Blog gan Dylan Iorwerth

Dyw cwest ddim yn rheswm tros beidio â chael ymchwiliad i’r amgylchiadau a arweiniodd at farwolaeth Carl Sargeant.

Er fod Carwyn Jones wedi awgrymu y bydd rhaid aros i ymchwiliadau’r Crwner orffen, does dim angen hynny.

Er lles gwleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus Cymru, heb sôn am deulu a chyfeillion Carl Sargeant, mi fyddai’n well cynnal ymchwiliad yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach.

Dim ond delio gydag achos uniongyrchol y farwolaeth y bydd y Crwner – penderfynu ai hunanladdiad oedd hwn neu a oedd achos arall.

Mi all drin tystiolaeth yn ymwneud â chyflwr meddwl Carl Sargeant ond fydd dim angen iddo fo holi beth arweiniodd at hynny.

Ar y llaw arall, fyddai ymchwiliad ddim yn trafod y farwolaeth ei hun ond, yn hytrach, y ffordd y cafodd cwynion am ymddygiad yr Ysgrifennydd Cymunedau eu trin.

Mewn geiriau eraill, mi all ymchwiliad ddelio â’r holl faterion sydd angen eu trafod heb ymyrryd o gwbl yn y broses gyfreithiol sydd ar droed.

Mae angen i amser priodol fynd heibio cyn dechrau ar y gwaith ond mi fyddai’n ddoeth i Carwyn Jones gyhoeddi’n fuan beth fydd y drefn a sut y bydd ymchwiliad yn digwydd.

Mae pawb sy’n nabod Carwyn Jones yn credu ei fod yn ddyn anrhydeddus ac yn gwrthod credu y byddai wedi gweithredu’n fwriadol annheg; os felly, does ganddo fo ddim byd i’w ofni.

Os nac oes dichell wedi bod, mi fydd hi’n anodd i wleidyddion y gwrthbleidiau ddefnyddio’r amgylchiadau i gondemnio’r Prif Weinidog. Os oes yna wendidau yn y drefn, mi fydd y gwersi, fwy na thebyg, i bob plaid.

Mi fydd gohirio a gohirio, nes i’r Prif Weinidog gael ei orfodi i gynnal ymchwiliad, yn gwneud i bobol feddwl bod rhywbeth yn cael ei guddio a fydd hynny ddim o les i neb.