Mae’n wir mai rhaniadau’r gwrthbleidiau oedd yn bennaf gyfrifol am fuddugoliaeth Boris Johnson yr wythnos ddiwethaf.

Dydi hynny, fodd bynnag, ddim yn golygu ei fod o’n haeddu’r un gronyn o barch am y ffordd mae o wedi ennill.

Ni ddylid gadael i neb byth anghofio bod ei ymgyrch – fel ymgyrch y refferendwm yn 2016 – yn ddim byd ond celwyddau o’i dechrau i’r diwedd.

Does dim rhyfedd ei fod o’n apelio’n daer am inni ‘symud ymlaen’ ac ‘uno’, er mwyn osgoi tynnu unrhyw sylw at yr holl dwyllo a fu.

Yn anffodus, mi fydd yna ormod o lawer o bobl a fydd yn ddigon naïf a diniwed i dderbyn ei gyngor.

Ond dydi’r ffaith na ellir ei rwystro rhag tynnu Prydain allan o’r Undeb Ewropeaidd ddim yn golygu bod angen i ni blygu glin yn wasaidd iddo. Na dal dim yn ôl wrth ddangos y dirmyg eithaf at Brexit Britain bob cyfle a gawn.

Does dim rhaid i’r etholiad newid dim ar farn y rheini ohonom sy’n argyhoeddedig bod Brexit yn syniad cwbl ynfyd, a bod y cenedlaetholdeb Seisng sy’n ei yrru yn wrthun i’n holl werthoedd.

Mae dal yn driw i’r gwerthoedd hynny yn fwy na hawl – mae’n gyfrifoldeb arnom i genedlaethau’r dyfodol wneud safiad yn erbyn y gau newyddion sy’n creu’r fath ddinistr o’n cwmpas.

Methiant Llafur

Mae’r gwrthbleidiau hefyd, wrth gwrs, yn haeddu pob beirniadaeth am eu methiannau i gydweithio’n well. Mae’r holl drefn wleidyddol wedi’n gadael ni i lawr.

Yn benodol, mi wnaeth yr etholiad ddangos grym mor niweidiol ydi’r chwith eithaf mewn gwleidyddiaeth. Mae’n gwbl amlwg fod carfan o ffwndamentalwyr y chwith yn poeni mwy am reoli’r Blaid Lafur nag maen nhw am drechu’r Torïaid.

Maen nhw wrthi fel lladd nadroedd ar hyn o bryd yn ceisio sicrhau mai amheuon am Brexit ac nid Jeremy Corbyn fydd yn cael yr holl fai am amhoblogrwydd Llafur.

Mi ddaru Llafur golli pleidleisiau llawer o gefnogwyr Brexit wrth gwrs, ond mae’n sicr y byddai llawer o’r rhain wedi troi at y Brexit Party neu’r Torïaid p’run bynnag.

Un o brif wendidau llawer o bobl ar y chwith ydi’r syniad delfrydgar a rhamantus sydd ganddyn nhw o gymunedau dosbarth gweithiol. Ac yn mynnu cau eu llygaid i’r agweddau hynod o adweithiol sydd i’w weld ymysg cryn dipyn o bobl ddifreintiedig a llai addysgiedig sy’n cael eu dylanwadu’n barhaus gan bapurau’r gwter fel y Sun. Byddai wedi bod yn well i Lafur sylweddoli bod llawer o’r bobl hyn yn golledig p’run bynnag a chanolbwyntio mwy ar feithrin cefnogwyr newydd ac ieuengach.

Mae’n werth eu hatgoffa hefyd fod rhai ASau Llafur fel Anna McMorrin yng Ngogledd Caerdydd a Tonia Antoniazzi yng Ngwyr wedi cynyddu eu mwyafrifoedd er iddyn nhw chwarae rhan flaenllaw yn yr ymgyrch am ail refferendwm.

Mae llawer iawn o ddoethinebu wedi bod dros yr wythnos ddiwethaf am gymunedau ôl-ddiwydiannol difreintiedig yn troi cefn ar Lafur oherwydd bod blynyddoedd o dlodi wedi eu dadrithio.

Mae hyn yn esboniad digon rhesymol o pam eu bod nhw’n troi cefn ar Lafur – a oedd wedi eu hesgeulso a’u cymryd yn ganiataol cyhyd. Dydi hyn fodd bynnag ddim yn dechrau cynnig atebion i’r cwestiwn pam maen nhw’n cefnogi’r Torïaid.

Yr unig esboniad posibl dros apêl y Torïaid i’r bobl yma ydi bod y math o genedlaetholdeb Seisnig sy’n rhan annatod o Brexit yn gwbl gydnaws â’r teyrngarwch dwfn at y wladwriaeth sy’n rhan o draddodiad llawer o ardaloedd dosbarth gweithiol.

Does dim arf mwy effeithiol i wleidyddion sinicaidd na defnyddio ‘gwladgarwch fel noddfa olaf dihiryn’ i gael y maen i’r wal.

Etholiad Cymru 2021

I droi at Gymru, dangosodd yr etholiad mor debyg yn wleidyddol ydi sawl rhan ohoni i Loegr.

Er hynny, mae’r canlyniadau’n awgrymu hefyd fod lleoedd o hyd lle mae ymwybyddiaeth Gymraeg a Chymreig yn dal yn ffactorau o bwys.

Profodd y mur gwyrdd yn y gorllewin yn dipyn mwy gwydn na mur coch Llafur y gogledd-ddwyrain. Mi wnaeth cymoedd ôl-ddiwydiannol y de hefyd aros yn fwy triw i Lafur nag a wnaeth hen ardaloedd meysydd glo gogledd Lloegr.

Wrth edrych ymlaen at etholiad senedd Cymru yn 2021, gallwn fod yn sicr y bydd y Torïaid a’r Brexit Party (beth bynnag fyddan nhw’n galw’u hunain erbyn hynny) yn fwy o fygythiad nag erioed o’r blaen.

Y wers bwysig i Blaid Cymru a’r Blaid Lafur ydi bod angen iddyn nhw fod yn dechrau cynllunio ar unwaith ar gyfer ail lywodraeth glymblaid Cymru’n Un.

Mae unrhyw ddadansoddiad gwrthrychol o’r etholiad yn awgrymu dau beth ar gyfer etholiad senedd Cymru: sef na all Llafur guro Plaid Cymru yn y Gymru Gymraeg; ac na all Plaid Cymru guro Llafur yng nghymoedd ôl-ddiwydiannol y de.

Er gwaethaf amhoblogrwydd Llafur, ni all Plaid Cymru anwybyddu’r ffaith fod y Torïaid wedi ei churo yn holl etholaethau’r cymoedd, a’i bod y tu ôl i’r Brexit Party hefyd mewn sawl sedd. Mewn geiriau eraill, fod mwy o apêl i genedlaetholdeb Eingl-Brydeinig nag i genedlaetholdeb Cymreig ymysg y bleidlais wrth-Lafur yn y cymoedd.

Gyda phob rhagolwg y bydd gwahanol garfannau Llafur yng ngyddfau ei gilydd yn Lloegr, unig waredigaeth Llafur Cymru fydd sefyll fwyfwy ar ei thraed ei hun a chefnogi graddau helaethach o annibyniaeth i Gymru.

Mae’n gwbl ddealladwy y bydd Llafur a Phlaid Cymru’n ymladd yn galed i geisio hynny ag y gallant o seddau yn etholiad 2021. Ar yr un pryd rhaid iddyn nhw ddeall mai’r frwydr go-iawn fydd yn erbyn Torïaid Boris Johnson yn Llundain.

Yn erbyn gelynion o’r fath, rhaid fydd i bawb sy’n credu yng Nghymru fynd ati i greu cynghreiriau newydd, cryfach a mwy effeithiol nag erioed o’r blaen.