Dydd Sadwrn

Unawd dan 6 oed (Lleol) – 1, Megan Morris, Felinfach; 2, Louis Jones, Llanybydder.

Llefaru dan 6 oed (Lleol) – 1, Louis Jones, Llanybydder.

Canu 6 – 9 oed (Lleol) – 1, Ffion Mai Davies, Llanybydder; 2, Elen Morgan, Drefach; 3, Logan Jones, Llanybydder; 4, Regan Jones, Llanybydder.

Llefaru 6-9 oed (Lleol) – 1, Ffion Mai Davies, Llanybydder; 2, Luned Haf Jones, Cwmsychpant; 3, Gregory Webb, Llambed; 4, Elen Morgan, Drefach;
5, Logan Jones, Llanybydder.

Unawd 9-12 oed (Lleol) – 1, Ella Evans, Felinfach; 2, Megan Mai Jones, Blaencwrt; 3, Sioned Fflur Davies, Llanybydder; 4, Hanna Davies, Drefach; 5, Nia Beca Jones, Blaencwrt.

Llefaru 9 – 12 oed (Lleol) – 1, Elan Jones, Cwmann; 2, Elin Davies, Cwmsychpant; 3, Ella Evans, Felinfach; 4, Sioned Fflur Davies, Llanybydder; 5,
Nia Beca Jones, Blaencwrt.

Offeryn Cerdd Dan 12oed (Lleol) – 1, Austin Thomas, Llambed; 2, Ella Evans, Felinfach; 3, Nia Beca Jones, Blaencwrt; Cydradd 4ydd, Elin Davies, Cwmsychpant a Megan Mai Jones, Blaencwrt.

Canu Emyn dan 12 oed (Lleol) – 1, Ella Evans, Felinfach; 2, Nia Eleri Morgans, Gorsgoch; 3, Sara Elan Jones, Cwmann; Cydradd 4ydd Megan Mai a Nia Beca Jones, Blaencwrt.

Deuawd dan 12 oed (Lleol) – 1, Megan Mai a Nia Beca Jones, Blaencwrt.

‘Sgen di Dalent dan 16 oed – 1, Grwp Dawnsio Disgo Ysgol Bro Pedr [Iau]; 2, Ella Evans a Hanna Medi Davies.

Canu Emyn dros 60 oed – 1, Vernon Maher, Llandysul; 2, Arthur Wyn, Groeslon; 3, Tecwyn Jones, Machynlleth; 4, Gwynne Jones, Llanafan; 5, Carol, Llanfair ym Muallt.

Deuawd dan 21 oed – 1, Hanna Medi, Gwyddgrug ac Ella Evans, Felinfach; 2, Dana Lois ac Elen Lois, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi; 3, Megan Mai a Nia Beca Jones, Blaencwrt.

Ensemble Lleisiol – 1, Ysgol Bro Pedr; 2, Parti Gernant, Llambed; 3, Parti Corisma.

Parti Llefaru Agored – 1, Criw Dyffryn Teifi.

Canu Emyn dan 60 oed – 1, Carys Griffiths-Jones, Aberaeron; 2, Gwawr Hatcher, Gorsgoch; 3, Lois Thomas, Llanllwni; 4, Elliw Dafydd, Silian; 5, Ianto Jones, Cribyn.

Parti Unsain Agored – 1, Merched Dyffryn Teifi; 2, Criw Cardi-Gân; 3, Adran yr Urdd, Llambed.

‘Sgen ti Dalent dros 16 oed – 1, Elliw Dafydd Silian; 2, Lowri Elen Jones, Llambed; 3, Ianto Jones, Cribyn; 4, Ben Webb, Llambed; 5, Gwawr Hatcher, Gorsgoch.

Celf a Chrefft  –
Ysgol a nifer o bwyntiau – Ysgol Bro Pedr
Unigol – Elan Jones, Ysgol Bro Pedr
Eitem Orau – Dewi Uridge, Ysgol Bro Pedr.

Cadair dan 25 oed – Siwan Davies, Llysderi, Llanwenog.

Tlws Ieuenctid – Mared Roberts, Pentre’r Bryn, Synod Inn.

Coroni’r Bardd – John Meurig Edwards, Aberhonddu.

Nos Sul

Llais Llwyfan Llambed – 1, Menna Cazell Davies, Pontypridd; 2, Rhodri Jones, Llanfyllin; 3, Jessica Robinson, Clunderwen; 4, Iwan Teifion Davies, Llandudoch; 5, Ffion Haf Jones, Llandeilo.

Cyfansoddi Geiriau i Emyn addas ar gyfer ei chanu mewn oedfa buddugol: Dai Rees Davies, Rhydlewis.

Dydd Llun

Unawd dan 8 oed – 1, Ffion Mai Davies, Llanybydder; 2, Siwan Mair Jones, Caerfyrddin; Cydradd 3ydd Jano Wyn Evans, Talgarreg ac Alwena Mair Owen, Llanllwni.

Llefaru dan 8 oed – 1, Jano Wyn Evans, Talgarreg; 2, Ffion Mai Davies, Llanybydder; 3, Alwena Mair Owen, Llanllwni.

Unawd 8 – 10 oed – 1, Cadi Gwen Williams, Aberystwyth; 2, Sioned Fflur Davies, Llanybydder; 3, Nia Eleri Morgans, Gorsgoch.

Llefaru 8 – 10 oed – 1, Glesni Morris, Llanddeiniol; 2, Nia Eleri Morgans, Gorsgoch; Cydradd 3ydd, Lois Mai Jones, Cwmsychpant a Sioned Fflur Davies, Llanybydder.

Unawd 10 – 12 oed – 1, Elin Fflur, Pwlltrap; 2, Ella Evans, Felinfach; Cydradd 3ydd, Luke Rhys, Pontantwn a Sara Elan, Cwmann.

Llefaru 10 – 12 oed – 1, Sara Elan, Cwmann; 2, Elin Fflur, Pwlltrap; 3, Luke Rhys, Pontantwn.

Unawd ar unrhyw offeryn cerdd gan gynnwys y piano dan 12 oed – 1, Gwennan Jones, Caerfyrddin; 2, Aisvanya Sirdar, Cwmann.

Alaw Werin dan 12 oed – 1, Elin Fflur, Pwlltrap; 2, Sara Elan, Cwmann; 3,
Luke Rhys, Pontantwn.

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed – 1, Cadi Gwen Williams, Aberystwyth; 2, Elin Fflur, Pwlltrap; 3, Ella Evans, Felinfach.

Unawd Merched 12 – 15 oed – 1, Esyllt Thomas, Eglwyswrw; 2, Hannah Richards, Sancler; 3, Elen Lois Jones, Llwyncelyn.

Unawd Bechgyn 12 – 15 oed – 1, Cai Fôn Davies, Talwrn, Ynys Môn.

Unawd Piano 12 – 19 oed – 1, Nest Jenkins, Lledrod; 2, Megan Teleri Davioes, Llanarth; 3, Alpha Jones, Llanybydder.

Llefaru 12 – 15 oed – 1, Nest Jenkins, Lledrod; 2, Elen lois Jones, Llwyncelyn; 3, Hanna Richards, Sancler.

Alaw Werin 12 – 19 oed – 1, Sioned Haf Llewelyn, Efailwen; 2, Ffion Ann, Blaenffos; 3, Mia Peace, Caerfyrddin.

Unawd Merched 15 – 19 oed – 1, Kate Harwood, Treforys; 2, Lowri Elen, Llambed; 3, Sioned Haf Llywelyn, Efailwen.

Llefaru 15 – 19 oed – 1, Caryl Fay Jones, Llwyncelyn; 2, Lowri Elen, Llambed; Cydradd 3ydd, Meleri Morgan, Bwlchllan a Lois Thomas, Llanllwni.

Unawd Bechgyn  15 – 19 oed – 1, Dafydd Evans, Pontantwn; 2, Sion Eilir Roberts, Rhuthin; 3, Carwyn Sion Hawkins, Ciliau Aeron.

Cyflwyniad Digri Agored – 1, Meleri Morgan, Bwlchllan; 2, Ffion Ann, Blaenffos.

Deuawd Emyn Agored – 1, Dana Lois, Llanllwni ac Elen Lois, Llwyncelyn; 2,
Hanna Medi, Gwyddgrug ac Ella Evans, Felinfach; 3, Erfyl, Machynlleth ac Alun Jones, Pennal.

Llefaru darn o’r Ysgruthur dan 19 oed – 1, Caryl Fay Jones, Llwyncelyn; 2, Nest Jenkins, Lledrod; 3, Cai Fôn Davies, Talwrn.

Unawd Cerdd Dant 12 – 19 oed – 1, Sioned Haf Llewelyn, Efailwen; 2, Cai Fôn Davies, Talwrn; 3, Lowri Elen, Llambed.

Y Brif Gystadleuaeth Lefaru dan 25 oed – 1, Steffan Rhys Hughes, Llangwyfan; 2, Rhian Davies, Pencader; 3, Gwenllian Llwyd, Talgarreg.

Unawd ar unrhyw offeryn cerdd heblaw’r piano 12 – 19 oed – 1, Nest Jenkins, Lledrod; 2, Gwenllian Llwyd, Talgarreg; 3, Ben Webb, Llambed.

Unawd 15 – 25 oed – 1, Jessica Robinson, Llandisilio; 2, Rhys Jones, Llandybie; 3, Steffan Rhys Hughes, Llangwyfan.

Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd i gyfeiliant piano neu syntheseinydd – 1, Lowri Elen, Llambed; 2, Ffion Haf Jones, Llandeilo; 3,
Sioned Haf Llewelyn, Efailwen.

Unawd Gymraeg – 1, Kees Huysmans, Llambed; 2, Steffan Rhys Hughes, Llangwyfan; 3, Efan Williams, Lledrod.

Darn Dramatig neu Fonolog – 1, Rhian Davies, Pencader; 2, Gwenyth Elin Richards, Llandysul; 3, Elliw Dafydd, Silian.

Lieder neu Chanson – 1, Efan Williams, Lledrod; 2, Steffan Rhys Hughes, Llangwyfan; 3, Kate Harwood, Treforys.

Alaw Werin dros 19 oed – 1, Ffion Haf Jones, Llandeilo; 2, Steffan Rhys Hughes, Llangwyfan; 3, Heledd Besent, Pennal.

Y Brif Gystadleuaeth Lefaru dros 25 oed – 1, Lowri Daniel, Cellan; 2, Joy Parry, Cwmgwili.

Her Unawd dros 25 oed – 1, John Davies, Llandybie; 2, Efan Williams, Lledrod; 3, Robat Wyn, Bontnewydd, Caernarfon.

Y Fedal Ryddiaith: Dafydd Guto Ifan.

Y Gadair: Phillipa Gibbson, Pontgarreg.