Mae’n deg dweud bod y gystadleuaeth griced newydd, Can Pelen (The Hundred) wedi cael croeso anghynnes iawn drwyddi draw. “Nid criced mo hwn”, chwedl rhai. “Awn ni fyth i’w gwylio,” meddai eraill.

Fe fu pryderon ers tro y byddai’n newid y gêm yn ddi-droi’n-ôl, a bod perygl y byddai’n tramgwyddo’r gynulleidfa fechan sydd wedi aros yn ffyddlon i’r byd criced. Mae’n wir fod angen chwistrellu bywyd newydd i’r gamp ond ai dyma’r ffordd orau o wneud hynny?

Mae tîm Lloegr newydd gael eu haf gorau ers tro, wrth ennill Cwpan y Byd. Os nad yw hynny’n sbardun i ddenu cefnogwyr newydd, pa obaith sydd? Y cwestiwn amlwg yw hyn: oni ddylai’r awdurdodau fod yn manteisio ar y llwyddiant er mwyn tyfu’r gêm brawf a’r gêm 50 pelawd?

Mae gwledydd fel India, gyda’r IPL, ac Awstralia, gyda’r Big Bash League, wedi hen arfer â’r ‘gêm glatsio’. Roedd sôn ugain mlynedd yn ôl mai’r T20 Blast oedd y ffordd ymlaen yng Nghymru a Lloegr. Ond beth ddigwyddodd i’r gystadleuaeth fel ein bod ni’n cyrraedd sefyllfa lle mae’n amlwg nad yw’n ddigon ar ei phen ei hun?

O’n safbwynt ni yma yng Nghymru, mae criced yn dal ymhell ar ei hôl hi o’i gymharu â rygbi a phêl-droed. Mae Morgannwg wedi profi sawl tymor hesb ar ôl Pencampwriaeth ’97 a llwyddiannau’r gynghrair undydd yn 2002 a 2004. Llwyddiant achlysurol gafodd y sir erioed. Ac mae diffyg tîm cenedlaethol i Gymru’n dal i gorddi rhai sy’n beio Morgannwg, ac mae’n golygu eu bod yn cadw draw.

Roedd cyfle o safbwynt y Can Pelen, felly, i ddechrau o’r dechrau yng Nghymru gydag un o wyth tîm dinesig yn dod i Gaerdydd. Rhaid canmol pwy bynnag wnaeth y penderfyniad i sicrhau enw dwyieithog ar dîm Tân Cymreig / Welsh Fire.

I’r gwrthwyneb, roedd gwaith marchnata trefnwyr y gystadleuaeth yn siomedig. Yn y lle cyntaf, fe wnaethon nhw sarhau merched trwy awgrymu y bydden nhw’n gallu canolbwyntio’n well ar gêm fer, ac yna roedd pryderon mai cwmnïau creision sy’n noddi cystadleuaeth sy’n ceisio targedu plant.

O gofio bod y tîm yng Nghaerdydd hefyd yn cwmpasu Gwlad yr Haf a Swydd Gaerloyw, doedd cefnogwyr yr ochr draw i Bont Hafren byth yn mynd i fod yn hapus. Dyma ni’n cael ein hatgoffa eto, wrth uno timau cyfagos, o ymdrechion trwsgwl Undeb Rygbi Cymru i ddarbwyllo’r cefnogwyr mai rygbi rhanbarthol oedd y ffordd ymlaen ar droad y ganrif.

Ymlaen at nos Sul, felly, pan gafwyd y ‘drafft’ ar gyfer dewis y timau. Mae’n siŵr fod y cefnogwyr selog yn aros yn amyneddgar i weld pa Gymry fyddai’n cael eu dewis. A dyna siom wedyn o ddarganfod nad oes yna’r un Cymro yng ngharfan Tân Cymreig. Dim un! Yng Nghaerdydd! Cam gwag, does bosib? Yr unig un yn y gystadleuaeth sy’n enedigol o Gymru yw Phil Salt, chwaraewr Sussex, fydd yn cynrychioli Manceinion. O wel, o leia’ gewch chi weld Steve Smith a Mitchell Starc, dau o sêr mwya’r byd, yn y crys coch…

Yng nghanol yr holl negatifrwydd am y gystadleuaeth, mae’n siŵr y bydd y cyffro’n magu momentwm nawr fod y darnau’n dechrau disgyn i’w lle. A fydd mwy yn troi at griced nawr? Fe gawn ni’r ateb ymhen naw mis, sbo.