Etholiad Senedd 2021 – dydd Sadwrn

Yr holl ymateb i ganlyniadau etholiad y Senedd

Llywodraeth Cymru/Golwg

Canlyniadau’r ddau ranbarth olaf ddydd Sadwrn…

  • Llafur yw’r blaid fwyaf gyda 30 o seddi.
  • Y Ceidwadwyr wedi cipio Dyffryn Clwyd a Brycheiniog a Sir Faesyfed.
  • Plaid Cymru yn colli’r Rhondda, ac yn methu ail sedd rhanbarth yn y Gogledd o drwch blewyn.
  • Democratiaid Rhyddfrydol yn llwyddo i ennill un sedd ar restr Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Edrychwch yn ôl dros ddiweddariadau dydd Gwener.

13:29

Postiaf hyn heb wneud sylw…

13:16

Camau nesa’

Lle ‘yn ni arni felly? Wel, mae Llafur un sedd yn brin o fwyafrif, ac mae yna bedair sedd (seddi Rhanbarth Canol De Cymru) ar ôl i’w datgan.

Mae’n hynod annhebygol y bydd Llafur yn ennill sedd yn y rhanbarth hwn, a hynny am ei bod wedi ennill cynifer o seddi etholaethol yno.

Ac mae cryn ddyfalu mai’r Ceidwadwyr a Phlaid Cymru fydd yn ennill y seddi olaf yma – dwy sedd yr un, mwy na thebyg.

Lle mae hynny’n gadael Llafur felly? Wel, bydd ’na gryn drafod rhwng Llafur a’r un Democrat Rhyddfrydol, Jane Dodds, dros y diwrnodau i ddod.

A fyddan nhw’n taro bargen o ryw fath? Dyna yw’r cwestiwn mawr…

13:13

Gyda chymaint o sôn am noson siomedig i’r Ceidwadwyr, mae’n werth nodi bod ganddyn nhw 14 aelod yn y Senedd bellach – a bo hynny’n gyfartal â’u canlyniad gorau erioed mewn etholiadau Senedd….

13:10

Fe Ddaeth, ac Mi Aeth…

Mae’r Senedd bellach yn Recklessless, ac mae sawl person ar Twitter, gan gynnwys aelodau etholedig, yn mwynhau’r ffaith honno ar hyn o bryd…

13:01

Yn unol a’r hyn awgrymwyd rhai oriau yn ol, mi ddychwelwyd 2 aelod o Blaid Cymru a 2 aelod Ceidwadol o’r De Ddwyrain.

Mae Natasha Asghar yn nodedig – nid yn unig am ei fod yn olynu ei thad i’w hen sedd – ond hi fydd y menyw cyntaf o gefndir Du, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig yn ein senedd cenedlaethol.

Tra bod sawl dyn o gefndiroedd tebyg (gan gynnwys ei thad) wedi eu hethol, Natasha fydd y menyw cyntaf. Llongyfarchiadau iddi!

13:01

Cyhuddo UKIP o “ddwyn” pleidleisiau

Lee Canning sydd ar ben rhestr Plaid Diddymu’r Cynulliad yng Nghanol De Cymru, a dyw e’ ddim yn rhy hapus â chanlyniad Dwyrain De Cymru.

UKIP sy’n gyfrifol am y canlyniad gwael hwnnw, medde fe wrth BBC Wales, ac mae wedi cyhuddo’r blaid honno o “ddwyn pleidleisiau” a fyddai wedi cael eu llyncu gan y Diddymwyr fel arall.

“Cafodd UKIP ei sefydlu yn wreiddiol i frwydro yn erbyn yr Undeb Ewropeaidd,” meddai.

“Ac maen nhw wedi dal i fynd ychydig yn hirach nag sydd angen. Mae hynny wedi peryglu’r siawns o gael cynrychiolydd o blaid sy’n gwrthwynebu’r [Cynulliad].”

13:00

Edefyn diddorol ar gyfrif Twitter Jac Larner yn edrych ar berfformiadau’r pleidiau o’i gymharu â 2016

Yn fras:

  • Llafur Cymru wedi perfformio’n well na’u perfformiad yn 2016 mewn 33/40 o etholaethau gan arwain at un golled ac un yn cipiad. Canlyniad da i blaid sydd mewn grym ers 1999.
  • Perfformiad gwell fyth i Geidwadwyr Cymru, i fyny ym mhobman, bron, ar berfformiad 2016 gan gipio dwy etholaeth. Fodd bynnag, methiant i ailadrodd llwyddiant etholiad San Steffan yn y Gogledd Ddwyrain
  • Llawer mwy cymysg i Blaid Cymru. Gwell perfformiad yn y mwyafrif o etholaethau, ond lle collasant dir collasant *lawer* o dir

12:58

Dilyn ôl troed ei thad

Fel mae Dafydd Trystan yn nodi, mae llwyddiant Natasha Asghar yn haeddu sylw. Yn ogystal â bod y ddynes gyntaf o leiaf ethnig i’w hethol, ai hi hefyd yw’r gwleidydd cyntaf i olynu ei thad yn y Senedd?

Diddorol yw nodi hefyd I Natasha, fel ei thad Mohammad, fwrw ei phrentisiaeth wleidyddol gyda Phlaid Cymru, ar brofiad gwaith gyda Jocelyn Davies.

Colled fawr i’r Senedd oedd marwolaeth sydyn Mohammad Ashgar y llynedd, ac mae’n sicr y byddai wrth ei fodd gyda llwyddiant ei ferch.

12:51

Gwynt teg ar ôl y ‘Di-hid’!

Mae methiant Mark Reckless a’i blaid ddiweddaraf yn yr etholiad yn destun llawenydd i bawb sy’n arddel y mymryn lleiaf o wladgarwch Gymreig. Ac yn wir i bawb sy’n credu mewn democratiaeth.

Ar ôl methu â chadw ei sedd dros Ukip yn etholiad San Steffan 2015, defnyddiodd y ‘Di-hid’ etholiad Senedd Cymru fel llwyfan i ledaenu neges y blaid honno yn 2016. Dros y blynyddoedd ers hynny, mae wedi mynd o un blaid i’r llall, gan gynnwys y Ceidwadwyr, heb unrhyw atebolrwydd democrataidd. Yn y diwedd, penderfynodd mai diddymu’r senedd oedd yr achos cenedlaetholgar Seisnig a fyddai’r cynnig y cyfle gorau iddo achub ei yrfa.

Neges glir pobl Cymru iddo ddydd Iau oedd: Dos yn ôl i fod yn fethiant gwleidyddol yn dy wlad dy hun.

12:51

Darn bach o hanes… Natasha Asghar yw’r fenyw o liw gyntaf yn y Senedd