Mae wedi dod i’r amlwg nad oes disgwyl i gynllun gan un o gwmnïau adeiladu tai mwyaf y DU i adeiladu 72 o gartrefi ar gyrion pentref arfordirol gynnwys amod dim ail gartrefi, er gwaetha apêl gan y cyngor cymuned leol.

Yn ôl yn 2022, gwnaeth Persimmon Homes gais i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gyfer y cynllun ar 2.26 hectar o dir sy’n ffinio â thai gogleddol ystâd breswyl Parc Sandyhill yn Llanusyllt.

Mae’r cais swyddogol, sy’n cynnwys 47 o gartrefi, yn cynnig amrywiaeth o dai ar wahân, tai pâr, tai teras a fflatiau er mwyn creu “estyniad deniadol ac integredig i Lanusyllt”.

Daw’r cais gerbron pwyllgor rheoli datblygu’r Parc Cenedlaethol ar 17 Gorffennaf ac argymhellir i ganiatáu’r cais wedi’i ddirprwyo.

Bydd yr unedau tai fforddiadwy yn cael eu rhannu’n 4 uned cost isel, a 21 o unedau rhent cymdeithasol.

Yn ogystal â’r elfen tai fforddiadwy a darpariaeth mannau agored, mae angen cyfraniad ariannol o £2,000 fesul eiddo marchnad agored sef tua £94,000 gan adran briffyrdd y cyngor sir i dalu’r cyfraniad tuag at Lwybrau Teithio Llesol o fewn yr ardal leol (o Harbwr Llanusyllt i New Hedges).

Gwrthwynebiad

Mae cyngor cymuned leol Llanusyllt wedi gwrthwynebu’r cynllun ar sawl sail gan ofyn iddo gael ei wrthod, meddai’r adroddiad.

Mae’r cyngor cymuned hefyd eisiau rhybudd nad oes unrhyw eiddo am gael ei brynu at ddefnydd gwyliau fel ail gartref.

Mae’r rhesymau dros wrthwynebu yn cynnwys:

  • y posibilrwydd o achosi anghydbwysedd yn estheteg yr ardaloedd gwyrdd eraill y pentref
  • bod y cynllun yn ormesol ac yn ymwthiol i’r trigolion presennol
  • materion mynediad a diogelwch ffyrdd
  • seilwaith a’r effaith ar y gwasanaethau lleol

“Dim cyfiawnhad digonol”

Mae’r awdurdod wedi cynnal asesiad ac yn adrodd “nad oes cyfiawnhad digonol yn yr achos hwn” i osod amod cynllunio fyddai’n atal y defnydd fel ail gartref neu osod llety gwyliau. Mae’n ychwanegu “tra bod gan Lanusyllt ganran ychydig yn uwch o ail gartrefi a gosodiadau gwyliau nag a ragwelwyd pan ddatblygwyd y CDLl2 mae’r rhan fwyaf o’r tai’n cael eu meddiannu fel prif anheddau.

“Yr eiddo ar ffurf fflat neu fflat sy’n fwy tebygol o gael eu meddiannu fel llety gwyliau neu ail gartref, fodd bynnag o fewn y datblygiad bydd yr eiddo hwn eisoes yn cael eu rheoli gan eu bod wedi’u dynodi’n dai fforddiadwy.

“Felly nid oes angen gosod amod dosbarth defnydd ar yr eiddo, yn seiliedig ar y dystiolaeth a gasglwyd.”

Argymhellir yn amodol ar ddiweddariadau yng nghyfarfod y pwyllgor, fod pwerau dirprwyedig yn cael eu rhoi i swyddogion o dan gytundeb cyfreithiol Adran 106 sy’n rhoi sylw i ddarpariaeth tai fforddiadwy, mannau agored a chyfraniad ariannol tuag at y Llwybr Teithio Llesol.