Nanw Maelor o Brifysgol Aberystwyth gipiodd Gadair Eisteddfod Ryng-golegol Abertawe eleni.

Cafodd y Gadair ei rhoi am gerdd ar y thema ‘Bae’, a’r beirniad oedd Tudur Hallam, Athro’r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe.

Wrth draddodi ei feirniadaeth ei bod hi’n “gystadleuaeth o safon”, gydag unarddeg o geisiadau wedi dod i law, gyda saith ohonyn nhw “yn y garfan flaen”.

“O’r rhain, yn raddol, llwyddodd tri i dorri’n rhydd rhag gweddill y cystadleuwyr ac un, yn y pen draw, yn glir i’r blaen yn fy meddwl i,” meddai.

Yn drydydd roedd Y Rhes Gefn sydd, meddai, “yn gynganeddwr addawol”, a Mati yn ail â “chaniad cyntaf trawiadol” ac “arddull telynegol” mewn “cerdd uchelgeisiol”.

Yr enillydd

Cerdd am ‘Un mewn hiraeth’ ac am berthynas dau frawd oedd gan Nanw Maelor, yr enillydd.

“Mae yma strwythur syml ond deniadol, un sy’n cyflwyno rôl i’r darllenydd, wrth i’r bardd bendilio rhwng delwedd y pysgotwr symbolaidd a’r delweddau o’r brodyr yn chwarae gêmau,” meddai’r beirniad.

“Ceir yma’r elfennau hynny sy’n bresennol mewn cerddi cofiadwy’n aml: cymeriad yn ei ddigwydd, cyferbyniadau, delweddau, crefft eiriol.

“Mae’r vers libre dan reolaeth.

“Mae’r gerdd, er gwaethaf ei hunedau, yn gyfanwaith.

“Ces flas ar hon ar y darlleniad cyntaf, ac yn raddol, daeth yn amlwg fod bwlch rhyngddi a gweddil y cerddi yn y gystadleuaeth gref hon.”


Y darn buddugol

Bae

Ar y dibyn,

cysgod Un mewn hiraeth

sy’n cuddio rhwng llanw a thrai;

Ei wialen yn ei law,

mae’n crafangu,

yn ceisio bachu rhyw bysgodyn coll

yn ôl i’r lan

a’i goesau’n hongian dros ochr y pier,

yn siglo’n ôl ac ymlaen, yn ôl ac ymlaen…

A chreithiau main golau dydd

ar wasgar

fel dagrau yn nŵr y bae.

***

Yn haul rhyw fis mai pell,

ni’n ddau frawd sy’n filwyr wyth mlwydd oed

yn ymarfogi â gynnau plastig

a sugno dŵr o’r bwced

fel gwaed i wythïen;

Nid chwarae bach mo’r frwydr,

hyd yn oed, mewn gardd gefn;

Ninnau’n ddau

yn dawnsio mewn unsain

i guriad tensiwn tawelwch

fel pe bai llinyn yn glwm i’n llygaid

a’r edrych yn para oesoedd,

oesoedd o aros,

aros am gyfle…

Cyfle i saethu!

Gwasgu’r botwm plastig

sy’n gyrru bwled o ddŵr

i belydru drwy’th galon

a thithau yn dy gwrcwd

wedi’th foddi

ym môr y gwair

a chodi baner wen ym Mrwydr y Gynnau Dŵr,

cyn i heddwch dorri

a ninnau’n lladd ein hunain yn chwerthin.

***

Ac ym machlud mud

ar gyrion byd,

y cysgod sy’n dal i lechu;

Ai gwaed ynteu dŵr sy’n peintio’r tonnau heno?

Daw grym i fynnu

ar linyn y wialen wen

ond twyll y tonnau sy’n mynnu sylw

a’r Un yn dal i newynu.

***

Braf oedd chwarae’r hen gêmau

yn gaeth dy gwmni

rhwng muriau’r aelwyd

pan oedd bloedd taran

a bwledi glaw

yn gwthio yn erbyn ffin y ffenestr;

Estyn gêmau bwrdd ddoe

ag ambell gerdyn a chownter ar goll;

Ffeindio rhyw oriad

neu geiniog yn eu lle

a dechrau byrlymu’r dis bob yn ail…

Tithau’n hedfan i fyny’r blychau

ysgol ar ôl ysgol

a minnau’n cael fy nal, bob tro,

ym mrathiad y neidr

cyn chwyrlio’n ôl i ‘DECHRAU’

a syllu’n wag arnat

uwchben yn nihangfa ‘DIWEDD’.

***

Ar hyd amser

Un sy’n dal i syllu

yn nrych y dŵr –

crychau ton a chrychau croen –

a’r gemau’n ei ddal

hanner ffordd rhwng gwen a gwg.

***

Wedyn, a’n lleisiau’n ddyfnach,

fel bob tro,

rhedeg ar hyd y tywod,

yn cicio, driblo, pasio’r bêl

yn dal i erlid

breuddwydion plant y stadiymau pell

Ffeindio lloches ar greigiau

o dan y pier,

ac eistedd i ddiosg ‘sgidiau

a cheisio waldio’r tywod o graciau’r sawdl

a’r cerrig bach sy’n dal i wrthod dod allan heddiw.

***

Ond y dydd sy’n troi’n un noson,

a’r sêr sy’n galaru am yr haul

wrth i’r llanw lyncu’r bae

yn ffrwydradau tasgau’r llif

ac yntau sy’n crafangu’n dynn…

Rebecca Rees o Brifysgol Aberystwyth yn cipio Coron yr Eisteddfod Ryng-golegol

Dyma gyhoeddi ei darn buddugol ar y testun ‘Y Goleudy’