Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014

Dydd Iau

Unawd Alaw Werin 16-21 oed (5)

 1. Steffan Rhys Hughes, Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych
 2. Sioned Haf Wyn Llewelyn, Efailwen, Sir Benfro
 3. Ceri Haf Roberts, Henllan, Dinbych

Llefaru Unigol 19-25 oed (141)

 1. Steffan Rhys Hughes, Llangwyfan, Dinbych, Sir Ddinbych
 2. Rhian Davies, Pencader, Sir Gaerfyrddin
 3. Bethan Elin Wyn Owen, Trefor, Caergybi, Ynys Môn

Canu Emyn i rai dros 60 oed (44)

 1. Gwynne Jones, Aberystwyth, Ceredigion
 2. Alwyn Humphreys, Rhosllannerchrugog, Wrecsam
 3. David Maybury, Maesteg

Unawd Bas dros 25 oed (40)

 1. Kees Huysmans, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion
 2. Emyr Jones, Rhydargaeau, Sir Gaerfyrddin
 3. Osian Llyr Rowlands, Caerfili

Unawd Contralto dros 25 oed (37)

1.Ffion Haf Jones, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin

2.Sioned Wyn-Evans, Dolgellau, Gwynedd

3.Iona Stephen Williams, Bodwrog ger Llangefni, Ynys Môn


Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio (96)

1. Parti Bryn Iawn, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin

2. Daniel ac Osian, Pentyrch a Efail Isaf

3. Elliw, Tomos a Gareth, Penybont, Bryn Iwan a Cynwyl Elfed

Gwobr Goffa Osborne Roberts, Ysgoloriaeth William Park-Jones, Ysgoloriaeth Côr Meibion Cymry Llundain a Sefydliad Cymru-America (49)

 1. Meinir Wyn Roberts, Caernarfon, Gwynedd

Llefaru Unigol i Ddysgwyr dros 16 oed (119)

1. David Owen, Dinbych, Sir Ddinbych


Grŵp Canu i Ddysgwyr (117)

1. Côr Dysgwyr Caerdydd a’r Fro, Y Barri, Bro Morgannwg

2. Côr Clawdd Offa, Coleg Gwent

3. Côr Dysgwyr Ceredigion, Llanarth, Ceredigion

Côr Merched  (30)

1. Côr y Wiber, Castellnewydd Emlyn

2. Lleisiau Mignedd, Dyffryn Nantlle

3. Côr Merched Bro Nest, Aberteifi, Ceredigion


Unawd Tenor dros 25 oed (38)

1. Phillip Watkins, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin

2. Peter Totterdale, Blaen Dulais

3. Ben Ridler, Llanfachraeth ger Dolgellau, Gwynedd

Unawd Piano dros 19 oed (66)

1. Iwan Owen, Amlwch, Ynys Môn

2. William Shaw, Abergwyngregyn, Gwynedd

3. Endaf Morgan, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion

Unawd Offerynnau Pres dros 19 oed (67)

1. Gwyn Owen, Bangor, Gwynedd

2. Thomas Scaife, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin

3. Sion Rhys Jones, Tywyn, Gwynedd

Unawd Chwythbrennau dros 19 oed (64)

1.

2.

3.

Props ar y Prys (99)

1.

2.

3.

MaesD

Unawd mewn unrhyw arddull (118)

1. Lleucu Angharad, Dinbych, Sir Ddinbych

2. Jenny Bickerstaff, Bishopston, Abertawe

3. Helen Kennedy, Penarth, Bro Morgannwg

Y Babell Lên

168.    Adolygiadhyd at 500 o eiriau ar gyfer cylchgrawn cerddoriaeth cyfoes o gig fyw neu albwm Cymraeg.

Buddugol:Hefin Wyn, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro

169.    Trydar:Cyfres o negeseuon heb fod dros 1,500 o nodau.

Buddugol:Owain Llyr Evans, Penylan, Caerdydd

170.    Erthygl olygyddol mewn papur newyddyn seiliedig ar unrhyw ddigwyddiad rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2014

Buddugol:Huw Prys Jones, Llanrwst, Conwy

171.    Erthygl neu erthyglau papur bro heb fod dros  2,000 o eiriau.

Buddugol:Helen O’Shea Ellis, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd

172.    Dyddiadurheb fod dros 3,000 o eiriau.

Atal y wobr.

173.    Rhyddiaith greadigol ar unrhyw ffurfheb fod dros 2,000 o eiriau: Coch
Buddugol: Dafydd Guto Ifan, Penisa’rwaen, Gwynedd

174.    Cystadleuaeth i rai sydd wedi byw yn y Wladfa ar hyd eu hoesac yn dal i fyw yn yr Ariannin: ‘Cyflwyniad cryno o hanes o leiaf chwe addoldy Cymreig y Dyffryn a’r Andes ar gyfer ymwelwyr’

Buddugol: £150 i Gweneira Davies de Quevedo,Trelew, Chubut, Ariannin a £50 i Nantlais Evans, Rio Negro, Ariannin

Dydd Mercher

Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol (10)

 1. Criw’r Caio
 2. Band Nantgarw
 3. Tawerin

Llefaru Unigol o’r Ysgrythur dros 16 oed (145)

 1. Steffan Rhys Hughes, Dinbych, Sir Ddinbych
 2. Caryl Fay Jones, Aberaeron, Ceredigion
 3. Catrin Ann Raymond, Mathri, Sir Benfro

Unawd Gymraeg 19-25 oed (48)

 1. Gethin Lewis, Pwll-Trap, San Clêr
 2. Rhodri Prys Jones, Llanfyllin, Powys
 3. Kate Harwood, Treforus, Abertawe

Unawd o Oratorio neu Offeren 19-25 oed (46)

 1. Kieron-Connor Valentine, Rhosllannerchrugog, Wrecsam
 2. Huw Ynyr Evans, Rhyd-y-main, Dolgellau, Gwynedd
 3. Gethin Lewis, Pwll-Trap, San Clêr

Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed (20)

 1. Steffan Rhys Hughes a Sion Eilir, Dinbych a Rhuthun
 2. Steffan Lloyd Owen a Rhydian Jenkins, Pentre Berw a Maesteg
 3. Ruth Erin a Celyn Llwyd, Henllan a Dinbych

Ymgom 10-26 oed – Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (200)

 1. Rhian a Sioned
 2. Guto, Mared, Sara-Louise a Rebecca
 3. Annell, Heledd a Buddug

Unawd Lieder / Cân Gelf  (47)

 1. Rhodri Prys Jones, Llanfyllin, Powys
 2. Eleias Moore Roberts, Y Rhath, Caerdydd
 3. Meinir Wyn Roberts, Caernarfon, Gwynedd

Dawns Stepio Unigol i Ferched (98)

 1. Sara Mai Davies, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin
 2. Cerian Phillips, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin
 3. Lleucu Parri, Caerdydd

Unawd Stepio i Fechgyn (97)

 1. Daniel Calan Jones, Creigiau, Caerdydd
 2. Osian Gruffydd, Efail Isaf, Pontypridd
 3. Tomos Davies, Pen y bont, Caerfyrddind

Unawd Operatig 19-25 oed (45)

 1. Meinir Wyn Roberts, Caernarfon, Gwynedd
 2. Alys Mererid Roberts, Cricieth, Gwynedd
 3. Huw Ynyr Evans, Rhyd-y-main, Dolgellau

Unawd o Sioe Gerdd dan 19 oed (53)

 1. Mared Elin Williams, Llanfairtalhaiarn, Abergele
 2. Owen Huw, Bryncoch, Castell-nedd
 3. Nansi Rhys Adams, Caerdydd

Cyflwyniad Llafar Agored (138)

 1. Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi
 2. Llais Afon

Brwydr y Bandiau MaesB (175)

 1. Ysgol Sul, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin

Offerynnwr Gorau Brwydr y Bandiau (175)

 1. Nath Trevett, Mountain Ash

Canlyniadau’r Babell Lên

157.    Cerdd rydd, hyd at 40 llinell: Llwyfan

Buddugol: Huw Evans, Cwrtnewydd, Ceredigion

158.    Cerdd ddychan/ddigri: Y Bleidlais.

Buddugol: Dai Rees Davies, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion

159.    Chwe phennill telyn: Amser.

Buddugol:John Meurig Edwards, Aberhonddu, Powys

160.    Ysgoloriaeth Emyr Feddyg

Er cof am Dr Emyr Wyn Jones, Cymrawd yr Eisteddfod
Buddugol: Marged Tudur, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd

165.    Stori fer hyd at 4,000 o eiriau: Sbectol.

Buddugol:Robat Powell, Treforys, Abertawe

166.    Ysgrif heb fod dros 2,000 o eiriau: Canrif.

Buddugol:Ellis Roberts, Danescourt, Caerdydd

167.    Portread o gynefin neu fro hyd at 1,000 o eiriau.

Buddugol:Hefin Wyn, Maenclochog, Clunderwen, Sir Benfro

Dydd Mawrth

Cyflwyniad ar lafar dawns a chȃn (8)

 1. Bro Taf
 2. Theatr Ieuenctid Cwmgwendraeth
 3. Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi

Unawd i Ferched 16-19 oed (55)

 1. Ceri Haf Roberts, Henllan, Dinbych, Sir Conwy
 2. Mia Peace, Llanllwch, Sir Gaerfyrddin
 3. Elan Richards, Llanddarog, Sir Gaerfyrddin

Unawd i Fechgyn 16-19 oed (56)

 1. Steffan Lloyd Owen, Pentreberw, Ynys Môn
 2. Dafydd Hywel Evans, Banc y Capel, Caerfyrddin
 3. Dafydd Allen, Bodelwyddan, Sir Ddinbych

Monolog i rai 12-16 oed (147)

 1. Mali Elwy Williams, Tanyfron, Llansannan, Dinbych
 2. Magi Tudur, Penisarwaun, Gwynedd
 3. Cai Fôn Davies, Talwrn, Ynys Môn

Unawd Cerdd Dant 16-21 oed (22)

 1. Steffan Rhys Hughes, Llangwyfan, Dinbych
 2. Sioned Haf Wyn Llewelyn, Efailwen, Sir Benfro
 3. Rhydian Jenkins, Maesteg

Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (31)

 1. Côr y Mochyn Du
 2. Côr Pensiynwyr Aberteifi
 3. Cantorion Bro Nedd

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bȃr (103)

 1. Charlotte ac Elan, Llanbed, Ceredigion
 2. Rhian a Naomi, Llanbed, Ceredigion
 3. Mary ac Anna, Aberystwyth, Ceredigion

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd (102)

 1. Eurgain Sara Lloyd, Gwalchmai, Ynys Môn
 2. Naomi Melangell  Lloyd, Gwalchmai, Ynys Môn
 3. Mary Grice Woods, Aberystwyth, Ceredigion

Llefaru Unigol 16-19 oed (142)

 1. Mared Fflur Harries, Clunderwen, Sir Benfro
 2. Sioned Haf Thomas, Clunderwen, Sir Benfro
 3. Siwan Fflur Dafydd, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin

Rhuban Glas Offerynnol 16-19 oed (69)

 1. Geraint Owen, Llanaf, Caerdydd

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp (104)

 1. Canolfan Celfyddydau Aberystwyth – Hŷn
 2. Xsisdanz, Wrecsam
 3. Canolfan Celfyddydau Aberystwyth – Iau

Unawd Chwythbrennau 16-19 oed (70)

 1. Enlli Parri, Caerdydd
 2. Catrin Siân Soons, Llanelli, Sir Gaerfyrddin

Unawd Piano 16-19 oed (72)

 1. Geraint Owen, Llandaf, Caerdydd
 2. Fleur Snow, Llandysul, Ceredigion
 3. Jay Snow, Llandysul, Ceredigion

Unawd Offerynnau Pres 16-19 oed (73)

 1. Meleri Mai Pryse, Aberystwyth, Ceredigion
 2. Manon Gwynant, Caerffli

Unawd Telyn 16-19 oed (74)

 1. Eluned Hollyman, Ystrad Mynach, Hengoed
 2. Mared Browning, Caerdydd
 3. Diana Shroff, Casnewydd

Cystadleuaeth Tŷ Gwerin – Cyflwyno cân werin hunangyfeiliant
1. Elidir Glyn

Babell Lên

150.    Englyn: Wyneb

Buddugol:Philippa Gibson, Pontgarreg, Llandysul

151.    Englyn ysgafn: Twyll
Buddugol:William Lloyd Griffith, Dinbych, Sir Ddinbych

152.    Telyneg: Cylch

Buddugol: John Gruffydd Jones, Abergele, Conwy

153.    Pum englyn milwr: Taith

Buddugol: Annes Glynn, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd

154.    Cywydd, rhwng 18 a 40 llinell: Neuadd
Buddugol: Annes Glynn, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd

155.    Soned: Storïwr
Buddugol: Annes Glynn, Rhiwlas, Bangor, Gwynedd

156.    Cerdd gaeth: hyd at 40 llinell: Rhwyg.
Buddugol: Vernon Jones, Bow Street, Ceredigion

MaesD

123.    Cystadleuaeth y Gadair.

Cerdd: Arwr

Buddugol:Elizabeth Jones, Cwmhiraeth, Llandysul, Sir Gaerfyrddin

124.    Cystadleuaeth y Tlws Rhyddiaith.

Darn o ryddiaith, hyd at 500 o eiriau.

Testun: Colli
Buddugol: Catrin Hughes, Llanfyllin, Powys
125.    Sgwrs rhwng dau berson mewn maes awyr,tua 100 o eiriau.

Buddugol:Lesley Maughan, Wrecsam
126.    Darn o ryddiaith: ‘Y penwythnos gorau erioed’, tua 150 o eiriau.

Buddugol:Janet Bowman, Southgate, Abertawe

127.    E-bost yn bwcio unrhyw beth neu unrhyw un, e.e. gwyliau, digwyddiad, tocyn tua 200 o eiriau.
Buddugol: Susan Johnson, Wallasey

128.    Adolygiad o lyfr Cymraeg ar gyfer papur bro, tua 300 o eiriau.
Buddugol:(Maria Gunneberg, Craig Cefn Parc, Abertawe

129.    Gwaith grŵp neu unigol.
Sgwrs trydar ar thema agored.Dim mwy na 20 neges.

Buddugol:Rachel Pigott, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4PR).

Paratoi deunydd ar gyfer Dysgwyr

Agored i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg

130. Creu cwis cyfrwng Cymraeg i ddysgwyrar unrhyw ffurf. Ystyrir cyhoeddi’r enillydd ar Y Bont.

Buddugol:Dosbarth Siawns am Sgwrs Nos Llanelli, Canolfan Cymraeg i Oedolion De-Orllewin Cymru, Llannon, Sir Gaerfyrddin

Dydd Llun

Llefaru Unigol 12-16 oed (143)

 1. Cai Fôn Davies, Llangefni, Ynys Môn
 2. Hanna Medi Davies, Pencader, Sir Gaerfyrddin
 3. Beca Elisa Williams, Pandy Tudur

Unawd Cerdd Dant 12-16 oed (23)

 1. Gwen Esyllt Williams, Llanfairtalhaiarn, Sir Conwy
 2. Celyn Llwyd, Dinbych, Sir Ddinbych
 3. Llio Meirion, Rhuthun, Sir Ddinbych

Unawd Alaw Werin 12-16 oed (6)

 1. Ffion Phillips, Boncath, Sir Benfro
 2. Leisa Gwenllian, Llanrug, Caernarfon
 3. Nia Lloyd, Clunderwen, Sir Benfro

Dawns Creadigol i Grŵp (101)

 1. Grŵp Sally, Llanybydder, Ceredigion

Gwobr Goffa John Weston Thomas (9)

 1. Math Roberts, Cwm-y-Glo, Caernarfon
 2. Nia Wyn James, Dolgellau, Gwynedd

Deuawd Offerynnol Agored (62)

 1. Gwenno Morgan a Math Roberts, Caernarfon, Gwynedd
 2. Chante Duo, Pontypŵl a’r Trallwng
 3. Enlli a Lleucu Parri, Caerdydd

Deialog (114)

 1. Steffan Cennydd a Llewelyn Hopwood, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin
 2. Rhiannon a Beca, Ysgol Glantaf, Caerdydd
 3. Aled a Carwyn, Llangefni, Ynys Môn

Rhuban Glas Offerynnol (75)

 1. Charlie Lovell-Jones,Llanisien, Caerdydd

Unawd i Ferched 12-16 oed (57)

 1. Mared Wyn Owen, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin
 2. Ruth Erin Roberts, Henllan, Dinbych
 3. Tesni Jones, Llanelwy, Sir Ddinbych

Unawd i Fechgyn 12-16 oed (58)

 1. Cai Fôn Davies, Llangefni, Ynys Môn
 2. Luke Rhys, Cydweli, Sir Gaerfyrddin
 3. Huw Jones, Llanbleddian, Y Bontfaen

Llefaru Unigol o’r Ysgrythur dan 16 oed (146)

 1. Steffan Alun Leonard, Treforys, Abertawe
 2. Elen Fflur Davies, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin
 3. Hanna Gwenllian Thomas, Llanelli, Sir Gaerfyrddin

Parti Cerdd  Dant dan 21 oed (17)

 1. Parti Dyffryn Clwyd
 2. Merched Tywi

Dawns Unigol  (100)

 1. Charlotte Sanders, Llanbed, Ceredigion
 2. Lois Glain Postle, Bodedern, Ynys Môn
 3. Ioan Wyn Williams, Caerdydd

Parti Alaw Werin dan 21 oed (3)

 1. Parti Dyffryn Clwyd
 2. Parti Lliedi
 3. Parti Sawdde

Cystadleuaeth Cyfeilio ar y piano  – Gwobr Goffa Eleri Evans (60)

 1. 1. Tomos Watkins, Caerdydd

Dydd Sul

Bandiau Pres Dosbarth 1/Pencampwriaeth (11)

 1. Band Pres Porth Tywyn
 2. Band Dinas Caerdydd (Melinfruffydd)
 3. Seindorf Arian Deiniolen

Llefaru Unigol dan 12 oed (144)

 1. Gwenan Mars Lloyd, Llanynys, Dinbych, Sir Ddinbych
 2. Manw Lili Robin, Rhostryfan, Caernarfon, Gwynedd
 3. Owain Siôn, Llanfairpwll, Ynys Môn

Unawd dan 12 oed (59)

 1. Siôn Dafydd Edwards, Llanrwst, Conwy
 2. Sophie Jones, Pontsenni, Aberhonddu, Powys
 3. Cadi Gwen Williams, Aberystwyth, Ceredigion

Côr hyd at 35 mewn nifer (25)

 1. Côr Tonic
 2. Cywair
 3. Bechgyn Bro Taf

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (24)

 1. Owain John, Llansannan, Dinbych
 2. Cadi Gwen Williams, Rhydyfelin, Aberystwyth, Ceredigion
 3. Siôn Dafydd Edwards, Llanrwst, Conwy,

Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7)

 1. Sôn Dafydd Edwards, Llanrwst, Conwy
 2. Owain John, Llansannan, Dinbych
 3. Fflur Wyn Davies, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin

Unawd Llinynnau dan 16 oed (77)

 1. Charlie Lovell-Jones, Llanisien, Caerdydd
 2. Rhys Wynn Newton, Treganna, Caerdydd

Unawd Piano dan 16 oed (78)

 1. Adam Jackson, Abergwaun, Sir Benfro
 2. Math Roberts, Cwm-y-glo, Caernarfon, Gwynedd
 3. Bill Atkins, Rhaeadr, Powys

Unawd Offerynnau Pres dan 16 oed (79)

 1. Tomos Llewelyn Herd, Penisarwaun, Caernarfon, Gwynedd
 2. Gethin Wyn Jones, Llanrug, Caernarfon, Gwynedd

Cyfansoddi

82.     Emyn-dôni eiriau John Gwilym Jones.

Buddugol: Rob Nicholls, Bae Caerdydd

84.     Chwech o ganeuon unsain ar gyfer ysgolion cynradd.

Buddugol: Morfudd Sinclair, Stourport on Severn, Swydd Gaerwrangon
85.     Carol Blygain i ddau neu dri llais yn y dull traddodiadol.

Buddugol: £125 i Martin Davies, Llanelli, Sir Gaerfyrddin  a £75 i Hugh Gwynne, Cricieth, Gwynedd.

86.     Gosodiad SATB neu TTBB gan ddefnyddio rhan o eiriau’r offeren draddodiadol.
Buddugol:Euron Walters, Llundain

87. Cystadleuaeth i ddisgyblion ysgolion uwchradd a cholegau trydyddol16-19 oed (gwaith unigol, nid cywaith).
Cyflwyno ffolio sy’n cynnwys amrywiaeth o ddarnau gwreiddiol. Cyfanswm amser y cyflwyniad i fod rhwng 5 a 7 munud.

Buddugol: Mared Elin Williams, Llanfairtalhaiarn, Conwy

Dydd Sadwrn

Bandiau Pres Dosbarth 4 (14)

 1. Seindorf Arian yr Oakeley
 2. Band Ieuenctid Abertyleri a’r Cylch
 3. Band Ieuenctid Cwmtawe

Band Pres Dosbarth 3 (13)

 1. Band Ebbw Valley
 2. Band Arian Tref Rhydaman
 3. Band Awyrlu Sain Tathan

Côr Cymysg dros 45 mewn nifer (26)

 1. Côr Llanddarog a’r Cylch
 2. Côr CF1
 3. Côr Bro Meirion

Unawd Telyn dan 16 oed (80)

 1. Anwen Mai Thomas, Caerdydd
 2. Hattie Taylor, Grangetown, Caerdydd
 3. Rhys Whatty, Birchgrove, Abertawe

Unawd Chwythbrennau dan 16 oed (76)
1. Lleucu Parri, Pontcanna, Caerdydd
2. Hana Abas, Bangor
3. Ioan Price, Caerfyrddin

Cyflwyniad Dramatig i Grŵp  (112)

 1. Criw Maes y Gwendraeth

Actor mwyaf addawol cystadleuaeth 112

 1. Cellan Wyn Evans, Ysgol y Gwendraeth

Cystadleuaeth Offerynnol Traddodiadol Unigol (Cystadleuaeth Tŷ Gwerin)
1. Math Roberts, Cwm-y-Glo, Caernarfon