Mae Gweinidog yr Amgylchedd Llywodraeth Prydain, Owen Paterson wedi gwadu y byddai diddymu’r Bwrdd Cyflogau Amaeth yn niweidio 14,000 o weithwyr y diwydiant yng Nghymru.

Wrth ateb cwestiwn gan Aelod Seneddol Delyn, David Hanson, dywedodd Owen Paterson fod y bwrdd fel “gweddillion deinosor o 1948”.

Ychwanegodd: “Mae economi cefn gwlad bellach yn ddeinamig. Mae’r sawl sydd ym myd amaeth yn bobl â sgiliau erbyn hyn – mae cowmyn fel dannedd iâr ac mae galw am yrwyr tractor arbenigol – ac mae nifer ohonyn nhw’n cael eu talu ymhell dros yr isafswm cyflog, nad oedd yn bodoli ym 1948.”

Dywedodd Llywydd NFU Cymru, Ed Bailey: “Mae NFU Cymru yn cefnogi safbwynt Llywodraeth y DU y dylai’r Bwrdd Cyflogau Amaeth gael ei ddiddymu, a dydyn ni ddim yn gweld rheswm dros gadw strwythur Bwrdd Cyflogau Amaeth ar wahân yng Nghymru.

“Mae’r Bwrdd Cyflogau Amaeth yn fframwaith rheoleiddio hen ffasiwn, trwsgwl a chostus y mae ei nodau a’i amcanion wedi’u goddiweddid gan ddeddfwriaeth cyflogaeth fwy diweddar, megis y Rheoliadau Isafswm Cyflog ac Amserau Gwaith.

“Yn nhermau cyflogaeth, mae bodolaeth y Bwrdd Cyflogau Amaeth yn rhoi pwysau ar amaeth nad oes rhaid i unrhyw sector arall eu goddef, gydag angen i ffermwyr fod yn ymwybodol o ofynion y Gorchymyn Cyflogau Amaeth a chyfraith gyflogaeth gyffredinol.

“Yn ei le, hoffem weld yr amser a’r adnoddau sy’n cael eu defnyddio ar hyn o bryd ar hen gyngor cyflogau yn cael eu harallgyfeirio i hyrwyddo amaeth fel gyrfa, gan annog pobl newydd i fentro i’r diwydiant ac ehangu Cynllun Cymorth i Ymgeiswyr Ifainc poblogaidd Llywodraeth Cymru.

“Os caiff y Bwrdd Cyflogau Amaeth ei ddiddymu yn y pen draw, bydd rhaid i ffermwyr barhau i dalu cyflogau cystadleuol i’w gweithwyr er mwyn denu a chadw’r sgiliau sydd eu hangen arnynt, fel unrhyw sector arall yn yr economi.”