Non Gwenhwyfar Tudur sy’n rhyfeddu – ac yn rhannu – rhai o gyfrinachau seren S4C

 Mae eisie cwtsh ar Cyw. Mae’r creadur yn hen – deng mlwydd oed heddiw! Mae hi’n rhyfeddol pa mor hoffus ac aml-haenog yw’r creadur twyllodrus o blaen ei wedd, a’i gyfeillion Bolgi’r ci, Plwmp yr eliffant, Jangl y jiraff, ac … ahem, Deryn y deryn a Llew y llew.

Cyfrinach llwyddiant Cyw yw bod y cymeriadau – gan gynnwys aelodau’r rhaglenni gwreiddiol eraill sy’n rhan o’r arlwy – yn camu allan o’r teledu a’r iPads, ac yn dod i gwrdd â’u cynulleidfa – mas yn y maes, mewn eisteddfodau a gwyliau a digwyddiadau mawr a bach ar hyd y wlad – ac yn swyno’u hemygwyr ifanc yn y cnawd fel petai, a’r rheiny’n eu haddoli o bell yn astud, a stond.

Poen yn din yw Cyw i ddechrau. Pan chi’n dod adre o’r sbyty, yn cario pob math o bryderon dros eich ysgwyddau ac eithri’r mwslin a’r babi, chi ddim am fentro cynnau’r teledu. Mae gwylio teledu yn ddrwg i fabi! Ddylai babis dan 18 mis oed ddim cael unrhyw screen-time ac eithrio siarad gyda Mam-gu drwy sgeip, medde nhw. Yn wir, wrth i’r flwyddyn gyntaf fynd rhagddo, doedd y babi ddim fel pe bai’n sylwi ar y sgrin ta beth. A dyw’r teledu ddim yn eich temtio chi chwaith, ryw lawer, a chithe ond yn pipo ar Pnawn Da weithie wrth iddi gysgu arnoch chi ar y soffa, a chithe wedi ymlâdd â’r holl ofalon, a’r diffyg cwsg.

Erbyn eu ’Steddfod gyntaf, mae dyn yn laru ar glywed yr holl siarad mas-o-wynt am y ‘sioe Cyw’ bondigrybwyll yma, fel ei fod yn rhyw rhan elfennol o’n bodolaeth fel Cymry. Doeddech chi ddim yn rhiant oni bai i chi fod yn sioe Cyw. Ac fel rhiant tro cyntaf reit hen, dros fy neugain, roeddwn wedi hen glywed am ‘sioe Cyw’ gan neiaint a phlant ffrindie. Roedd yn dechrau teimlo fel capel.

Mentro felly ar y Sadwrn olaf (wedi bod yn gweithio ar y Maes felly dim cyfle cyn hynny) i ddal y sioe, draw i babell S4C gyda babe-in-arms … ond deall bod y sioe olaf un wedi bod y bore hwnnw. Y criw wedi bod am wythnos lawn yn chwysu ddwywaith y dydd. Doedden i ddim yn malio llawer, ar y pryd.

Ond mae pethau yn newid yn yr ail flwyddyn. Maen nhw’n darganfod Cyw. Maen nhw’n darganfod y brand, y llyfrau, yr ymbarel, y cap, y cyllell a’r fforc. Maen nhw’n darganfod y caneuon. Mae’n nhw’n dechrau darganfod Dona Direidi. Heini. Twm Tisian. Hafod Haul… Daw’n amlwg bod rhai bach dan dair oed yn hoffi cymeriadau go iawn, nid y cartwnau. Dim ond dechrau denu mae Gwil a’i Gŵn, ond mae unrhyw gymeriad cig a gwaed yn ffefryn.

Ac maen nhw’n dechrau darganfod Ben Dant. Ben Dant! Dyma arwr ein tŷ ni. Mae S4C a Cyw wedi bod yn gofyn i’r cyhoedd pwy yw eu hoff gymeriad ar Cyw. A oes yna gystadleuaeth dywedwch?

Ac mae sioe Cyw – allwch chi mo’i osgoi petaech chi eisie – yn ddarn o gelfyddyd. Mae e’n dda… iawn! Y caneuon yn fachog a bywiog, y set yn lliwgar, y plot – oes, mae yna blot – yn gweithio, a’r actorion… ahem eto, y cymeriadau, yn gampus. Amhosib yw eistedd yno gyda merch dwyflwydd ar eich côl sy’n syllu ar y llwyfan yn gegrwth heb deimlo eich calon yn cael ei wasgu’n dynn dynn. Jyst canwch.

Dylid rhoi mensh i gyflwynwyr Cyw – Huw ac Elin. Pan gafodd y fechan gip ohonyn nhw ar soffa Heno yr wythnos ddiwetha, roedd gwên fawr siriol ar ei wyneb; gwên fel rhywun yn gweld hen ffrind mynwesol. Maen nhw’n wirioneddol dda. Mae gan Huw lais peraidd, fel cantor sy’ wedi ei fagu ar y diwylliant canu yng nghefn gwlad. Maen nhw’n gyfoes eu gwedd a’u sgwrs, ac eto wedi gwreiddio yn y pethe rywsut. Strocen oedd eu castio nhw.

A-hoi! A Phen-blwydd hapus Cyw yn ddeg oed.