Pryd wnaethoch chi gychwyn actio?

Yn ifanc iawn, yn bump neu chwech oed, yn chwarae Oliver mewn sioe yn Ysgol Gynradd Pencarnisog.

Pan oeddwn i tua wyth oed wnes i orfodi fy rhieni i fynd â fi i Lerpwl ar gyfer clyweliad ar gyfer rhan bach yn y musical Beauty and the Beast, a dw i ddim yn gwybod sut, ond mi wnes i gael y rhan.

A dyna oedd y peth cyntaf proffesiynol i mi wneud.

Fues i yn gweithio eithaf tipyn efo S4C trwy gyfnod ysgol – Eldra, Treflan, Iechyd Da.

Ac roeddwn i yn actio ‘Liam’ yn Rownd a Rownd am wyth mlynedd, drwy ysgol uwchradd i gyd.

Beth sydd ar y gweill eleni?

Mae yna gyfres newydd dw i wedi bod yn brysur iawn yn gweithio arni yn cael ei darlledu, sef cyfres o’r enw Stad sydd yn rhyw fath o spin-off o’r hen gyfres boblogaidd Tipyn o Stad.

Dw i wedi bod yn lwcus i chwarae un o’r prif gymeriadau – fedra i ddim dweud mwy ar hyn o bryd!

Ond mae o’n gymeriad sydd wedi bod yn lot o hwyl i mi, fel actor.

Ydach chi’n cofio’r Tipyn o Stad gwreiddiol (fu ar S4C rhwng 2002 a 2008)?

Doeddwn i ddim yn ei wylio fo ar y pryd, roeddwn i ychydig bach yn ifanc.

Ond dw i wedi ei wylio fo ar Clic ac mae’r cymeriadau yn ffantastig, a dw i’n edrych ymlaen at weld be’ fydd pobol yn feddwl o Stad.

Pa waith actio arall fuoch chi’n ei wneud yn ddiweddar?

Dros y Dolig ro’n i yn gweithio efo Theatr Clwyd a Pontio, yn gwneud sioe i blant.

Mae o’n rhywbeth dw i’n ei wneud pob blwyddyn ers pedair blynedd, ac mae’r cynhyrchiad wedi tyfu a thyfu.

Y tro yma wnaethon ni sioe Gwrach yr Iâ yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Roedd yn brofiad gwych cael fy nghyflogi fel actor a cherddor, yn cyfansoddi’r caneuon yn ogystal â pherfformio, canu, chwarae gitâr a thrio dawnsio!

Sut brofiad yw ceisio diddanu plant?

Wel, efo’r sioe yma roedden ni yn trio cael y plant yn rhan ohono fo, yn gofyn mwy ohonyn nhw na be’ fysa chi o gynulleidfa o oedolion.

Fysa ni yn dysgu cân iddyn nhw ar y dechrau, a dweud: ‘Canwch y gân yma os ydach chi eisiau help’.

Ac wedyn pan roedd rhywbeth yn digwydd i’r prif gymeriad, roedd y plant yn syth bin yn dechrau canu’r gân, a bysa help yn dod!

Dyna fydda profiad theatr cynta’ lot o’r plant yna, ac mae yn bwysig eu bod nhw’n cael y profiadau yna yn gynnar.

Oes yna hanes o actio yn y teulu?

Roedd fy mam, Mandy Roberts, yn actio, cyn i mi gael fy ngeni… dw i wastad yn mwydro pobol mai fy job gynta’ oedd ar C’Mon Midffîld – Y Mwfi. Achos roedd mam yn hwnna, yn actio mam Wali Tomos yn ifanc, ac roedd hi’n feichiog efo fi ar y pryd.

Felly dw i’n dweud wrth bawb mai honna oedd job gynta’ fi, achos roeddwn i yn bol mam!

Sut brofiad oedd mynd i Lundain i astudio yn y London Academy of Music & Dramatic Art?

Dipyn o sioc am yr wythnosau cyntaf – ‘ydw i i fod yma?’ math o beth.

Ond wnaeth hi ond cymryd ychydig fisoedd i fi sylweddoli pa mor wych oedd y lle a wnes i wir fwynhau. Yr hiraf yn y byd roeddwn i yna, y mwyaf roeddwn i yn mwynhau.

Beth yw eich hoff ffilm?

Y ffilm gyntaf gafodd afael arna fi oedd Rocky.

Ers faint ydach chi’n cefnogi rhanbarth rygbi Caerdydd?

Dilyn Cymru’r oeddwn i i ddechrau, a tra yn coleg wnes i ddechrau dilyn y rhanbarthau i gyd – mynd i weld y gemau mewn sports bars yn Llundain.

Ac am ryw reswm na fedra i egluro, wnes i jesd shifftio i gefnogi Caerdydd yn fwy a fwy.

A dw i bellach yn byw yma, ac wedi bod efo tocyn tymor cwpwl o weithiau.

Beth yw eich atgof cynta’?

Eistedd ar lin fy mam yn sleidio lawr y grisiau yn ein tŷ cyntaf ni yn Llangefni.

Beth yw eich ofn mwya’?

Môr agored.

Beth ydych chi’n ei wneud i gadw’n heini?

Fydda i’n mynd i’r jim bob hyn a hyn, a rhedeg. Dw i wedi gwneud hanner marathon Caerdydd. Efallai wna i farathon rhyw ddiwrnod…

Beth sy’n eich gwylltio? 

Dim llawer… pobol yn siarad am bobl eraill, efallai, neu’r newyddion.

Pwy fyddech chi’n gwahodd i’ch pryd bwyd delfrydol… a beth fyddai’r wledd?

Christopher Nolan – i mi gael rhoi fy CV iddy fo.

Y diweddar actor Robin Williams.

Dax Shepard – actor a digrifwr dw i wedi bod yn gwrando arno ar ei bodlediad.

A Vietnamese curry i’w fwyta.

Gan bwy gawsoch chi sws gorau eich bywyd?  

Fy nghariad, wrth gwrs!

Wnaethon ni gyfarfod yn y côr yn [Ysgol] Glanaethwy.

Pa air neu ddywediad ydych chi’n gorddefnyddio?

Fatha.

Hoff albwm?

Dark Side Of The Moon neu Wish You Were Here gan Pink Floyd.

Hoff ddiod feddwol?

Wisgi coctel.

Pa fath o swyddi ydech chi wedi eu gwneud rhwng y jobsus actio? 

Rydw i wedi gweithio mewn sawl caffi, wedi gweithio mewn events yn Llundain, yn gweini bwyd.

Fysa chi yn Wembley un diwrnod, art gallery y diwrnod wedyn, ac mewn house party rywun efo lot o bres y diwrnod wedyn – boncyrs!

Ddes i ar draws ambell aelod o’r Teulu Brenhinol ac ambell i ffwtbolar, ond dw i ddim yn dda iawn efo pêl-droed, felly fyswn i ddim yn gallu dweud pwy oedden nhw.

A dw i wedi bod yn painter and decorator, wedi delifro gwin mewn fan, a gweithio mewn clwb nos…

Be’ fu’r gwaith mwya’ heriol?

Gweithio i Deliveroo [yn dosbarthu take-aways] ar gefn beic yng Nghaerdydd… fydda i ddim yn rhuthro nôl i wneud hynny.

Mae gen i barch mawr i’r rhai sy’n gwneud y gwaith yna, ti angen bod yn ffit.

Wnes i bara rhyw ddeufis, ac roedd o’n ffordd dda o ddod i adnabod y ddinas.