Bydd gorchuddion wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus yn Lloegr o Fehefin 15, cyhoeddodd Grant Shapps, Gweinidog Twristiaeth y Deyrnas Unedig.

Gallai teithwyr gael dirwy neu wrthod caniatâd i gael bysiau neu drenau os ydynt yn gwrthod cydymffurfio â’r Gorchymyn.

Yn y gynhadledd i’r wasg yn Stryd Downing, dywedodd Mr Shapps: “Gallaf gyhoeddi y bydd gorchuddion wyneb yn orfodol ar drafnidiaeth gyhoeddus [yn Lloegr] o ddydd Llun Mehefin 15.

“Nid yw hynny’n golygu masgiau llawfeddygol, y mae’n rhaid i ni eu cadw ar gyfer lleoliadau clinigol. Mae’n golygu’r math o orchudd wyneb y gallwch chi ei wneud yn hawdd gartref. Bydd eithriadau i’r rheolau hyn ar gyfer plant ifanc iawn, ar gyfer pobl anabl, a phobl sydd ag anawsterau anadlu. ”

Dywedodd “Mae angen i ni sicrhau bod pob rhagofal yn cael ei gymryd ar fysiau, trenau, awyrennau ac ar longau fferi”.

“Gyda mwy o bobl yn defnyddio trafnidiaeth, mae’r dystiolaeth yn awgrymu bod gwisgo gorchuddion wyneb yn cynnig amddifyniad – er yn gyfyngedig – rhag lledaeniad y firws.”

Aeth Mr Shapps ymlaen i ddweud y bydd staff sy’n dod i gysylltiad â theithwyr hefyd yn gorfod gwisgo gorchuddion wyneb: “wrth gwrs bydd angen i staff rheng flaen, y rhai sydd mewn cysylltiad â theithwyr, sy’n gwneud gwaith mor bwysig ar yr adeg dyngedfennol hon, wisgo gorchuddion i’r wyneb hefyd.

“Yn y dyddiau nesaf bydd y Llywodraeth yn gweithio gyda’r undebau, sydd wedi bod yn gefnogol, ac rwy’n ddiolchgar iawn am hynny, gweithredwyr cludiant, a’r heddlu i sicrhau bod ganddynt y cyflenwadau sydd eu hangen arnynt i fod yn ddiogel ac i roi tawelwch meddwl i’r cyhoedd.

Soniodd hefyd mai yn Lloegr yn unig y mae’r mesurau’n berthnasol: “Mae’r mesurau hyn yn berthnasol yn Lloegr ond rydyn ni’n gweithio gyda’r gweinyddiaethau datganoledig cyn eu rhoi ar waith.”

Ond aeth ymlaen i awgrymu y gallai fod yn rhaid i deithwyr ar drenau sy’n dechrau y tu allan i Loegr osod gorchuddion arnynt wrth groesi’r ffin.

Dywedodd Mr Shapps: “Rydych yn codi pwynt diddorol am yr hyn sy’n digwydd ar y trenau hynny sy’n croesi ffiniau a’r ateb yw y byddai angen i chi fod yn ei wisgo yn Lloegr, mae hynny’n hollol wir.”

Dywedodd y byddai’n rhaid i’r Alban a Chymru gyhoeddi eu canllawiau eu hunain.

“Fel arfer beth sy’n digwydd, gallaf ddweud hyn ar ôl bod drwy’r broses hon mewn sawl ffordd wahanol dros gyfnod […] y coronafeirws, ar ôl rhywfaint o drafodaeth, fel arfer, mae’r gwledydd yn penderfynu symud gyda’i gilydd tua’r un pryd,” ychwanegodd.

“Felly dydw i ddim yn meddwl y bydd yn troi allan i fod yn ofnadwy o ddryslyd.”