Blog gan Dylan Iorwerth

Dim ond un cyfarfod fydd yn fwy anodd i Carwyn Jones na’r un sydd gynno fo y prynhawn yma efo aelodau cynulliad y Blaid Lafur.

Hwnnw fydd y cyfarfod efo teulu Carl Sargeant, y cyn-weinidog a wnaeth amdano’i hun ar ôl cael y sac – neu ei orfodi i ymddiswyddo – o Lywodraeth Cymru.

Nhw sy’n cynrychioli elfen bersonol y stori drist yma, yr elfen sydd wedi gwrthdaro’n greulon efo’r byd gwleidyddol ac ofn pleidiau o’r farn gyhoeddus.

Y prynhawn yma, mi fydd Carwyn Jones yn delio â’r elfen wleidyddol, yn ceisio egluro pa gamau a gafodd eu cymryd i ddelio â’r cwynion o gamymddwyn rhywiol yn erbyn diweddar AC Alyn a Glannau Dyfrdwy.

Mi fydd rhaid iddo fo egluro ar ddau gyfri’ – ar un llaw, yr hyn a wnaeth y Blaid Lafur wrth ddiarddel Carl Sargeant dros dro a dechrau ymchwiliad yn ei erbyn; ar y llall, yr hyn a wnaeth yntau wrth ddiswyddo’r gwleidydd ar unwaith o’i gabinet.

Rhan o’r broblem ydi fod y cyfan yn gymysg i gyd a ninnau – a hyd yn oed teulu a chyfreithiwr Carl Sargeant – heb gael gwybod beth yn union ddigwyddodd a phwy a wnaeth beth a phryd.

O ran y Blaid Lafur, mae yna gwestiynau am y drefn a’r awgrym mai swyddog o swyddfa Carwyn Jones y Prif Weinidog a fu’n delio â’r cwynion ac na chafodd Carl Sargeant ei hun wrandawiad o gwbl cyn ei ddiarddel, na chyfle i glywed manylion y cwynion nac ymateb iddyn nhw.

Mae’r rhain yn gwestiynau i Jeremy Corbyn a’r Blaid Lafur yn Llundain yn ogystal ag i Blaid Lafur Cymru a Carwyn Jones.

Ond Prif Weinidog Cymru ei hun fydd yn gorfod ateb am ei benderfyniad i roi’r sac i’w Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant ac ai rhesymau gwleidyddol oedd y tu cefn i hynny neu a oedd yn codi’n uniongyrchol efo’r honiadau o gamymddwyn.

Un ffordd neu’r llall, mi gawson nhw’u cysylltu gan greu’r argraff gyhoeddus – yn deg neu annheg – fod Carwyn Jones, o leia’, wedi penderfynu eisoes ei fod euog. Ar y gorau, roedd yna flerwch mawr.

Y peryg ydi fod yr awydd i warchod enw plaid wedi gwneud pobol dan bwysau yn esgeulus o’r oblygiadau y tu hwnt i’r byd gwleidyddol.

Mi ddaw oblygiadau hynny’n amlwg yn yr ail gyfarfod, os daw o; gwaith y cyfarfod y prynhawn yma ydi ceisio gweld sut y mae modd cysoni’r ddwy elfen a dal y Prif Weinidog yn gyfrifol am yr hyn wnaeth o.