Geiriau un o ganeuon mwyaf poblogaidd Bryn Fôn sy’n dod i’r meddwl wrth wylio Nigel Farage ac ymgeiswyr ei fand un-dyn yn yr etholiad sydd ar ddigwydd:

“… i gyd yn bennau bach

Yn meddwl bod nhw’n rebals

Pan mai nhw ’di’r blydi crach.”

Hawdd dychmygu Nigel Farage yn chwerthin yn uchel am ben ei gefnogwyr wrth smalio bod yn rhyw fath o grwsadydd dros achos teilwng. Mae’r adroddiadau diweddaraf ohono’n rowlio mewn cannoedd o filoedd o bunnau a dderbyniodd gan gyfaill hynod o amheus, yn gwbl gydnaws â’r hyn rydan ni’n ei wybod amdano fo a’i giwed.

Y cwestiwn sy’n rhaid ei ofyn, fodd bynnag, ydi pam fod delwedd sydd mor amlwg dwyllodrus yn gallu apelio at gymaint o bobl.

Mae gen i ofn fod llawer iawn o’r bai ar ei wrthwynebwyr gwleidyddol am beidio â gwneud safiad digonol yn erbyn ei gelwyddau o a’i debyg ers refferendwm 2016.

Ydi, mae pob un gwleidydd sydd wedi dadlau bod canlyniad y bleidlais honno yn haeddu cael ei ‘barchu’ wedi helpu creu’r amodau i alluogi’r ymchwydd diweddaraf yng nghefnogaeth Nigel Farage. Mae wedi gosod sail foesol iddo allu dadlau y dylai’r canlyniad y refferendwm fod wedi cael ei weithredu.

Petai pawb o wrthwynebwyr Brexit wedi mynd ati’n systematig i ddinistrio hygrededd y refferendwm hwnnw dros y tair blynedd ddiwethaf, ac edliw’n ddi-baid y celwyddau gafodd eu dweud, mi fyddai pethau’n fwy anodd iddo fo a’i debyg.

Fel mae’n digwydd, dw i’n meddwl mai ffŵl di-hid ac anghyfrifol ydi Nigel Farage yn fwy na rhywun gwirioneddol fileinig, a bod pobl gwaeth na fo y tu ôl iddo.

Rhaid cydnabod ei fod yn ddyn peryglus er hynny. Mae’r ffordd yr aeth ati’n fwriadol yn y refferendwm i ddefnyddio ofnau pobl am agweddau o fewnfudo nad oedd a wnelont ddim oll â’r Undeb Ewropeaidd yn gwbl anfaddeuol.

Does dim dwywaith fod tactegau ymgyrchwyr Brexit yn y refferendwm yn ymdebygu i’r math o wleidyddiaeth a welwyd yn yr Almaen yn 30au’r ganrif ddiwethaf, a bod y bygythiad yn un amlwg a real iawn.

A daw hyn â ni at wraidd yr holl ddrwg – sef bod arweinwyr Brexit wedi cael eu trin efo llawer iawn gormod o barch, pan mae’n amlwg na fu erioed ganddyn nhw unrhyw fwriad i chwarae’r gêm yn ôl y rheolau.

Gwas bach y dde eithaf

Ac yn wyneb y fath fygythiad gan eithafwyr asgell dde, lle mae’r chwyldroadwr honedig Jeremy Corbyn?

Oedd, roedd o mewn rali heddiw, yn cydnabod y cysylltiad amlwg rhwng y dde eithaf a thwf Natsïaeth yn yr Almaen.

Ond pryd bynnag y daw cyfle i amlygu perthynas y dde eithaf â’r achos sydd agosaf at eu calon, sef Brexit, mae Corbyn, o ddefnyddio’r ymadrodd rhagorol hwnnw o’r Hen Destament, ‘fel y tau dafad o flaen y sawl a’i cneifia’.

Mae profiad hanes yn dangos nad pobl y mae modd trafod a chyfaddawdu efo nhw ydi’r dde eithaf – gan mai’r unig ffordd maen nhw’n ymateb i unrhyw ildio ydi trwy fynnu mwy.

Y gwir amdani ydi nad oes modd ymladd yn erbyn y dde eithaf heb fod yn barod i ymladd yn erbyn Brexit hefyd.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae gwleidyddion ac aelodau Llafur wedi bod yn uchel iawn eu cloch yn lladd ar y Democratiaid Rhyddfrydol ac yn fwy diweddar, Change UK, gan eu cyhuddo o bob mathau o frad.

Mae Corbyn, wrth fod yn was bach i’r dde eithaf efo Brexit yn euog o frad llawer iawn mwy difrifol na dim mae’r pleidiau hyn wedi’i wneud, ac yn wir yn dangos nad ydi o ddim yn haeddu bod yn brif weinidog.

Cyfle i Blaid Cymru?

Gallai safbwynt ddiamwys gwrth-Brexit Plaid Cymru ei rhoi mewn sefyllfa gref i fanteisio ar yr etholiad yma.

Hyd yma, mae hi wedi wedi gallu honni’n gywir mai hi yw’r unig blaid ddiamwys gwrth-Brexit sydd â gobaith o ennill sedd.

Ac methiant llwyr Jeremy Corbyn yn rhoi cyfle heb ei ail iddi ymosod yn ddidrugaredd ar y Blaid Lafur.

Hyd yn oed os daw ymchwydd cyffredinol yng nghefnogaeth y Democratiaid Rhyddfrydol dros y dyddiau nesaf, mae hynny’n fwy tebygol o fod ar draul Llafur a’r Torïaid yn hytrach na Phlaid Cymru.

Mae’r ffordd mae Plaid Cymru wedi caledu ei hagwedd yn erbyn Brexit dros y flwyddyn ddiwethaf yn debygol o fod o help iddi o ran ysbrydoli ei haelodau hefyd.

Mae gwrthsefyll y math o genedlaetholdeb Seisnig trahaus sy’n cael ei arddel gan arweinwyr Brexit yn sicr yn un o bennaf swyddogaethau unrhyw fudiad sy’n arddel a hyrwyddo hunaniaeth Cymru.

Ac mae hyn am fod yn bwysicach nag erioed os ydi plaid Farage yn gwneud fel mae’r arolygon barn yn eu darogan.

Llawenhau yn yr etholiad

Yr un peth y gall pob un o’r pleidiau gwrth-Brexit ei wneud mwy ohono dros y dyddiau nesaf ydi dathlu llwyddiant y ffaith fod yr etholiad yma’n digwydd o gwbl.

Mae’n arwydd o fethiant y sefydliad i weithredu Brexit hyd yma, ac mi ddylai hyn fod yn destun llawenydd i bawb sy’n ei wrthwynebu.

Mae hefyd yn gyfle i wawdio’r Torïaid am roi ymgeiswyr yn yr etholiad yma o gwbl. Os ydyn nhw’n ffyddiog fod Brexit am ddigwydd yn unol â’u bwriad, pam nad ydyn nhw’n dangos hynny trwy beidio â rhoi ymgeiswyr, ac esbonio mai mater o ffurfioldeb yn unig ydi o fod yr etholiad yn mynd yn ei flaen?

Yn sicr, dylid manteisio mwy ar bob cyfle i ddangos hyder y gellir rhwystro Brexit.

Mae’n werth meddwl cymaint sydd wedi newid ers dwy flynedd. Lle gynt roedd hi’n ymylu ar fod yn gabledd awgrymu na ddylai Brexit ddigwydd, mae’n rhywbeth y mae mwy a mwy yn barod i’w ddweud ar goedd.

Mae’n wir mai ystyfnigrwydd penboethiaid mwyaf eithafol Brexit sy’n gyfrifol i raddau helaeth am hynny, ac efallai fod angen meddwl am fwy o ffyrdd cyfrwys o’u hannog. Calonogol hefyd yw gweld bod rhai ohonyn nhw’n cyfaddef fod aros yn yr Undeb Ewropeaidd y lleiaf o ddau ddrwg o gymharu â’r gybolfa sydd gan gytundeb Theresa May i’w gynnig.

Pa bynnag un o’r pleidiau gwrth-Brexit a gefnogwn ddydd Iau, y neges a ddylai gael ei chyfleu i’r sefydliad yw: Na, does gynnon ni ddim diddordeb mewn undeb tollau neu farchnad sengl yn unig. Dal gafael ar fod yn rhan o’r Undeb Ewropeaidd ydi’r unig beth synhwyrol a chall i’w wneud. Nid cyfaddawdu efo arweinwyr Brexit ydi ein nod, ond eu gorchfygu.