n dweud bod nifer o gerbydau wedi’u rhoi ar dân, fod eiddo wedi’i ddifrodi, fod plismyn wedi’u hanafu a bod “pobol wedi cael ofn yn eu cartrefi eu hunain”.

‘Dau deulu yn galaru’

“Wythnos yma, mae dau deulu yn galaru am eu meibion ​​ac mae pobol Trelái wedi profi trawma ar y cyd,” meddai Mark Drakeford ar ôl bod yn cadeirio cyfarfod yn y gymuned.

“Mae fy nghydymdeimlad gyda theuluoedd a ffrindiau Harvey a Kyrees.

“Heddiw, cyfarfu cynrychiolwyr o’r gymuned leol ac asiantaethau cyhoeddus yn Nhrelái, gan gynnwys Gweithredu yng Nghaerau a Threlái, Llywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd.

“Rydym wedi cytuno i noddi menter ar y cyd ar lawr gwlad i greu cynllun cymunedol ar gyfer Trelái, er mwyn ymateb i anghenion hirdymor y preswylwyr. Bydd yn canolbwyntio ar gamau gweithredu a chanlyniadau i bobl Drelái.”