Mae Stephen Hedges, mab y cyn-gricedwr Bernard Hedges, yn enedigol o Abertawe ond yn byw yng nghanolbarth Lloegr ac yn dilyn hynt a helynt Aston Villa. Yma, mae’n trafod ei deimladau cymysg ar drothwy gêm Aston Villa yn erbyn Abertawe yn Villa Park yfory…

O ddilyn cwrs ‘Gwleidyddiaeth a Llenyddiaeth’ yn y brifysgol, roedd rhaid i fi ddarllen Fathers and Sons, nofel gan Ivan Turgenev oedd wedi’i lleoli yn Rwsia’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae’n adrodd hanes y teulu Kirsanov ac yn benodol, Arkady a’i dad Nikolai. Roedd y nofel yn cylchdroi o amgylch y bwlch rhwng hen Rwsia ryddfrydol a’r genhedlaeth newydd o ddynion ag athroniaeth nihilistaidd.

Pan ddaw i chwaraeon yr unfed ganrif ar hugain, does dim bwlch rhyngof fi a fy mab. Mae gwylio gêm, siarad amdani ac edrych ymlaen at yr un nesaf yn ddigwyddiadau cyffredin yn ein tŷ ni. Dy’n ni ddim yn gefnogwyr mawr. Dy’n ni erioed wedi bod yn ddeiliaid tocynnau tymor, a dim ond ambell gêm bêl-droed, rygbi neu griced welson ni. Ond rydym yn dilyn ein timau ac mae ein hwyliau’n codi ac yn gostwng ar sail eu canlyniadau.

Fel y dywedodd ffrind i fi – barista o dde’r Eidal sy’n cefnogi tîm Juventus – eich tîm pêl-droed yw’r un peth na allwch chi mo’i newid. Gallwch chi newid lle’r y’ch chi’n byw a lle’r y’ch chi’n gweithio. Gallwch chi hyd yn oed newid eich gwraig. Ond allwch chi ddim newid eich tîm pêl-droed.

Dw i wedi cefnogi Abertawe erioed. Mae fy mab wedi cefnogi Aston Villa erioed. Ry’n ni hefyd wedi dilyn hynt a helynt timau’n gilydd. Felly gallwn ychwanegu at ddatganiad fy ffrind – allwch chi ddim newid eich pêl-droed, ond fe allwch chi newid sawl tîm ry’ch chi’n eu cefnogi.

Mae nifer o ffactorau – mudo, llai o gysylltiadau teuluol, newid gyrfa, mwy o drafnidiaeth a natur fyd-eang chwaraeon – yn golygu bod gan gefnogwyr ddewis rhwng cefnogi tîm eu tref enedigol neu gefnogi tîm ymhellach i ffwrdd. Pan o’n i’n gweithio ym maes awyr Birmingham, fe welais i nifer sylweddol o gefnogwyr Aston Villa oedd yn Wyddelod, Norwyaidd neu Swedaidd oedd yn dod i bob gêm gartref.

Y tad

Yn enedigol o Abertawe, dw i wedi dilyn hynt a helynt yr Elych erioed. Yn 1978, aeth fy nhad â fi i gae’r Vetch i wylio cymal cartref gêm yn erbyn Spurs yng Nghwpan y Gynghrair, tîm oedd yn cynnwys Ossie Ardiles a Ricardo Villa oedd newydd ennill Cwpan y Byd gyda’r Ariannin.

Fe fu hanes diweddar Abertawe’n un o ddau hanner hefyd. Wedi’u dyrchafu i’r Uwch Gynghrair yn 2011 ar ôl gêm ail gyfle yn Wembley ro’n i a fy mab wedi mynd iddi, maen nhw hefyd wedi gweld llu o reolwyr yn mynd a dod, wrth i Graham Potter ddod yn nawfed rheolwr y clwb ers i Brendan Rodgers adael yn 2012 (gan gynnwys cyfnodau dros dro Alan Curtis a Leon Britton). Fe brofon nhw loes y profiad o ostwng o’r Uwch Gynghrair eleni hefyd.

Y mab

Wedi’i eni yn Birmingham, gallai fy mab fod wedi dewis cefnogi Birmingham City ond drwy ddamwain neu o wirfodd (fy ngwirfodd i!), fe ddaeth yn gefnogwr Aston Villa. Ar gyfer ei gêm gyntaf, fe welodd e David Ginola yn helpu Villa i ennill o 4-1 gartref yn erbyn Basel yng Nghwpan Intertoto yn Awst 2001. Yn saith mlwydd oed, roedd e’n un bach ymhlith mawredd y cefnogwyr wrth i ni wasgu ar y bws yn ôl i’r ddinas ar ôl y gêm. Fe roddodd un ohonyn nhw sgarff y tîm iddo fe. Ar y cae ac oddi arno, roedd yn gyflwyniad hyfryd i’r gêm hardd.

Ond fe fu sawl digwyddiad hyll ers hynny. Cael ein sarhau gan gefnogwyr oddi cartref yn eisteddle’r teulu yn Villa Park, ac ar y ffordd i Wembley ar gyfer gêm gyn-derfynol yng Nghwpan FA Lloegr yn erbyn Chelsea. Gwylio tranc tîm a orffennodd ymhlith chwech ucha’r Uwch Gynghrair yn gostwng o’r adran yn gyfangwbl yn 2016. A theimlo rhwystredigaeth fel pob cefnogwr arall o weld rheolwyr yn mynd a dod (roedd saith o fewn saith mlynedd), a hynny’n ymddangos fel pe bai wedi’i gynllunio i gyflymu tranc y clwb.

Y tad yn erbyn y mab?

Ar 20 Hydref, fe fydd y timau’n herio’i gilydd yn y Bencampwriaeth. Mae gan y ddau reolwyr cymharol newydd [hon fydd gêm gyntaf Dean Smith wrth y llyw yn Aston Villa]. Mae’r ddau wedi dechrau pennod newydd yn eu hanes. Mae’r ddau yn ceisio ffeindio’u traed er mwyn llwyddo dan bwysau parhaus y Bencampwriaeth.

Mae cryn drafod yn y Liberty fod rhaid i’r clwb ddarganfod ei hunaniaeth eto, a chysylltu o’r newydd gyda’r cefnogwyr. Mae’r pryderon am argyfwng ariannol fel pe baen nhw wedi’u tawelu yn Aston Villa. Ond maen nhw hefyd yn d’u tawelu yn Aston Villa. Ond maen nhw hefyd yn dîm sy’n ceisio ffeindio ffordd newydd o chwarae a dod â bwrlwm yn ôl i Villa Park. Mae’n gymesuredd sy’n effeithio ar y ddau glwb ar drothwy gêm gyntaf Dean Smith o flaen torf fawr yn Villa Park.

Sut fydda i’n teimlo ar drothwy’r gêm? Fydd dim gwrthdaro mewnol. Dw i am weld Abertawe’n ennill, ond dw i’n dal yn hoffi Villa. Am fy mod i wedi symud o Abertawe yn blentyn, mae’n bosib fod gyda fi olwg ‘allanol’ ar gefnogi’r tîm. Dw i’n ddi-duedd, yn wahanol i lawer o gefnogwyr eraill. Galla i weld yr ochr orau o bob tîm, a jyst mwynhau’r gêm. Fe fydd methu â gweld Abertawe’n ennill yn teimlo fel mynd i fy hoff fwyty a darganfod nad yw fy hoff bryd bwyd ar y fwydlen. Ond mae’n bosib mwynhau’r pryd beth bynnag, on’d yw e?

Mae gan Villa chwaraewr dawnus, Jack Grealish. Ar ei orau, fe all reoli gêm bêl-droed fel y gwna’r goreuon yng nghanol y cae. Mae ei wylio ar ei orau’n wefr yn y byd chwaraeon. Mae gan Abertawe dîm ifanc ond tîm sydd, hyd yn hyn, wedi ymrwymo i chwarae gêm basio sydd wedi creu dwy o’r goliau gorau welwch chi yn y Bencampwriaeth y tymor hwn. Daeth y fwyaf diweddar ohonyn nhw yn y golled o 2-3 gartref yn erbyn Ipswich. Mae eu gwylio nhw’n tyfu o ran eu hyder yn beth gwych, hyd yn oed os nad yw hynny wedi’i adlewyrchu yn eu canlyniadau.

Gêm sy’n llawn ystyr a phwrpas

Felly, gall tadau a meibion gefnogi’r un tîm neu dimau gwahanol, neu fwy nag un tîm. Does fawr o ots ar ddiwedd y dydd. Ac mae hynny’n dod â fi’n ôl i Turgenev. Wnes i ddim darllen ei lyfr wedyn. Fel y rhan fwyaf o fyfyrwyr ar gae chwarae’r brifysgol, es i ar gyfeiliorn yn llwyr.

Ond allai’r nihilwyr hynny oedd mor feirniadol o’r sefydliad Rwsiaidd ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg fyth fod wedi bod yn gefnogwyr pêl-droed. Dw i, fy mab na’r 42,000 o gefnogwyr fydd yn heidio i Villa Park ddydd Sadwrn ddim yn gyfforddus yn credu bod bywyd heb ystyr, pwrpas na gwerth go iawn. Am 90 munud, fe fydd bywyd yn llawn ystyr a phwrpas. A’i werth? Triphwynt, yn sicr. Ond weithiau, mae’n werth llawer mwy na hynny…